Skip links

Author: kpatucova

Veselé Vianoce – Merry Christmas

Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci.
V mene cele školy Spojená škola, Pankúchova 6, Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a Šťastný Nový Rok 2022. Dúfame, že vianočné sviatky prežijete v pokoji a hlavne v zdraví.
Boli by sme veľmi radi, keby nám epidemiologická situácia v jan uári umožnila návrat do školy. O všetkom Vás budeme priebežne informovať.
S pozdravom.

Z. Butler a celé vedenie školy

 

 

Dear parents, colleagues and students,
In the name of Spojena skola, Pankuchova 6, we would like to wish you a Merry Christmas and Happy New Year for 2022. We hope that you are spending peaceful Christmas holidays especially in good health.

We would be happy if the epidemic situation in January would allow for the return to school. We will inform you of any changes regularly.
Kind regards,

Z. Butler and our school management

Nové informácie ohľadne nosenia rúšok od 4.10.2021

Dovoľujeme si vás upozorniť na novú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, ktorá vyšla vo Vestníku vlády SR na zhliadnutie tu

Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Zvýšenie poplatkov za ŠKD od októbra 2021 / Increase in fees for AFC from October 2021

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali že od októbra 2021 sa zvyšuje poplatok za ŠKD na 16 eur. Ak ste už vykonali platbu aj za mesiace október, november, či december prosíme Vás o doplatenie rozdielu na ten istý účet.

Ďakujeme za porozumenie.

Dear parents,

We would like to inform you the fee for AFC increase to 16 euros from October 2021 . If you have already made a payment for the months of October, November or December, we would like to ask you to pay the difference to the same account.

Thank you for understadning.

Payments for AFC / Úhrada za pobyt detí v ŠKD v školskom roku 2021

Platby / Payments

Milí stravníci a rodičia,

Podľa vnútorných predpisov ŠJ, musí byť plavda za stratvné uhradená do konca mesiaca, a teda ak platíte na mesiac február, platba musí prebehnúť do konca januára.

Je dôležité aby bol pri platbe správne zadaný variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený v školskej jedálni. Pri nesprávnom zadaní VS platba nebude priradená k žiakovi/študentovi.

 

PLATBY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

D.                            1,25€

ZAM                        1,25€

I. st.                         1,46€

II. st.                        1,55€

III. st.                       1,66€

Školská jedáleň má v ponuke aj desiatu. Kto by mal záujem, stačí prísť sa nahlásiť u vedúcej ŠJ. Cena za desiatu je 1,25 €

Číslo účtu ŠJ vo forme IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

VÝŠKA STRAVNÉHO

O výške stravného na ďalší mesiac budete informovaí prostredníctvom  e-mailových adries  približne týždeň pred začiatkom nového mesiaca.

Odhlášky sa realiujú z mesiaca na mesiac nasledovne : pokiaľ ste mali odhlášky do vytlačenia šeku, tie sú už zohľadnené v šeku na daľší mesiac.

 

NOVÍ STRAVNÍCI GYMNÁZIA:

Poprosíme nových stravníkov gymnázia, aby si vybavili ISIC karty, ktoré im budú slúžiť aj ako čip k výdaju stravy v školskej jedálni. ISIC karty si žiaci vybavia cez školu.

 

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE PLATCOV CEZ INTERNET BANKING

Pri platbe cez internet banking je dôležité zaplatiť stravné najneskôr 2 dni pred posledým pracovným dňom v mesiaci. V tomto prípade nie je potrebné preukázať sa potvrdením o vykonaní transakcie. Ak bude však platba vykonaná po tomto termíne, je nevyhnutné vytlačiť potvrdenie o vykonaní transackie a doručiť ho do školskej jedálne.

 

  • Druhé jedlo v školskej jedálni sa varí v prípade, ak je dostatočný oň dostatočnž záujem, a teda ak počet objednávok na druhé jedlo presiahne počet štyridsať.
  • V prvom a poslednom školskom dni sa nevarí.
  • Žiaci maturitných ročníkov pred skončením školskej dochádzky by mali priniesť číslo účtu na ktorý im v prípade preplatku budú poukázané peniaze. Preplatky za stravné sa vracaju maximalne tri mesiace po skončení stravovania sa v ŠJ.
  • Ak sa chcete skontaktovať s vedúcou ŠJ a je dostupný len odkazovač zanechajte na seba telefonický kontakt.
  • Kontakty:  telefónne číslo: +421262312902, email: jedalen@gympaba.sk

 

Dear parents and students, 

The payment for school lunch has to be made in advance by the end of the month. If you want to pay for February, you must make a payment by the end of January.

If you use internet banking, make sure you use the correct variable symbol and the name of your child. If you fail to use the correct variable symbol, we cannot match your payment.

PAYMENTS FOR SCHOOL YEAR 2021 / 2022

I. st.                         1,46€ (PYP1 – PYP 4) – 1,46 x 19

II. st.                        1,55€ (PYP 5,PreMYP, MYP 1) – 1,55 x 19

The school canteen offers snack for children from grade 5 too. If you would be interested, please inform canteen manager. The price for the snack is € 1.25

The number of the bank account for school canteen: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

CHECKS / EMAILS

Emails informing you about the sum to be paid for school lunch will regularly be sent to your email account approximately one week before the end of the month. If you cancel the lunch before the emails are sent, your account will already be credited and the sum for the following month will be lower. If you cancel the lunch after the emails are sent, your account will be credited the month later.

