Skip links

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Priestor na kvalitné štúdiumekologické aktivityspoločenské podujatiahumanitné akciedružobné stykyreprezentáciu

Vitajte u nás

Cieľom na našej škole je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať sa k podnetnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Posilňujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity. Máme školský parlament a bohaté družobné styky so zahraničnými školami. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí či lyžiarske kurzy. Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium, či získanie medzinárodnej maturity…

Novinky a oznamy

 • Dôležité
 • Exkurzie
 • Projekty
 • Reprezentácia
 • Všetky
Zadovážte si nový kúsok so školským logom!

Zadovážte si nový kúsok so školským logom!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok dokonca prichádza obohatená o nové produkty, farby a eko oblečenie. Aktuálne si ju môžete zaobstarať v našom e- shope:
https://www.kraloveskoly.cz/gympaba/

Objednávanie je možné len do 16.6.2024. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Zadovážte si nový kúsok so školským logom ešte dnes!

OBJEDNÁVKY SÚ UKONČENÉ.

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Informácie o výsledkoch výberového konania do PYP programu (2024/2025) /Information about the admission process (2024/2025)

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 7. júna 2024 v čase od 09:00 do 12.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Pri preberaní rozhodnutia musia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.

Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať. V prípade uvoľnenia miesta budeme kontaktovať ďaľších záujemcov v poradí pod čiarou.

The parents/guardians of the 40 accepted children need to pick up the Acceptance Letter personally on June 07, 2024 between 09:00 – 12:30 in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Both legal representatives have to be present.

Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result. If a place becomes available, we will contact the next applicant in order under the line.

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Vážení rodičia, pozývame Vás na koncoročné rodičovské združenie. / Dear parents, We would like to invite you for the end of the school year parents meeting.

Termín: 30. 5. 2024, štvrtok / Date: May 30th, 2024

Predsedovia tried: 16:15 h, učebňa B12 (blok B, 2. poschodie) / Class representatives (GYM, PYP, MYP, DP): 16:15, class B2 (block B, 2nd floor)

Triedne rodičovské združenia: 17:00 h, v kmeňových učebniach / Parents meetings with classroom teachers/ 17:00, in the classrooms

Konzultácie s vyučujúcimi: 17:30 – 18:15 h / Consultations with teachers: 17:30 – 18:15

Vyučujúci, ktorí nebudú k dispozícii (v prípade potreby je možné si dohodnúť individuálny termín konzultácií cez Edupage alebo mailom: priezvisko@gympaba.sk): Mgr. Gabriela Juríková, Mgr. Andrea Karelová, PaedDr. Adrián Mariják, Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Úradníčková Jana.

Tešíme sa na Vašu účasť. / We are looking forward to see you.

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

We would like to inform you that transfer exams to Grade 2 (PYP2) for next academic year (2024/2025) will be held on Tuesday, June 11th, at 14:00 at our school premises (Spojena skola Pankuchova 6).

It is necessary to fill in the application and send to the email address pyp@gympaba.sk it by June 3rd, 2024. Applications sent after this date will not be accepted. If you send the application form via email, please use only .doc, .docx, or .pdf formats. The application form must be signed by BOTH parents/legal guardians. Alternatively, if both legal guardians cannot sign, power of attorney is required. This should be sent together with the application form.

You can find more information about the transfer exams here

 

Dňa 11. júna 2024 (utorok) o 14:00 sa budú konať prestupové skúšky do 2.ročníka (PYP2) pre školský rok 2024/2025 v priestoroch našej školy (Spojená škola, Pankúchova 6).

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu pyp@gympaba.sk do 3.6.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške.

Viac informácii ohľadne prestupových skúšok nájdete tu.

PYP Entry Exams/Výberové konanie do PYP triedy

PYP Entry Exams/Výberové konanie do PYP triedy

Milí rodičia/ zákonní zástupcovia záujemcov do PYP programu (1.ročník)

Dňa 24.mája 2024 sa uskutoční výberové konanie do prvého ročníka PYP programu v troch časoch. Všetky potrebné informácie ako aj kód žiaka, pod ktorým uverejníme výsledkovú listinu, boli zaslatné minulý týždeň na uvedené mailové adresy na prihláškach. Prosím, ak ste takýto mail nedostali, aby ste nám dali vedieť na adresu: patucova@gympba.sk

Dear parents and legal guardians of applicants to PYP 1 class.

The entry exams to PYP 1 class will be held on 24th May 2024 at Spojená škola, Pankúchova 6. Children have been split in three groups with specific starting time. All the important information with the code of your child were sent to parents (legal guardians) to their email addresses. If you haven´t received the email with all the information, please inform us here: patucova@gympaba.sk

 

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Poradie žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejníme na tomto mieste 17. 5. 2024 (pia).

a) 8-ročné štúdium, vyučovací jazyk: slovenský

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 8R (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred)

MAT1-5 – bodovanie úloh č. 1 – 5 z matematiky, SJL – 1 – bodovanie úlohy č. 1 zo slovenského jazyka a literatúry

b) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, ŠkVP: Európske štúdiá

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 5R EŠ – SJ, AJ (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred),

K1 – test SJL, K2 – test AJ, K3 – test MAT

c) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, medzinárodný program MYP/ International Baccalaureate MYP

Prijatí/Accepted     Neprijatí pre nedostatok miesta/Not accepted due to lack of space     Nevyhoveli podmienkam/Did not meet the criteria     Nenaplnený počet miest: 0

 

V prípade rovnosti bodov, boli postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa potvrdenie lekára, doručené zákonným zástupcom žiaka na riaditeľstvo školy).
b) väčší bodový zisk za štúdium v IB programe – Middle Years Programme,
c) väčší bodový zisk za test z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku,
d) väčší bodový zisk za test z matematiky.

