Skip links

5-ročné štúdium

Učebný plán:

Zmeny v učebnom pláne:

  • Od školského roku 2019/20
    • chémia sa vyučuje v slovenskom jazyku
    • geografia sa vyučuje v anglickom jazyku
    • zavádza sa nový vyučovací predmet: anglická literatúra

Povinne voliteľné predmety – semináre

predmaturitný ročník         maturitný ročník

 

Učebné osnovy:

Slovenský jazyk a literatúra

Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov

Európske štúdiá

Zlepšuje efektívnosť učenia cudzieho jazyka v odborných predmetoch

Anglický jazyk

Priestor na vytváranie komunikačných situácií a činnostne zameraný prístup

Nemecký jazyk

Priestor na vytváranie komunikačných situácií a činnostne zameraný prístup

Francúzsky jazyk

Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov

Občianska náuka

Vedie k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie

Dejepis

Kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností

Geografia

Cieľavedomý rozvoj geografického myslenia a poznania Zeme

Matematika

Rozvíja matematické myslenie na riešenie rôznych problémov živote

Informatika

Poskytuje žiakom príležitosť na rozvoj individuálnych a učebných možností

Fyzika

Umožňuje manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať…

Chémia

Vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu

Biológia

Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov

Umenie a kultúra

Vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných procesoch

Etická výchova

Pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou

Náboženská výchova

Nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva

Telesná a športová výchova

Informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch životného štýlu