Skip links

3. september 2020 

Deň, kedy vznikla

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava

Priestor na kvalitné štúdiumekologické aktivityspoločenské podujatiahumanitné akciedružobné stykyreprezentáciu

Vitajte u nás

Cieľom na našej škole je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať sa k vysokokvalitnému, medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity. Máme študentskú radu a bohaté družobné styky so zahraničnými školami. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí či lyžiarske kurzy. Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium, či získanie medzinárodnej maturity…

Novinky a oznamy

 • Dôležité
 • Exkurzie
 • Projekty
 • Reprezentácia
 • Všetky
Prevádzkový poriadok školy – COVID19

Prevádzkový poriadok školy – COVID19

Na základe prevádzkového poriadku Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava aktualizovanej dňa 16. 09 . 2020 zákonný zástupca žiaka okrem iného:

 • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vrckovky,
 • predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o zdravotnom stave,
 • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie vydané všeobecným lekárom.

Žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi komunikovali mailom alebo prostredníctvom Edupage. Vstup rodičov do školy nie je povolený, len v ojedinelých prípadoch – po súhlase riaditeľky školy. Preto v nevyhnutných prípadoch kontaktujte vedenie školy.

Rodičovské združenie plánované pôvodne na 24. 09. 2020 sa z uvedených dôvodov presúva. Mení sa termín aj forma konania. Rodičovské (triedne) združenia sa budú konať v termíne 28. 09. – 01. 10. 2020 dištančnou formou. Presný čas a formu Vám oznámia triedni učitelia.

Aktualizované manuály opatrení

Aktualizované manuály opatrení

Ministerstvo školstva k 16.9.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktualizované boli aj nasledovné dokumenty:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA: Mgr. Michaela Artemiou

 • individuálna ale aj skupinová práca so žiakmi
 • pomoc pri riešení ťažkostí v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami dieťa-rodič-učiteľ
 • podpora pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom
 • vedenie žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom (artemiou@gympaba.sk), prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa.

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, podľa dohody.

Vzdelávacie poukazy 2020/21

Vzdelávacie poukazy 2020/21

Triedni učitelia odovzdávajú vzdelávacie poukazy svojim žiakom v týchto dňoch (07-10.09.2020).

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Postup pri administrácii vzdelávacích poukazov a možnosti ich využitia nájdete v tomto dokumente.

Zoznam krúžkov, ktoré ponúka naša škola sme zverejnili v tomto materiáli. V našej škole je potrebné odovzdať  vzdelávací poukaz vedúcemu príslušného krúžku do 21. 09. 2020.

Využite, prosím, túto možnosť zabezpečiť Vašim deťom vhodnú formu záujmového vzdelávania.

 

 

Organizácia vyučovania – 21.-23. 09. 2020 (pon – str)

Organizácia vyučovania – 21.-23. 09. 2020 (pon – str)

Informácie o organizácii vyučovania (gymnázium a MYP1):

 1. Rozvrh (pravdepodobne budú ešte zmeny) nájdete na tejto stránke .
 2. Príchod žiakov na 1.vyučovaciu hodinu: triedy v blokoch A a B – cez hlavný vchod (okrem III.B), triedy v bloku C + III.B – cez bočný vchod B. Príchod žiakov na ostatné vyučovacie hodiny: všetky triedy cez hlavný vchod. Odchod žiakov domov: rovnakým vchodom, ako príchod na 1. vyučovaciu hodinu.
 3. Rozpis dozorov v priestoroch školy a harmonogram odchodu na obed je zverejnený v dokumentoch: pondelok, utorok, streda.
 4. Nezabudnite, prosím, ani na suplovanie.
Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam vedúcej školskej jedálne

Oznam stravníkom (žiakom a zamestnancom):

 1. školská jedáleň poskytuje stravu od 3.9. (št),
 2. strava sa pripraví aj pre tých stravníkov, ktorí mali uhradené stravné za marec 2020 (prípadný nedoplatok za september bude Vám vyúčtovaný v októbri),
 3. ak ste mali uhradené stravné za marec 2020 a nemáte záujem sa stravovať, prosím, odhláste si obed (obedy).