Cases of identical scores were resolved upon the following criteria:

a) Disabled or handicapped children (Article 67(3) of the Act 245/2008 requires certificate of the social insurance medical examiner submitted by the legal representative of the pupil to the office of the Head of school no later than 3 working days prior to entrance exam),
b) Higher score for studing in IB programme – Midde Years Programme,
c) Higher score in the English language test and interview in English,
d) Higher score in the test in Mathematics.

Kritériá 5R MYP (SJ)/Criterion to 5R MYP (EL

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Vážení rodičia, milí uchádzači o prijatie na štúdium,

oznamujeme Vám, že informácie týkajúce sa prijímacieho konania Vám priebežne oznamujeme mailom cez Edupage. Prosíme Vás, aby ste dôsledne sledovali Vašu mailovú schránku a webovú stránku našej školy. Rozhodnutia sa vydávajú obidvom zákonným zástupcom – osobná účasť obidvoch je nutná (okrem prípadov, keď ste v návratke uviedli, ktorý zo zákonných zástupcov bude jednať v mene žiaka). V prípade, ak sa objavili nové skutočnosti znemožňujúce účasť niektorého zo zákonných zástupcov pri odovzdávaní rozhodnutí, je potrebné odovzdať podpísané vyhlásenie, ktoré prikladáme na tomto mieste.

Harmonogram administrácie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí:

1. Zaslanie predbežnej informácie o prijatí alebo neprijatí prostredníctvom Edupage na mailovú adresu zákonných zástupcov (13. 5. 2024, pon). Táto informácia nie je rozhodnutie, nie je právoplatná a nie je možné sa proti nej odvolať.

Následne prebehne administrácia rozhodnutí:

a) Rozhodnutia o neprijatí

a) 8-ročné štúdium – informácie sú uvedené TU

b) 5- ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP –informácie sú uvedené TU

odvolanie – tlačivo

Upozornenie: Odvolania sa podávajú osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v termíne určenom zákonom. Odvolania podané cez Edupage nie sú podané v zmysle platnej legislatívy.

b) Rozhodnutia o prijatí

a) 8- ročné štúdium – informácie sú uvedené TU                                

b) 5 -ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP- informácie sú uvedené TU

nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie               nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie – pdf

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii Štúdium (horná lišta) v častiach Prijímanie.

Dear parents, dear applicants,

We are informing you about the admission procedure by email via Edupage. We kindly ask you to carefully check your email inbox and our school website. Decisions are issued to both legal representatives – presence of both legal representatives is necessary (except in cases when you indicated in the return slip which of the legal representatives will act on behalf of the student). In the event that new facts have emerged preventing the participation of one of the legal representatives in handing over the decisions, it is necessary to hand over a signed declaration of honour attached here.

Schedule of administration of decisions of acceptance or non-acceptance:

Sending preliminary information about acceptance or non-acceptance via Edupage to the email address of legal representatives (13 May 2024, Mon). This information is not a valid document, it is not final and it is not possible to appeal against it.

Subsequently, the administration of decisions will take place:

Decisions on non-acceptance

Acceptance decisions

Confirmation of enrollment/non-enrollment               Confirmation of enrollment/non-enrollment (PDF)

 

 

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na podujatie

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na podujatie, ktoré sa uskutoční vo vestibule našej školy v pondelok, 13. mája 2024 od 15:00 hod.

 

We cordially invite you to an event in celebration of Mother’s Day, which will take place in the foyer of our school on Monday, May 13, 2024 from 3 p.m.

 

 

Global Money Week – súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti

Global Money Week – súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti

V rámci celosvetovej kampane Global Money Week Národná Banka Slovenska vyhlásila súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Tá prebiehala v dňoch 13. a 24. marca 2024.

Žiaci našej školy 4. PYP A triedy (medzinárodný program International Baccalaureate) sa zapojili do súťaže s témou „Príprava Veľkonočného pohostenia“. Deti si samé naplánovali a nakúpili suroviny na pohostenie pre svojich spolužiakov. Pracovali v  4 skupinách a cieľom nákupu bola: veľkonočná dekorácia, jedlo a prípitok. Toto všetko s rozpočtom  do  25 euro.

Vyžadovalo si to získať prehlaď a poctivú prípravu. Deti sa v skupinách dohodli, akú veľkonočnú pochúťku budú pripravovať. Nasledoval  prieskum cien potravín a surovín na  internete ako aj  v akciových letákoch. Deti nemohli prekročiť danú sumu, čo bola pre mnohých nová skúsenosť. Nastalo nekonečné spočítavanie a odpočítavanie.

Nastal dlho očakávaný deň nákupu. Žiaci aj tesne pred odchodom do obchodu živo diskutovali a robili posledné úpravy v rozpočtoch. Dokonca mysleli aj na taký detail, ako sú nákupné plátenné tašky. Nešetrili  tým  len životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Nákupom strávili asi 45 minút. Aj napriek pedantným prípravám niektorí svoj rozpočet neustrážili a prekročili ho. A  tak  niečo z nakúpeného tovaru museli  stornovať, čo pani pokladníčky nepotešilo. Ale aj to bola pre malých zákazníkov užitočná skúsenosť. Každá skupina pripravovala pohostenie pre inú skupinu so snahou ich tým prijemne prekvapiť. S veľkým  nadšením slávnostné jedlo  pripravili a ešte s väčším nadšením ho zjedli.

Naši žiaci  touto akciou získali základný finančný prehlaď a aspoň z časti spoznali aj cenu peňazí. Pochopili, čo je pri nakupovaní dôležité a bez čoho sa môžu zaobísť.  Možno to bol prvý krôčik k cenným a praktickým skúsenostiam  v oblasti finančnej gramotnosti.

