Skip links

8-ročné štúdium

Slovenský jazyk a literatúra

Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov

Európske štúdiá

Zlepšuje efektívnosť učenia cudzieho jazyka v odborných predmetoch

Anglický jazyk

Priestor na vytváranie komunikačných situácií a činnostne zameraný prístup

Nemecký jazyk

Priestor na vytváranie komunikačných situácií a činnostne zameraný prístup

Francúzsky jazyk

Vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov

Občianska náuka

Vedie k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie

Dejepis

Kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností

Geografia

Cieľavedomý rozvoj geografického myslenia a poznania Zeme

Matematika

Rozvíja matematické myslenie na riešenie rôznych problémov živote

Informatika

Poskytuje žiakom príležitosť na rozvoj individuálnych a učebných možností

Fyzika

Umožňuje manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať…

Chémia

Vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu

Biológia

Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov

Umenie a kultúra

Vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných procesoch

Hudobná výchova

Rozvoj hudobných schopností, pochopenie princípov hudby

Výtvarná výchova

Žiaci spoznávajú prostriedky vizuálnych umení kresby, maľby, plastiky…

Etická výchova

Pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou

Náboženská výchova

Nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva

Telesná a športová výchova

Informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch životného štýlu

Súčasťou inovovaného školského vzdelávacieho programu je dokument Platnosť a evidencia zmien. Tento dokument sa aktualizuje zvyčajne vždy k začiatku školského roku. Pre záujemcov je k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľky školy.