Bližšie informácie: https://gympaba.edupage.org/menu/

Zahájenie školského roku 2020/21 – nové informácie

Zahájenie školského roku 2020/21 – nové informácie

Otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

radi by sme Vás oboznámili s pokynmi k začiatku školského roka 2020/2021.

Nástup žiakov je 2.septembra 2020 podľa rozpisu.

Pri príchode do budovy platia usmernenia – pokyny, ktoré sú v zmysle Manuálu opatrení MŠVVaŠ SR .

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť “Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá “Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka” o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci,

S radosťou by som chcela v novom školskom roku privítať všetkých doterajších ale aj nových študentov Gymnázia, Pankúchova 6, ako aj nových žiakov Základnej školy, Pankúchova 6. Od 3.9. sa stávame Spojenou školou, Pankúchova 6, Bratislava.

Keďže sa naše gymnázium rozrastá o triedy s medzinárodným programom IB, všetkých by som vás chcela požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich prosím mailom riaditeľke školy.

Všetkým žiakom a študentom prajem úspešný nový školský rok.

PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy

Dear Parents and students,

I would gladly like to welcome both current and new students of Gymnázium, Pankúchova 6, bratislava to the new school year. I would also like to welcome the new students to our Primary School. From the 3 September, we will become Combined School, Pankúchova 6, Bratislava.

As our school is growing with classes of the international IB program, I would like to ask for your patience and cooperation. If you will have any relevant information, questions or concerns, as well as new ideas, please email them to the School Principal.

I wish you all a successful new school year.

Yours sincerely,

PaedDr. Zuzana Butler, Head of School

Electronic chips / Elektronické čipy

Electronic chips / Elektronické čipy

Dear parents, the electronic chips for the school cafeteria will be available from Wednesday, September 2, 2020. You can visit the cafeteria manager´s office in the office hours: 8:00 am – 4:30 pm.

Thank you for your understanding.

Gympaba team

Milí rodičia, elektronické čipy do školskej jedálne budú k dispozícii od stredy 2. septembra 2020. Môžete ich dostať v kancelárii vedúcej školskej jedálne v stránkových hodinách medzi 8:00 a 16:30.

Ďakujeme za pochopenie.

Gympaba tím

Nový ISIC

Nový ISIC

Žiadosť o vybavenie nového preukazu ISIC stačí zatiaľ poslať na e-mailovú adresu hason@gympaba.sk s nasledovným textom:

Žiadam o vybavenie preukazu ISIC pre študentku
trieda:
meno a priezvisko:

Ostatné náležitosti (žiadosť, poplatok 20 € a fotografiu 2,5 x 2,5 cm) doložím dodatočne

Information for PYP parents

Information for PYP parents

Dear parents and guardians,

We would like to welcome you in Primary Years Programme (IB) at Gymnázium, Pankúchova 6, /Spojená škola, Pankúchova 6, I am delighted to extend a very warm welcome to you and your children, to what I know is going to be a very exciting year.

THE FIRST SCHOOL WEEK

The school starts 2nd of September (Wednesday). Children will start at 8:00 a.m. in PYP classrooms. There is no lunch so as well as After-school club (družina) the first day of the school.

Rest of the week – children will have the day divided in two parts. Children will spend the time with the classroom teacher from 8:00 a.m. till 12:00 a.m. From 12:00 a.m. children will be with their AFC teacher  (Afterschool Club). AFC will be open till 5 p.m.

List of supplies PYP

PYP HANDBOOK

School Canteen

strava.cz

Výberové konanie a prestupové skúšky do PYP

Výberové konanie a prestupové skúšky do PYP

Milí rodičia,

všetky potrebné informácie týkajúce sa výberového konania do 1. ročníka a prestupových skúšok do 2. a 3. ročníka do medzinárodného programu Vám budú poskytnuté začiatkom budúceho týždňa (23.06.2020 – utorok). Pozvánka na výberové konanie alebo prestupovú skúšku Vám bude zaslaná e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu.

Ďakujeme za pochopenie, PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy

Prijímanie do medzinárodného programu

Prijímanie do medzinárodného programu

We are planning to implement international programmes with language of instruction English from next academic year 2020/2021 at Gymnázium, Pankúchová 6.  All programs are supported with the same philosophy focusing on international mindedness and development of children personality – Learner Profile. The programmes are for children in different age groups:

 • Primary education for children from 3 to 12 years.
 • Secondary education for children from 11 to 16 years.