V4 Mini grant Fund

V4 Mini grant Fund

Visegrad Fund | V4 Recharging EuropeMinister vnútra hovoril s českým veľvyslancom o spolupráci bezpečnostných zložiek oboch krajín v čase krízy spôsobenej pandémiou, Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMedzinárodná mobilita, partnerská škola: Gymnázium, Čakovice, Praha

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Tá prvá z nich už prebehla, koncom októbra 20 detí z Tercie A spolu s 3 pedagógmi vyrazilo do Prahy, kde strávili necelé 4 dni spoznávaním českej kultúry, jazyka a nových kamarátov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Žiaci z Prahy budú mať možnosť nielen odprezentovať svoju prácu na projekte, ale aj zúčastniť sa na spoločnom česko-slovenskom vyučovaní na pôde našej školy. V popoludňajších hodinách plánujeme českým študentom ukázať časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV. Veríme, že nájdeme čas aj na prehliadku historického centra Bratislavy.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Testovanie T9 2024

Testovanie T9 2024

Riadny termín: 20. marec 2024 (streda)

Náhradný termín: 4. apríl 2024 (štvrtok)

Testovaní žiaci: všetci žiaci triedy K.A a tí žiaci triedy I.A, ktorí boli prijatí na našu školu z 8. ročníka ZŠ

Testované predmety: SJL, MAT

Testované učivo: v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Miesto testovania: blok D, učebne D2 – D5.

Tematický týždeň pre všetkých žiakov tried I.A a K.A: 26. 02. – 01. 03. 2024 (učebne C4 a D2). Harmonogram

 

 

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2 % z daní

Občianske združenie Gympaba – príspevok 2 % z daní

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2 % pre Vaše deti…

 

…darovaním 2 % z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2 % z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

 

Návod, ako darovať Vaše 2 % z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom dokumente alebo odkaze.

 

Dear parents and friends of our school,

 

As we embark on another year of nurturing and enriching the educational journey of our children, we would like to bring your attention to an opportunity that allows you to make a significant impact with minimal effort.
If you are employed and contribute to taxes in Slovakia, you have the power to designate 2 % of your income tax to our school foundation, GYMPABA.

 

Yearly, you have the chance to direct 2 % of your income tax towards a non-profit organization or foundation of your choice. By choosing to allocate this percentage to GYMPABA, you actively contribute to enhancing the school environment and improving conditions for your children. In the absence of your decision, these funds revert to the state. Your generous contribution becomes a crucial lifeline for us, empowering the school to cover expenses related to activities and equipment that might otherwise be beyond our reach.

 

For detailed instructions on how to allocate 2 % of your tax to the GYMPABA school foundation, please refer to the attached document or visit the provided link.

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Informačný servis pre šk. rok 2024/2025

Radi by ste sa dozvedeli viac informácií o našej škole, o vzdelávacích programoch, ktoré realizujeme, o prijímacích skúškach na šk. rok 2024/2025 a získali odpovede na všetky svoje otázky? Pozývame Vás na Informačný servis, ktorý sa bude konať dňa 13. februára 2024 v aule školy, o 14:00 hod. pre záujemcov o IB programy PYP, MYP a DP, a o 15:00 hod. pre záujemcov o národné programy, 5-ročné bilingválne gymnázium a 8-ročné gymnázium.

 

Would you like to learn more about our school, the educational programs we offer, and the entrance exams for the school year 2024/2025? Do you have questions that need answers? We invite you to join our Information Service, scheduled for February 13, 2024, in the school hall. For those interested in the IB programs PYP, MYP, and DP, the session will begin at 2:00 p.m. At 3:00 p.m., we will provide information for those interested in national programs, the 5-year bilingual grammar school, and the 8-year grammar school.

 

   

Olympijský odznak všestrannosti – testovali sme našich žiakov

Olympijský odznak všestrannosti – testovali sme našich žiakov

Naša škola uskutočnila testovanie OLOV (olympijský odznak všestrannosti), aby sme sa aj my, spolu s tisíckami detí z celého Slovenska zapojili do tejto aktivity. Všetci učitelia TŠV testovali študentov tried príma – kvarta, pMYP- 3MYP. Disciplíny (Beep test – vytrvalostný beh, Člnkový beh – rýchlosť, Sed – ľah 30, Výdrž v zhybe, Hod medicimbalom 2kg, Skok do diaľky z miesta). Všetky údaje budú spracované Olympijským výborom a následne každému žiakovi zašlú certifikát na porovnanie z predošlého roka alebo na porovnanie v celoštátnom priemere. Minulý rok bolo viac ako 32 tisíc detí zapojených do projektu. Tento rok sa očakáva rekord… SME HRDÍ na naše deti, že nie sú len múdre, ale aj šikovné v športe. 20 detí sa zúčastnilo výberového testovania s Olympijskou odobnosťou. Boli sme jedinou školu v Bratislavskom kraji, kam prišli za odmenu olympionici kajakár Samuel Baláž- striebro z OH K4, bobistka Viki Čerňanská. Tešíme sa na výsledky z tohto roka. Tím učiteľov TŠV.

Ďakujeme našim učiteľom TŠV za túto aktivitu.

V4 Mini grant Fund – Návšteva Gymnázia, Praha – Čakovice, október 2023

V4 Mini grant Fund – Návšteva Gymnázia, Praha – Čakovice, október 2023

V rámci plánovanej časti projektu V4 Mini grant vyrazilo 20 detí z tercie A spolu s triednou učiteľkou a ďalšími pedagógmi, aby navštívili partnerské Gymnázium Čakovice v Prahe. Spolu s českými študentami z prvého ročníka 6-ročného štúdia vzájomne spoznávali slovenskú a českú históriu, kultúru, umenie, stereotypy a spôsob života v susednej krajine. Na spoločnej hodine biológie  porovnávali slovenské a české výrazy pre cicavce, na hodine anglického, nemeckého a španielskeho jazyka sa mali možnosť porozprávať aj v inej ako materinskej reči. Športové sily si zmerali v priateľskom zápase v hádzanej.

Popoludní sa všetky dni výletu niesli v znamení spoznávania Prahy. Spoločne si prešli Pražský Hrad, nevynechali Nerudovu Ulicu, Staromestské námestie, Orloj, aj Václavské námestie.

