Skip links

Author: kpatucova

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Informácie o výsledkoch výberového konania do PYP programu (2024/2025) /Information about the admission process (2024/2025)

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 7. júna 2024 v čase od 09:00 do 12.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Pri preberaní rozhodnutia musia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.

Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať. V prípade uvoľnenia miesta budeme kontaktovať ďaľších záujemcov v poradí pod čiarou.

The parents/guardians of the 40 accepted children need to pick up the Acceptance Letter personally on June 07, 2024 between 09:00 – 12:30 in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Both legal representatives have to be present.

Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result. If a place becomes available, we will contact the next applicant in order under the line.

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

We would like to inform you that transfer exams to Grade 2 (PYP2) for next academic year (2024/2025) will be held on Tuesday, June 11th, at 14:00 at our school premises (Spojena skola Pankuchova 6).

It is necessary to fill in the application and send to the email address pyp@gympaba.sk it by June 3rd, 2024. Applications sent after this date will not be accepted. If you send the application form via email, please use only .doc, .docx, or .pdf formats. The application form must be signed by BOTH parents/legal guardians. Alternatively, if both legal guardians cannot sign, power of attorney is required. This should be sent together with the application form.

You can find more information about the transfer exams here

 

Dňa 11. júna 2024 (utorok) o 14:00 sa budú konať prestupové skúšky do 2.ročníka (PYP2) pre školský rok 2024/2025 v priestoroch našej školy (Spojená škola, Pankúchova 6).

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu pyp@gympaba.sk do 3.6.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške.

Viac informácii ohľadne prestupových skúšok nájdete tu.

PYP Entry Exams/Výberové konanie do PYP triedy

Milí rodičia/ zákonní zástupcovia záujemcov do PYP programu (1.ročník)

Dňa 24.mája 2024 sa uskutoční výberové konanie do prvého ročníka PYP programu v troch časoch. Všetky potrebné informácie ako aj kód žiaka, pod ktorým uverejníme výsledkovú listinu, boli zaslatné minulý týždeň na uvedené mailové adresy na prihláškach. Prosím, ak ste takýto mail nedostali, aby ste nám dali vedieť na adresu: patucova@gympba.sk

Dear parents and legal guardians of applicants to PYP 1 class.

The entry exams to PYP 1 class will be held on 24th May 2024 at Spojená škola, Pankúchova 6. Children have been split in three groups with specific starting time. All the important information with the code of your child were sent to parents (legal guardians) to their email addresses. If you haven´t received the email with all the information, please inform us here: patucova@gympaba.sk

 

Global Money Week – súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti

V rámci celosvetovej kampane Global Money Week Národná Banka Slovenska vyhlásila súťaž pre školy na zvyšovanie finančnej gramotnosti. Tá prebiehala v dňoch 13. a 24. marca 2024.

Žiaci našej školy 4. PYP A triedy (medzinárodný program International Baccalaureate) sa zapojili do súťaže s témou „Príprava Veľkonočného pohostenia“. Deti si samé naplánovali a nakúpili suroviny na pohostenie pre svojich spolužiakov. Pracovali v  4 skupinách a cieľom nákupu bola: veľkonočná dekorácia, jedlo a prípitok. Toto všetko s rozpočtom  do  25 euro.

Vyžadovalo si to získať prehlaď a poctivú prípravu. Deti sa v skupinách dohodli, akú veľkonočnú pochúťku budú pripravovať. Nasledoval  prieskum cien potravín a surovín na  internete ako aj  v akciových letákoch. Deti nemohli prekročiť danú sumu, čo bola pre mnohých nová skúsenosť. Nastalo nekonečné spočítavanie a odpočítavanie.

Nastal dlho očakávaný deň nákupu. Žiaci aj tesne pred odchodom do obchodu živo diskutovali a robili posledné úpravy v rozpočtoch. Dokonca mysleli aj na taký detail, ako sú nákupné plátenné tašky. Nešetrili  tým  len životné prostredie, ale aj svoje peňaženky. Nákupom strávili asi 45 minút. Aj napriek pedantným prípravám niektorí svoj rozpočet neustrážili a prekročili ho. A  tak  niečo z nakúpeného tovaru museli  stornovať, čo pani pokladníčky nepotešilo. Ale aj to bola pre malých zákazníkov užitočná skúsenosť. Každá skupina pripravovala pohostenie pre inú skupinu so snahou ich tým prijemne prekvapiť. S veľkým  nadšením slávnostné jedlo  pripravili a ešte s väčším nadšením ho zjedli.