NEW BOARDERS

The students of elementary school (PYP 1-5 and PreMYP – MYP 1) must buy an electronic chip for school lunch.

The students of GYMNÁZIUM + MYP 3 and MYP 4, class will use their ISIC cards instead of an electronic chip. Pupils recall ISIC cards through school.

  • Usually, there are 2 meal options. The second option is available only if there are over 40 orders. If there are fewer than 40 orders, only one meal option served.
  • We do not cook and serve lunch on the first and the last school day.
  • The students in their final year are supposed to give the bank account number where the unused credit will be sent. This must be done no later than 3 months after you leave school.Please, contact the manager on +421262312902. If the answer phone is on, leave your phone number and we will contact you as soon as we can.

Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

1, Telefonicky – na aktuálny deň sa odhlášky odhlasujú do 8:00  hod. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek do uvedenej hodiny, aj cez odkazovač, ktorý je v prevádzke nonstop. Telefónne číslo: 02/ 6231 2902

2, Cez box  na objednávanie v školskej jedálni – deň a viac dopredu.

3, Písomne – odhlásenie z obeda formou vhodenej odhlášky na lístku s menom, dátumom a triedou.

4, Cez internet – ak máte aktivovanú možnosť internetového prihlásenia na www.strava.cz, môžete si odhlásiť obed deň a viac dopredu, najneskôr však do 6:30 v deň, kedy žiak nepôjde na obed.

Odhlásenie z bode, ktoré ste uskutočnili až po vytlačení šeku Vam budú zohľadnené až ďalší mesiac. To znamená, že ak si odhlásite obedy po vytlačení šeku v mesiaci september, toto odhlásenie Vám bude zohľadnené až v mesiaci november.

V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť z obedov (obed nebude vydaný do obedára).

Pri mylnom odhlásení bude obed vydaný až po 14:00.

 

1. by phone – If your child is ill and cannot attend school that day, please, telephone +421262312902 by 8:00 a.m.. After 8:00 cancellation is no longer possible. You can leave the message on the answer phone any time.

2. by using a school lunch kiosk – you can cancel your meals one day or several days in advance when the kiosk is on.

3. in writing – write the child´s name, date(s) and class and put the message into the post box at the front door of the school cafeteria.

4. via internet – after you activate your lunch account at www.strava.cz you can cancel your lunch one day or several days in advance.

Cancelling from lunch that you made after the check was printed will not be taken into account until another month. This means that if you cancel lunch after the check is printed in September, this cancel will not be taken into account until November.

If your child is ill and cannot attend school that day you must cancel the meal. The lunch cannot be taken home in a lunch box.

If you cancel your lunch by mistake, you can get the meal only after 2 p.m.

Potravinové intolerancie / Children with dietary restrictions

Milí rodiča a stravníci,

keďže v dnešnej dobe pribúdajú deti s potravinovými intoleranciami, radi by sme Vám ponúkli možnosť, aby si dieťa prinieslo vlastnú stravu. Stravu prosíme priniesť v uzavretej nádobe ráno do kuchyne do 7:55. Počas obeda bude strava ohriata v kuchyni. V prípade ďalších otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Prosíme rodičov dotknutých žiakov, aby danú skutočnosť doložili lekárskym potvrdením. Zároveň je nutné doručiť čestné prehlásenie o nezávadnosti používaných prepravných nádob, a že dané jedlo bolo pripravené v súlade s hygienickými zásadami. Bez daných potvrdení jedlo nemôže byť prevzaté.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dear parents and students,

since there has been an increase in the number of children with food intolerances and dietary restrictions, we would like to offer the opportunity to bring your own food for your child to school. We ask you to bring the food in a closed container to the school cafeteria no later than 7:55 am. The food will be heated and served to your child during the lunch break. For more information, contact the school cafeteria manager.

We would like to ask the parents of such students to bring the doctor´s note confirming the condition. The parents are also required to submit a Declaration of Honour that the food containers are hygienically clean and the food was prepared in accordance with the hygienic standards. We cannot accept the food without the two above mentioned documents.

Thank you for your understanding.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR OD 9.9.2021

Vážení rodičia a milí žiaci,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 9. 9. 2021 (štvrtok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v nadväznosti na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá skracuje dĺžku karantény osôb po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle www.minedu.sk/skolsky-semafor/ .

Vitajte v novom školskom roku / Welcome in the new school year

Vážení rodičia, študenti, žiaci, milí kolegovia
Do nového školského roka by som všetkým chcela popriať veľa úspechov ale najmä zdravia. Dovoľte mi poslať v prílohe zopár informácií k začiatku školského roka.
S pozdravom
Zuzana Butler
riaditeľka

List riaditeľky školy

Dear parents, students and colleagues,
I would like to wish all of you lots of success and mainly good health in the coming year.
Please find attached some important information about the start of the school year.
Kind regards,
Zuzana Butler
Head of School

Letter from the Head of the school