V rámci spoznávania spoločnej histórie bola zaujímavou návštevou Retro výstava v OD Kotva, český jazyk u teenagerov zase dominoval v súčasnom filme Normální autistický film, ktorý si deti spolu s učiteľmi pozreli ako súčasť projektu a jeho časti na tému materinský jazyk druhej krajiny.

Tešíme sa na návštevu našich českých kamarátov z triedy 1S v marci 2024. Ing. Kristína Kováčiková

Koordinátorka a realizátori projektu: Ing. Kristína Kováčiková, Ing. Ľubica Magnússon, PaedDr. Marián Verešš.

Kolegom a žiakom ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy v zahraničí.

Navštívili sme výskumné pracovisko LF UK – ústav molekulárnej biomedicíny

Navštívili sme výskumné pracovisko LF UK – ústav molekulárnej biomedicíny

Dňa 8.11.2023 sa niekoľko seminaristov z chémie vo svojom voľnom čase odhodlalo na návštevu výskumného pracoviska Lekárskej fakulty v Bratislve – Ústav molekulárnej biomedicíny. Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH nám predstavil ústav: porozprával o vedeckých projektoch, ktorými sa zaoberajú a takisto sme mohli nahliadnuť do biomedicínskych laboratórií. Táto návšteva priniesla povzbudenie do spolupráce s ústavom, keďže sme dostali ponuku realizácie prác na SOČ na spomínanom pracovisku.
Tento ústav je otvorený aj iným študentom, ktorí majú záujem o spoluprácu na projektoch už od gymnázia. Voľne citujem pána Celeca: “ Nech sa páči, kto má čas a záujem, pokojne napíšte komukoľvek na imbm@imbm.sk . Vieme sa dohodnúť, vy sem prídete na 1-2 týždne, budete pracovať v laboratóriu pod vedením a potom sa rozhodnete. Všetko vás naučíme.“
Čo iné dodať? Ďakujeme. Anna Orságová

Vedenie školy ďakuje za organizovanie tejto exkurzie pani Ing. Anne Orságovej.

 

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

V4 Mini grant Fund – Medzinárodná mobilita 2023/24

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Koncom októbra 2023 sa 20 žiakov z nášho gymnázia vyberie do Prahy. Spoločne so žiakmi partnerského gymnázia pod dohľadom pedagógov z z oboch škôl budú pracovať na rozšírení vedomostí v oblasti histórie, kultúry, umenia, jazyka, stereotypov a spôsobov života v oboch krajinách. Cieľom je zistiť, čo nás spája a čo nás rozdeľuje a zachovať tradície a úroveň vedomostí o susednej krajine, aj u mladej generácie vo veku 13-14 rokov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, na pôdu našej školy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Okrem práce na prezentáciách a záverečnom projekte by sme českým študentom radi ukázali časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Otvorenie školského roku / Opening ceremony 2023/2024

Otvorenie školského roku / Opening ceremony 2023/2024

Dňa 4. 9. 2023 sme slávnostne zahájili nový školský rok 2023/2024 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave príhovorom riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Butler. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK Mgr. Jana Zápalová a poradca predsedu samosprávneho kraja pre školstvo pán Polat Elalmis. Je to nový začiatok plný nekonečných možností pre Vaše/naše deti. Tešíme sa na spoluprácu pri podpore ich rastu a úspechu.

 

Viac fotografií nájdete v albume.

We officially opened the 2023/2024 school year with a speech by school director PaedDr. Zuzana Butler in the auditorium of the University of Economics in Bratislava on September 4, 2023. The chairman of the self-governing region, Mgr. Juraj Droba, MBA, MA; Director of the Department of Education, Youth and Sports BSK Mgr. Jana Zápalová; and adviser to the chairman of the self-governing region for education, Mr. Polat Elalmis, were also invited for the ceremony. This year is a new beginning full of endless possibilities. We look forward to working together to support the growth and success of your/our children.

 

You can find more photos in here.

 

 

Dotácia na stravu

Dotácia na stravu

Vážení rodičia,

od 1. 9. 2023 je možné si uplatniť nárok na dotáciu na stravu dieťaťa aj pre žiakov nižšieho stupňa 8- ročného gymnázia (príma – kvarta), ako aj pre tých žiakov prvého ročníka 5-ročného bilingválneho gymnázia, ktorí boli prijatí z 8. ročníka ZŠ. O týchto skutočnostiach sme Vás informovali koncom júna a v pribehu júla 2023 prostredníctvom Edupage. Ďakujeme za Vaše odpovede a zaslané návratky. V týchto dňoch kompletizujeme zoznamy záujemcov o dotáciu. Pokiaľ ste zatiaľ neprejavili záujem o dotáciu, môžete to urobiť najneskôr do 21. 8. 2023 (pon) zaslaním vyplnenej návratky na niektorú z adries: peschlova@gympaba.sk, mezei@gympaba.sk, patucova@gympaba.sk.

Poznámka: Záujem o dotáciu na stravu prejavujú formou dotazníka aj ostatní oprávnení noví žiaci školy.

Upozornenie: Prejavenie záujmu o dotáciu nenahrádza prihlášku na stravu v školskej jedálni. Prihlásiť sa na stravu je nutné u vedúceho školskej jedálne (jedalen@gympaba.sk).

 

 

 

E-Twinning konferencia

E-Twinning konferencia

E-twinning konferencia sa uskutočnila v dňoch 18.-20.5.2023. Jej cieľom bolo oboznámiť účastníkov, teda učiteľov z rôznych krajín o možnostiach realizácie e-twinning projektov. E-twinning projekty v online prostredí umožňujú mladých ľuďom na celom svete spolupracovať a navzájom sa vzdelávať v rôznych oblastiach života. Na školení boli predstavené online nástroje, ktoré sa môžu využiť nielen na e-twinning projetkoch, ale pomôžu skvalitniť výučbu a umožnia žiakom rozvíjať svoje IT zručnosti. Našej škole sa podarilo uzatvoriť projekt s názvom Same people – different cultures s účasťou škôl zo Slovenska, Azerbajdžanu, Cyprusu a Grécka. Jeho cieľom bude mapovanie rozličných kultúr zapojených krajín, žiaci škôl by sa navzájom mali oboznámiť s zvykmi a tradíciami krajín Európy a Azerbajdžanu. Program by mal začať v septembri a na našej škole ho bude zastrešovať p.Kováčiková, ktorá sa konferencie zúčastnila.