The application to all sections you can find here.

 

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pre školský rok 2020/2021 sú:

 • Primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
 • Sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.

Prihlášky do jednotlivých programov a tried nájdete tu.

Volejbal

Volejbal

  V okresnom kole volejbalového turnaja stredných škôl získali naše žiačky 1. miesto po vynikajúcich výkonoch. Turnajom prechádzali suverénnym spôsobom a dávajú nám nádej, že aj v krajskom kole nás budú vzorne reprezentovať. Držíme im palce – trénerke a celej víťaznej zostave. Školu reprezentovali: Mgr. Eva Rašek, Alexandra Fričová (I.A),  Ivana Gašparovičová, Alexandra Hrdličková, Nina Miklošovičová (V.A), Oľga Gräffingerová (IV.B), Rebeka Gregorcová (III.A) a Zuzana Kŕčová (Sp.A).

Diplom

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

 1. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy dňa 09. 03. 2020 (po) v domácom prostredí. Úlohy sú špecifikované a budú upresňované prostredníctvom oznamov v Edupage – komunikácia.
 2. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy v dňoch 10. – 13. 03. 2020 (ut – pi) naďalej v domácom prostredí. Priamu pedagogickú činnosť   pedagógovia sú povinní vykonávať prostredníctvom Edupage (príp. mailom). Priama pedagogická činnosť znamená: zadávanie úloh žiakom, prijímanie žiakmi vypracovaných úloh a ich kontrola.  Vyučujúci zadávajú žiakom úlohy v rozsahu svojho týždenného rozvrhu v príslušných triedach. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy.
 3. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu pokračujeme v režime dištančného vzdelávania našich žiakov v dňoch 16. až 27. 03. 2020.
Projekt Škola škole 1

Projekt Škola škole 1

  Odborne a s láskou k prírode, trvanie projektu: február – jún 2020

Cieľom spoločného projektu Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava a Obchodnej akadémie, Dudova, Bratislava 4 je podporiť environmentálne vzdelávanie oboch škôl a vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností v tejto oblasti. Súčasťou tohto projektu je ekologický seminár, podpora separácie a recyklácie odpadu a podpora biodiverzity na oboch školách. Informácie o iných projektoch

Medzinárodné programy

Medzinárodné programy

Pankuchova Grammar School is planning to be included in the IB Candidate School network from the following school year. More information about the program you can find in this document.

Gymnázium Pankúchova 6 sa na budúci školský rok plánuje zaradiť medzi IB kandidátske školy. Viac informácií o programe nájdete v tomto dokumente.

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Študenti našej školy boli mimoriadne úspešní v olympiáde v anglickom jazyku. Z obvodného kola sa vrátili so štyrmi prvými miestami a jedným druhým miestom. Školu vzorne reprezentovali: Helena Bačková (K.B), Lukáš Albert Marônek (Sx.A), Adam Urbánek (Ok.A), Matúš Vančík (V.A) a Tomáš Zatloukal (P.A). Žiakov na súťaž pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková, Mgr. Katarína Hlavnová, Mgr. Michal Kmeť, Ing. Jana Krajčírová, Mgr. Mária Miková. Ďakujeme.

Diplomy: Bačková, Marônek, Urbánek, Vančík, Zatloukal

Florbal – okresné kolo SŠ

Florbal – okresné kolo SŠ

Dievčatá nášho gymnázia získali v okresnom kole vo florbale dievčat stredných škôl o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  3. miesto. Zostava: Sofia Baluchová (IV.A), Lucia Bartošová (Sx.A), Ivana Gašparovičová (V.A), Rebeka Gregorcová (III.A), Ema Hlavová (III.A), Natália Hebeňová (III.A), Veronika Kajanová (Sp.A), Sofia Liptáková (III.A), Natália Maderičová (V.A). Diplom

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania. V piatok 20. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnia vianočné podujatia, súčasťou ktorých bude kultúrny program, výmena oblečenia a kníh, predaj koláčikov a iné zaujímavé aktivity. Začiatok podujatia: 8.00 h, ukončenie 12.00 h, obedy sa v školskej jedálni vydávajú od 11.30 h. Sme si istí, že Vaše deti prídu domov zo školy správne vianočne naladené. Ďalšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Aj v tomto školskom roku  sa tradične naši žiaci z  prímy, sekundy, 1. A a 1. B zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“…, ktorý bol realizovaný v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, dňa 22. októbra. Našimi partnerskými školami boli v tomto školskom roku Gymnázium a SOŠ pedagogická z Čáslavy a Gymnázium zo Sniny. So žiakmi z ich tried si naši žiaci vymenili záložky do kníh a odporúčania, aké knihy čítajú študenti u nás a v Čechách.

