Skip links

Author: kpatucova

Školský psychológ – oznámenie

Hoci osobné stretnutie má v psychologickom poradenstve veľký význam, v aktuálnej situácii je možné dohodnúť sa na online forme poradenstva (objednávanie na online konzultácie mailom: artemiou@gympaba.sk).

Nové logo

 

Spojená škola, Pankúchova 6 má nové logo. Za jeho tvorbu by sme chceli poďakovať nášmu zriaďovateľovi -Bratislavský samosprávny kraj.

Aktualizované manuály opatrení

Aktuálne pokyny  – opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nájdete na tejto stránke.

Ministerstvo školstva k 16.9.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktualizované boli aj nasledovné dokumenty:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA: Mgr. Michaela Artemiou

  • individuálna ale aj skupinová práca so žiakmi
  • pomoc pri riešení ťažkostí v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami dieťa-rodič-učiteľ
  • podpora pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom
  • vedenie žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom (artemiou@gympaba.sk), prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa.

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, podľa dohody.

Electronic chips / Elektronické čipy

Dear parents, the electronic chips for the school cafeteria will be available from Wednesday, September 2, 2020. You can visit the cafeteria manager´s office in the office hours: 8:00 am – 4:30 pm.

Thank you for your understanding.

Gympaba team

Milí rodičia, elektronické čipy do školskej jedálne budú k dispozícii od stredy 2. septembra 2020. Môžete ich dostať v kancelárii vedúcej školskej jedálne v stránkových hodinách medzi 8:00 a 16:30.

Ďakujeme za pochopenie.

Gympaba tím

Nový ISIC

Žiadosť o vybavenie nového preukazu ISIC stačí zatiaľ poslať na e-mailovú adresu hason@gympaba.sk s nasledovným textom:

Žiadam o vybavenie preukazu ISIC pre študentku
trieda:
meno a priezvisko:

Ostatné náležitosti (žiadosť, poplatok 20 € a fotografiu 2,5 x 2,5 cm) doložím dodatočne

Information for PYP parents

Dear parents and guardians,

We would like to welcome you in Primary Years Programme (IB) at Gymnázium, Pankúchova 6, /Spojená škola, Pankúchova 6, I am delighted to extend a very warm welcome to you and your children, to what I know is going to be a very exciting year.

THE FIRST SCHOOL WEEK

The school starts 2nd of September (Wednesday). Children will start at 8:00 a.m. in PYP classrooms. There is no lunch so as well as After-school club (družina) the first day of the school.

Rest of the week – children will have the day divided in two parts. Children will spend the time with the classroom teacher from 8:00 a.m. till 12:00 a.m. From 12:00 a.m. children will be with their AFC teacher  (Afterschool Club). AFC will be open till 5 p.m.

List of supplies PYP

PYP HANDBOOK

School Canteen

strava.cz