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu / The final results of the admission process to PYP 1 class 2023

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu / The final results of the admission process to PYP 1 class 2023

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2023) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2023)

Informácie o výsledkoch výberového konania do PYP programu 2023 /Information about the admission process 2023

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 20. júna 2023 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Pri preberaní rozhodnutia musia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.

Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať. V prípade uvoľnenia miesta budeme kontaktovať ďaľších záujemcov v poradí pod čiarou.

The parents/guardians of the 40 accepted children need to pick up the Acceptance Letter personally on June 20, 2023 between 12:30 – 14:30 in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Both legal representatives have to be present.

Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result. If a place becomes available, we will contact the next applicant in order under the line.

Student Led Conference – MYP

Student Led Conference – MYP

Drahí rodinní príslušníci a priatelia,
srdečne Vás pozývame na tohtoročnú Student Led Conference. Je to pre Vás jedinečná príležitosť nahliadnuť do vzdelávania Vášho dieťaťa. Úlohou študentov je predstaviť Vám ich celoročnú prácu v rámci rôznych vyučovacích predmetov a podrobne popísať svoje pokroky, ktoré sú výsledkom nadobudnutých skúseností z IB programu.
Na konferencii sa zúčastnia študenti všetkých MYP tried, od pMYP až po MYP5. Témy sú zamerané na rôzne oblasti ľudského poznania – fyzika, matematika, jazyk a literatúra, vedy, história, ale aj na mnoho ďalších oblastí, ktoré študenti počas štúdia skúmajú. V rámci týchto predmetov prebieha skúmanie a analýza prostredníctvom rozličných metód, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby finálnym výsledkom práce bola akademická, praktická a osobná znamenitosť v
každom jednom študentovi.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
S pozdravom
Spojená škola Pankúchova 6

Dear Family and Friends
We cordially invite you to this years’ Student Led Conference. This is a unique Opportunity to engage in your child’s education and progress. The students will partake in and present their work, explain and itemize in some detail the various subjects that they are studying. Exploring programs and topics from the previous IB schools’ programme.
The participants are from pMYP to MYP5 and the areas of focus range from Physics , Mathematics, Language and Literature, all the Sciences, History and many more. In these subjects we explore and analyze through our multiple methods designed to achieve academic, practical , and personal excellence .
We Are looking forward to meeting you all.
Sincerely,
Spojená škola, Pankúchova 6.

 

Dotácia na obed pre žiakov org.zložky: Základná škola/ Subsidy for lunch for students of org.unit: Základná škola (Grade 1 – 8)

Dotácia na obed pre žiakov org.zložky: Základná škola/ Subsidy for lunch for students of org.unit: Základná škola (Grade 1 – 8)

Informácie spojené s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre žiakov organizačnej zložky: základná škola od 1.05.2023 nájdete tu.

Information for an opportunity to take advantage of school lunches subsidized by the Ministry of Education for children of Primary School (GRADE 1 – 8), based on Slovak law starting from May 1st, 2023 you can find here.

(Návratka/Return slip)

NOVÉ: Občianske združenie Gympaba – príspevok 2% z daní

NOVÉ: Občianske združenie Gympaba – príspevok 2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy, použite Vaše 2% pre Vaše deti…

…darovaním 2% z dane nám pomôžete zlepšiť prostredie a podmienky v našej škole pre Vaše deti.

Ak sa rozhodnete nepoukázať 2% z dane nikomu, tieto prostriedky ostanú v správe štátu. Pre nás však budú obrovskou podporou, pomocou ktorej vieme zabezpečovať aktivity a vybavenie školy, ku ktorým by sme sa inak nedostali. Všetky poukázané prostriedky budú použité transparentne, aby ste vedeli sami vyhodnotiť ich reálne využitie.

Návod, ako darovať Vaše 2% z dane Občianskemu združeniu našej školy GYMPABA nájdete v priloženom dokumente alebo odkaze.

Dokument        Odkaz

Dear parents and friends of our school, assign 2% of your income tax to your children!

If you are working and paying tax in Slovakia, every year you have a chance to decide that 2% of your income tax will be assigned to a non-profit organisation or a foundation. By assigning 2% of your income tax to our school foundation GYMPABA, you can help us improve the school environment and conditions for your children. If you decide not to assign 2% to anybody, the resources will be used by the state. For us, the sum will be enormous help and support thanks to which we will be able to cover the cost of school activities and equipment that we would not be able to get by any other means. All the resources assigned to our foundation will be used transparently and you will be able to see and gauge their real use.

The steps that need to be taken to assign 2% of your tax to the school foundation GYMPABA can be found in the attached document or link.

Document           Link

 

Prestupové skúšky do DP programu / DP TRANSFER EXAMS

Prestupové skúšky do DP programu / DP TRANSFER EXAMS

Radi by sme poskytli možnosť 6 študentom prestúpiť do našej existujúcej triedy. Do triedy International Baccalaureate Diploma Programme sa uskutoční prestupová skúška.

Dátum prestupovej skúšky: 18. apríl 2023

Pre viac informácií kliknite sem: https://www.gympaba.sk/prijimanie-medzinarodny-program-dp/

We would like to provide an opportunity for extra 6 students to join our existing class. There will be a transfer examination for the International Baccalaureate Diploma Programme class.