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku dosiahli študenti Oľga Gräffingerová (IV.B), Heidi Hlavnová (S.A), Marko Kasanický (I.B), Andreas Martin Michálek (S.A) a Lucia Veverková (K.B) vo svojich súťažných kategóriách prvé miesto. Blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3     Diplom 4     Diplom 5

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Začiatkom decembra sa uskutočnilo 24. celoštátne kolo Shakespeare Memorial Competition. Z reprezentantov našej školy sa najlepšie umiestnili: Soňa Kršáková (K.B) – 2. miesto a Alen Imamovič (K.A) – 2. miesto. Našu medailovú zbierku skompletizovala maturantka Bernadetta Čaranová (V.B) – 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Eva Dobrovodská a PhDr. Darina Fiebigová.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3

Piškvorky – krajské kolo

Piškvorky – krajské kolo

Krajského kola Piškvoriek sa zúčastnili silné zostavy žiakov z celého Západného Slovenska. Obidva naše tímy Gympaba OxOx a Gympaba PíŠkvarky postúpili zo základnej skupiny. V semifinále sa stretli so silnými hráčmi Gumkáčov a Piarakov, ktorí boli nad naše sily. Žiaci našej školy sa stretli v priamom súboji o 3. miesto.

Gympaba OxOx : Gympaba PíŠkvarky 11 : 9.

Zostavy: OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Daniel Chlpek (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Pohár

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorkári našej školy vyslali na obvodné  kolo súťaže 4 tímy: Gympaba XoXo, Gympaba OxOx, Gympaba Chrobáčikovia a Gympaba PíŠkvarky. Obvodného kola sa zúčastnilo 20 tímov z rozličných kútov Bratislavy. Zo základných skupín postúpili tímy XoXo, OxOx a Píškvarky. Najlepšie sa umiestnil tím OxOx – na 2. mieste. PíŠkvarky získali 4. miesto. V krajskom kole nás budú reprezentovať tímy OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Nina Banci (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Čítajte viac v tomto článku.

Diplom 1, Diplom 2, Diplom 3, Diplom 4, Diplom 5

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

V školskom kole olympiády v anglickom jazyku najlepšie umiestnenie dosiahli nasledujúci žiaci – víťazi vo svojich kategóriách: 1A – Tomáš Zatloukal (P.A), 1B – Helena Bačková (T.B), 2A – Lukáš Albert Marônek (Sx.A), 2B – Adam Urbánek (Ok.A), 2C1 – Mikuláš Andhélyi (III.B), 2C2 – Matúš Vančík (V.A). Títo študenti nás budú reprezentovať vo vyšších kolách olympiády. Prajeme im veľa úspechov a držíme im palce. Výsledky školského kola

 

 

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

Spojená škola, Pankúchova 6 – nové triedy v medzinárodnom programe

Gymnázium, Pankúchova is IB Candidate school

Nové číslo časopisu The Gympaba Times

Kalendár udalostí

august

september 2020

október
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
31
1
2
3
4
5
6
Udalosti na dnes

1st

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

3rd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

4th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

5th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

6th

Žiadne udalosti
7
8
9
10
11
12
13
Udalosti na dnes

7th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

8th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

9th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

10th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

11th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

12th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

13th

Žiadne udalosti
14
15
16
17
18
19
20
Udalosti na dnes

14th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

15th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

16th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

17th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

18th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

19th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

20th

Žiadne udalosti
21
22
23
24
25
26
27
Udalosti na dnes

21st

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

24th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

25th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

26th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

27th

Žiadne udalosti
28
29
30
1
2
3
4
Udalosti na dnes

28th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

29th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

30th

Žiadne udalosti