Naši žiaci  touto akciou získali základný finančný prehlaď a aspoň z časti spoznali aj cenu peňazí. Pochopili, čo je pri nakupovaní dôležité a bez čoho sa môžu zaobísť.  Možno to bol prvý krôčik k cenným a praktickým skúsenostiam  v oblasti finančnej gramotnosti.

DP ADMISSION (2023/2024)

 

We would like to provide an opportunity for extra students to join our existing class.

There will be a transfer examination for the International Baccalaureate Diploma Programme class. If you have any questions, please, contact the DP coordinator Mgr. Jana Sláviková: slavikova@gympaba.sk

For more information click here

 

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu / The final results of the admission process to PYP 1 class 2023

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2023) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2023)

Informácie o výsledkoch výberového konania do PYP programu 2023 /Information about the admission process 2023

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 20. júna 2023 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Pri preberaní rozhodnutia musia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.

Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať. V prípade uvoľnenia miesta budeme kontaktovať ďaľších záujemcov v poradí pod čiarou.

The parents/guardians of the 40 accepted children need to pick up the Acceptance Letter personally on June 20, 2023 between 12:30 – 14:30 in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Both legal representatives have to be present.

Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result. If a place becomes available, we will contact the next applicant in order under the line.

Student Led Conference – MYP

Drahí rodinní príslušníci a priatelia,
srdečne Vás pozývame na tohtoročnú Student Led Conference. Je to pre Vás jedinečná príležitosť nahliadnuť do vzdelávania Vášho dieťaťa. Úlohou študentov je predstaviť Vám ich celoročnú prácu v rámci rôznych vyučovacích predmetov a podrobne popísať svoje pokroky, ktoré sú výsledkom nadobudnutých skúseností z IB programu.
Na konferencii sa zúčastnia študenti všetkých MYP tried, od pMYP až po MYP5. Témy sú zamerané na rôzne oblasti ľudského poznania – fyzika, matematika, jazyk a literatúra, vedy, história, ale aj na mnoho ďalších oblastí, ktoré študenti počas štúdia skúmajú. V rámci týchto predmetov prebieha skúmanie a analýza prostredníctvom rozličných metód, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby finálnym výsledkom práce bola akademická, praktická a osobná znamenitosť v
každom jednom študentovi.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
S pozdravom
Spojená škola Pankúchova 6

Dear Family and Friends
We cordially invite you to this years’ Student Led Conference. This is a unique Opportunity to engage in your child’s education and progress. The students will partake in and present their work, explain and itemize in some detail the various subjects that they are studying. Exploring programs and topics from the previous IB schools’ programme.
The participants are from pMYP to MYP5 and the areas of focus range from Physics , Mathematics, Language and Literature, all the Sciences, History and many more. In these subjects we explore and analyze through our multiple methods designed to achieve academic, practical , and personal excellence .
We Are looking forward to meeting you all.
Sincerely,
Spojená škola, Pankúchova 6.

 

Prijímacie skúšky – PODANIE ODVOLANIA

Vážení rodičia / zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že prijímanie odvolaní voči neprijatiu sa riadi zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).

Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

Dear parents and legal guardians,

let us inform you that the delivery of the admission status and the delivery of administrative appeals against the decision is governed by the Administrative Procedural Law 71/1967 and 305/2013 (e-Gov Law).

Administrative appeal against the decision can be submitted in paper form or electronic form.

Electronic submission without authorization pursuant to special legal regulation must be complemented by submission in paper form within 3 working days.

Section 19 (2): The submitted document shall make clear who submits it, the matter which is concerned and what is proposed. Submission in electronic form pursuant to special legal regulation must contain an identifier of the person who is a party of the proceedings.

 If your appeal against the decision was not submitted in accordance with Section 19 of the Administrative Procedural Law and e-Gov Law, it cannot be legally effective.