Date of the transfer examination: 18 April 2023

More information you can find here: https://www.gympaba.sk/admission-criteria-dp/?lang=en

Pomôž svojmu spolužiakovi – Rovesnícke doučovanie

Pomôž svojmu spolužiakovi – Rovesnícke doučovanie

Milí študenti!

Spúšťame projekt, ktorého úspech či neúspech leží na pleciach samotných gympabákov. Rovesnícke doučovanie má za cieľ spojiť žiaka, ktorý chce a verí, že môže byť prínosom pre spolužiaka, ktorý má problémy, či nedostatky z niektorého predmetu (aj po chorobe či inej absencii v škole).
Dávame dohromady 2 tímy: tím doučovateľov a tím študentov, ktorí by túto pomoc radi využili. Týka sa to akéhokoľvek predmetu – či už ide o jazyky, matematiku, chémiu alebo geografiu.
Ochrannú ruku nad projektom zabezpečia p. Juríková a p. Sláviková.
Záujemcovia z oboch tímov by sa mali prihlásiť, 13. februára zorganizujeme krátke informačné stretnutie a hneď po jarných prázdninách môžeme ísť na to.
Takéto dobrovoľnícke aktivity sú vysoko cenené v životopisoch, motivačných listoch, pri získavaní štipendií a podobne.

Informačný lezák nájdete na tomto odkaze.

Zmena poplatkov obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Zmena poplatkov obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Radi by sme Vás informovali, že na základe VZN BSK č. 4/2022 zo dňa 9.9.2022 s účinnosťou od 1.1.2023 boli upravené jednotlivé poplatky nasledovne:

 • Obedy: Úprava režijných nákladov na jedno jedlo – suma 0,45 zvýšená o 0,15 € (všetky skupiny stravníkov rovnako). Výška úhrady na potraviny na jedno jedlo zostáva nezmenená.

Pôvodná suma obedu sa navýši o 0,15 €

 • Príspevok ŠKD sa mení na 20,-€ mesačne.

 

We would like to inform you, that based on VZN BSK n. 4/2022 with effect from 1 January 2023, the individual fees were adjusted as follows:

 • Lunches: The adjustment of overhead costs for one meal – amount of 0.45 increased by 0.15 € (The same amount for boarders of all age groups.). The amount for food remains unchanged.

The original price for lunch will be increased by €0.15

 • The payments for AFC changes to €20 per month.
Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

Celoslovenské kolo Shakespearovho pamätníka – 25. ročník

Dňa 8. 12. 2022 sa po dlhej covidovej pauze opäť otvorili brány Zichyho paláca pre tých najúspešnejších študentov v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku z gymnázií z celého Slovenska.

Na 25. slovenskom národnom kole Shakespearovho pamätníka sa zúčastnilo celkovo 58 súťažiacich z 25 škôl. Mnohí prišli aj zo vzdialenejších regiónov.
Poradie svojho vystúpenia si súťažiaci losovali. Atmosféra bola fantastická. Mnohé vystúpenia boli dychberúce a diváci s vervou tlieskali. Súťažiaci si od porotcov vypočuli povzbudenie aj slová uznania. O tých najlepších z najlepších rozhodovali dve ctené poroty. Napriek tomu, že je Shakespearov pamätník recitačnou súťažou, na národnej úrovni spája mnohé školy a buduje kolegialitu. Vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí svojich študentov kvalitne pripravili a povzbudzovali.
Našu školu na súťaži reprezentovali:
kategória 1 – Cyntia Šoltys, MYP 1 – obsadila 6. miesto
Kategória 2 – Sandra Duhanová, MYP 2 – obsadila 6. miesto
Kategória 3 – Umma Hamzic, MYP 2 – obsadila 7. miesto
Kategória 5 – Nina Artnerová, MYP 4 – obsadila 11. miesto
Tím Gympaba Running teachers rozširuje svoje rady

Tím Gympaba Running teachers rozširuje svoje rady

Naša škola prvýkrát vo svojej histórii mala zastúpenie aj na bežeckých pretekoch Devín – Bratislava. V nedeľu 9. októbra 2022 na štart najstaršieho cestného behu na Slovensku, 74.ročníka Národného behu Devín-Bratislava, sa postavilo medzi ďalších viac ako 1600 bežcov aj šesť učiteľov z radov národnej aj medzinárodnej sekcie. Títo nadšení priaznivci behu si užili parádne počasie a atmosféru a vzorne reprezentovali našu školu, za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že v budúcich ročníkoch týchto aj iných bežeckých pretekov sa team GYMPABA Running teachers rozrastie o ďalších členov. Zároveň oznamujeme, že pripravujeme vytvorenie žiackych tímov na Malý ale aj Veľký Devín. Pridajte sa k nám. Účasť je otvorená aj pre rodičov. Záujemcovia – kolegovia a rodičia sa môžete hlásiť u pani Kováčikovej alebo pána Mezeia, záujemcovia – žiaci u p. Ludvikovej. Ďalší ročník bežeckých pretekov Devín – Bratislava sa koná  16. 4. 2023.

 

Vedecký štvorboj

Vedecký štvorboj

v medzinárodnej súťaži Vedecký štvorboj dosiahla skupina našich žiakov pod názvom „Gympabáci“ v konkurencii 89 stredoškolských tímov z Gymnázií v ČR a SR 24. miesto. „Vedátori“, ktorí nás čestne reprezentovali: Branislav Bono Musala, Nina Duchyňová, Lukáš Albert Marônek a Alexandra Pozsonyiová (Ok.A). Ďakujeme za ich snahu a Ing. M. Reichovej za organizačné zabezpečenie tejto súťaže v našej škole.

Covid – info

Covid – info

Informácie o domácej izolácii, karanténe a o tom, čo robiť po pozitívnom teste, nájdete v priloženom dokumente. Nájdete v ňom postup, ktorý je potrebné dodržiavať po úzkom kontakte s pozitívnou osobou (nezaočkovaní, osoby v režime OP). Dozviete sa aj to, ako postupovať, ak žijete v spoločnej domácnosti s Covid – pozitívnou osobou. Covid – 19 / ako postupovať?

Edupage – rodičovské konto / Parent´s account

Edupage – rodičovské konto / Parent´s account

Vážení rodičia! Nemáte na Edupage svoje konto? (Information in English – EDUPAGE-for parents)

Táto správa je určená rodičom, ktorí zatiaľ nemajú na Edupage vytvorené rodičovské konto.

Tu je návod, ako si ho v Edupage môžete vytvoriť:

V našom informačnom systéme vieme vytvoriť konto iba pre žiaka. Rodičovské kontá si musia vytvoriť rodičia sami cez Edupage, na toto dosah nemáme (môžu byť až dve rôzne rodičovské kontá). Je ale k tomu potrebné zadať do Edupage osobné údaje rodiča – meno, priezvisko a mailovú adresu. Žiadosť s uvedenými údajmi zašlite triednemu učiteľovi (príp. na adresu hason@gympaba.sk), ktorý zabezpečí zápis údajov do Edupage.

Následne si rodič konto vytvorí tak, že na prihlasovacej stránke do Edupage https://gympaba.edupage.org/ zadá mailovú adresu ako meno a keďže nemá k nemu heslo, klikne na odkaz „Neviem prihlasovacie meno alebo heslo“. Po opätovnom zadaní adresy mu príde na mail link na stránku, kde si vytvorí nové heslo. Rovnako si môže heslo aj zmeniť (ak ho napr. zabudol).

Rodičovské konto je vhodné mať vytvorené, uľahčuje komunikáciu v Edupage s triednym učiteľom, ostatnými vyučujúcimi, s vedením školy i s ostatnými rodičmi žiakov triedy. Umožňuje podpisovanie známok a poznámok, ospravedlnenie absencie žiaka, zúčastňovať sa na prieskumoch a dotazníkoch zadávaných školou, ako aj dôverne komunikovať mimo vedomia samotného žiaka.

Volejbal

Volejbal

  V okresnom kole volejbalového turnaja stredných škôl získali naše žiačky 1. miesto po vynikajúcich výkonoch. Turnajom prechádzali suverénnym spôsobom a dávajú nám nádej, že aj v krajskom kole nás budú vzorne reprezentovať. Držíme im palce – trénerke a celej víťaznej zostave. Školu reprezentovali: Mgr. Eva Rašek, Alexandra Fričová (I.A),  Ivana Gašparovičová, Alexandra Hrdličková, Nina Miklošovičová (V.A), Oľga Gräffingerová (IV.B), Rebeka Gregorcová (III.A) a Zuzana Kŕčová (Sp.A).

Diplom

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

 1. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy dňa 09. 03. 2020 (po) v domácom prostredí. Úlohy sú špecifikované a budú upresňované prostredníctvom oznamov v Edupage – komunikácia.
 2. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy v dňoch 10. – 13. 03. 2020 (ut – pi) naďalej v domácom prostredí. Priamu pedagogickú činnosť   pedagógovia sú povinní vykonávať prostredníctvom Edupage (príp. mailom). Priama pedagogická činnosť znamená: zadávanie úloh žiakom, prijímanie žiakmi vypracovaných úloh a ich kontrola.  Vyučujúci zadávajú žiakom úlohy v rozsahu svojho týždenného rozvrhu v príslušných triedach. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy.
 3. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu pokračujeme v režime dištančného vzdelávania našich žiakov v dňoch 16. až 27. 03. 2020.
Florbal – okresné kolo SŠ

Florbal – okresné kolo SŠ

Dievčatá nášho gymnázia získali v okresnom kole vo florbale dievčat stredných škôl o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  3. miesto. Zostava: Sofia Baluchová (IV.A), Lucia Bartošová (Sx.A), Ivana Gašparovičová (V.A), Rebeka Gregorcová (III.A), Ema Hlavová (III.A), Natália Hebeňová (III.A), Veronika Kajanová (Sp.A), Sofia Liptáková (III.A), Natália Maderičová (V.A). Diplom

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania. V piatok 20. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnia vianočné podujatia, súčasťou ktorých bude kultúrny program, výmena oblečenia a kníh, predaj koláčikov a iné zaujímavé aktivity. Začiatok podujatia: 8.00 h, ukončenie 12.00 h, obedy sa v školskej jedálni vydávajú od 11.30 h. Sme si istí, že Vaše deti prídu domov zo školy správne vianočne naladené. Ďalšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Aj v tomto školskom roku  sa tradične naši žiaci z  prímy, sekundy, 1. A a 1. B zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“…, ktorý bol realizovaný v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, dňa 22. októbra. Našimi partnerskými školami boli v tomto školskom roku Gymnázium a SOŠ pedagogická z Čáslavy a Gymnázium zo Sniny. So žiakmi z ich tried si naši žiaci vymenili záložky do kníh a odporúčania, aké knihy čítajú študenti u nás a v Čechách.

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku dosiahli študenti Oľga Gräffingerová (IV.B), Heidi Hlavnová (S.A), Marko Kasanický (I.B), Andreas Martin Michálek (S.A) a Lucia Veverková (K.B) vo svojich súťažných kategóriách prvé miesto. Blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3     Diplom 4     Diplom 5

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Začiatkom decembra sa uskutočnilo 24. celoštátne kolo Shakespeare Memorial Competition. Z reprezentantov našej školy sa najlepšie umiestnili: Soňa Kršáková (K.B) – 2. miesto a Alen Imamovič (K.A) – 2. miesto. Našu medailovú zbierku skompletizovala maturantka Bernadetta Čaranová (V.B) – 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Eva Dobrovodská a PhDr. Darina Fiebigová.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3

Piškvorky – krajské kolo

Piškvorky – krajské kolo

Krajského kola Piškvoriek sa zúčastnili silné zostavy žiakov z celého Západného Slovenska. Obidva naše tímy Gympaba OxOx a Gympaba PíŠkvarky postúpili zo základnej skupiny. V semifinále sa stretli so silnými hráčmi Gumkáčov a Piarakov, ktorí boli nad naše sily. Žiaci našej školy sa stretli v priamom súboji o 3. miesto.

Gympaba OxOx : Gympaba PíŠkvarky 11 : 9.

Zostavy: OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Daniel Chlpek (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Pohár

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorkári našej školy vyslali na obvodné  kolo súťaže 4 tímy: Gympaba XoXo, Gympaba OxOx, Gympaba Chrobáčikovia a Gympaba PíŠkvarky. Obvodného kola sa zúčastnilo 20 tímov z rozličných kútov Bratislavy. Zo základných skupín postúpili tímy XoXo, OxOx a Píškvarky. Najlepšie sa umiestnil tím OxOx – na 2. mieste. PíŠkvarky získali 4. miesto. V krajskom kole nás budú reprezentovať tímy OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Nina Banci (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Čítajte viac v tomto článku.

Diplom 1, Diplom 2, Diplom 3, Diplom 4, Diplom 5

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20222023
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

Školský muzikál na motívy Shakespearovej hry „Sen noci Svätojánskej“, 13. júna 2024

...jedinečné umelecké popoludnie plné nadšenia, elánu a talentu

Sedem statočných – DofE

... niekde v Karpatoch

IQ olympiáda SK – 2024

Dominik Dovčík (K.A), 1. miesto

Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov v karate 2024

Naši študenti na konferencii TA3 o Digitalizácii Slovenska

Federteater workshop

Drama class activities

TA3 konferencia Investujeme

25.4.2024 v priestoroch DoubleTree by Hilton Bratislava

Deň narcisov 2024

Ďakujeme RNDr. J. Ceconíkovej a Gympaba dobrovoľníkom

Mladý Európan, kk – 1.miesto

E. Čubová (Sp.A), A. Pásztor (IV.A), F. Rafaj (Sp.B), odborný expert: A. Imamovič (Ok.A)

Olympiáda ĽP – SK

Blahoželáme a ďakujeme

Prierez hudobnými obdobiami a vývoj klarinetu s Aurum Quartet

Výchovný koncert zo dňa 19.4.2024

Devín – BA 2024 – veľkáči

Gympaba Runners

Devín – BA 2024 – malkáči

2. miesto - blahoželáme!

ADMISSION TO THE IB (PYP, DP)

MYP PERSONAL PROJECT

https://www.gympaba.sk/album/myp-personal-project-april-2024/?lang=en

Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 2024

Zdroj: vucba

Olympijský odznak všestrannosti

Gympaba tím 3.-4. miesto v kk

PYP Book Competition

Click on the photo to see more pictures.

PYP Workshop for teachers – Conceptual Understanding

Led by Lee Blowers

Projekt V4 SVK – CZE

Pozdrav z Devína

Naši mladí futbalisti

Bilancia 3 - 1- 0, blahoželáme!

Slovenskí skladatelia 19.-21. storočia v podaní PATKOLO KVINTET

Výchovný koncert zo dňa 22.3.2024

DP Extended Essay Workshop for Teachers

Led by brilliant Dr. Joe Holroyd.

Olympiáda FRJ, krajské kolo

Olympiáda v AJ, kk

Emma Sára Butler, 3.m

Matematická olympiáda, ok

Matvii Rtveliashvili, I.A, 3.m

Projekt Finančná sloboda

Triedy: III.A, Sx.A - 1. fáza

Semináre – infoservis

Ďakujeme organizátorom

Olympiáda ľudských práv

Filip Rafaj, Sp.B

ADMISSION TO THE IB (PYP, MYP, DP)

Science – preMYP

Presentation of the project on "Water Purifier" on Science lesson.

Ak môžeš, pomôžeš …

Pomáhame – DD Skalica

Darčeky sme odovzdali.

Grandfinále, Brno, 1. miesto

Sme majstri SR a ČR

Olympijský odznak všestrannosti

Ďakujeme kolegom TŠV

SAV lekárske vedy

Naši budúci vedci

DofE 2023

Naši ocenení študenti

Ocenenie predsedom BSK

Alen Imamovič, Sp.A

Olympiáda ľudských práv – SK

Karolína Ozimyová (V.B), 1. miesto

Gympaba Runners

Devín - Bratislava 2023

Erasmus+

Čo vie o mne internet? (prevzaté)

Užitočný odkaz - fotogaléria

Gympaba CUP

Kalendár udalostí

júl 2024

PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st júl
Žiadne udalosti
Events for 2nd júl
Žiadne udalosti
Events for 3rd júl
Žiadne udalosti
Events for 4th júl
Žiadne udalosti
Events for 5th júl
Žiadne udalosti
Events for 6th júl
Žiadne udalosti
Events for 7th júl
Žiadne udalosti
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th júl
Žiadne udalosti
Events for 9th júl
Žiadne udalosti
Events for 10th júl
Žiadne udalosti
Events for 11th júl
Žiadne udalosti
Events for 12th júl
Žiadne udalosti
Events for 13th júl
Žiadne udalosti
Events for 14th júl
Žiadne udalosti
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th júl
Žiadne udalosti
Events for 16th júl
Žiadne udalosti
Events for 17th júl
Žiadne udalosti
Events for 18th júl
Žiadne udalosti
Events for 19th júl
Žiadne udalosti
Events for 20th júl
Žiadne udalosti
Events for 21st júl
Žiadne udalosti
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd júl
Žiadne udalosti
Events for 23rd júl
Žiadne udalosti
Events for 24th júl
Žiadne udalosti
Events for 25th júl
Žiadne udalosti
Events for 26th júl
Žiadne udalosti
Events for 27th júl
Žiadne udalosti
Events for 28th júl
Žiadne udalosti
29
30
31
1
2
3
4
Events for 29th júl
Žiadne udalosti
Events for 30th júl
Žiadne udalosti
Events for 31st júl
Žiadne udalosti