Skip links

Author: kpatucova

Vitajte v novom školskom roku / Welcome in the new school year

Vážení rodičia, študenti, žiaci, milí kolegovia
Do nového školského roka by som všetkým chcela popriať veľa úspechov ale najmä zdravia. Dovoľte mi poslať v prílohe zopár informácií k začiatku školského roka.
S pozdravom
Zuzana Butler
riaditeľka

List riaditeľky školy

Dear parents, students and colleagues,
I would like to wish all of you lots of success and mainly good health in the coming year.
Please find attached some important information about the start of the school year.
Kind regards,
Zuzana Butler
Head of School

Letter from the Head of the school

Výsledy výberového konania do PYP 1/Results of the admission process to PYP 1

Uchádzači, ktorí splnili kritériá / Applicants that meet the criteria

Neprijatí ucházdači, ktorí nesplnili kritéria / Unaccepted Applicant who did not meet the criteria

Informácie k výsledkom / Information about the admission process

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 24. júna 2021 v čase od 12.30 do 14.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať.

The parents/guardians of the 40 accepted children must come to pick up the Acceptance Letter personally on June 24, 2021 between 12:30 – 14:30pm in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result.

 

Transfer exam to PYP 5 / Prestupové skúšky do PYP 5

Dear parents and applicants,

The admission process to PYP 5 class for next academic year 2021/2022 will be on June 4th, 2021 at 8:00 am (the first group) and at 11:00 am (the second group). All important information was sent via email to all parents who have sent the application to our school. If you didn´t receive invitation email please contact us via email: pyp@gympaba.sk or phone: +421 262 312 706.

 

Vážení rodičia a uchádzači,

prestupové skúšky do triedy PYP 5 pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia 4.júna 2021 v dvoch časoch, a to o 8:00 a 11:00. Dnes 25.05. 2021 bol zaslaný email všetkým rodičom záujemcov o daný ročník s presnými inštrukciami. Ak Vám email nebol doručený pozývací email prosím, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: pyp@gympaba.sk alebo telefonicky +421 262 312 706.

 

 

Vzácna návšteva na našej škole

Pri príležitosti odhalenia pamätných plakiet bratov Hochschornerovcov a otvorenia vnútorných športovísk sme na našej škole privítali vzácnu návštevu z BSK. BSK zrealizoval kompletnú obnovu povrchov vo veľkej a malej telocvični, ktoré majú nové drevené odpružené povrchy a obloženie stien. Súčasťou je aj nové čiarovanie ihrísk. Vybudovaná bola nová zumba miestnosť a posilňovňa.

Viac sa dočítate tu:

https://bratislavskykraj.sk/stredoskolakom-sme-odovzdali-styri-nove-ihriska/

Prijímacia skúška MYP 4 – konečné výsledky / Entry Exam MYP 4 – final results

Prijímacia skúška do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia (medzinárodný program MYP 4: anglický) sa uskutočnila v dňoch 6. a 13. 5. 2021. Uchádzačom, ktorí sa ospravedlnili (choroba, karanténa, 1 žiak) bol určený náhradný termín na 18. 05. 2021.

Celkový počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 28.

Počet prijatých uchádzačov 28

Bodovanie prijímacej skúšky: súčet bodov z testov anglický jazyk a rozhovor,  matematika, body za súťaže a štúdium anglického jazyka nad mieru učiva ZŠ (v súlade s kritériami).

Pomocné kritériá: pri rovnosti bodov (viac bodov za testy spolu: K1+K2+K4).

Konečné výsledky:

The entrance exam for the 1st year 5-year bilingual study ( international programme MYP4: English) was held on 6 and 13 May 2021. The candidates who apologized ( illness,quarantine,1 student) were given an alternative date on May 18,2021.
The total number of candidates eligible for admission: 28.
The number of accepted candidates: 28.
Scoring of the entrance exam: the sum of points from the English language test and the speaking test (interview), Mathematics, points for competitions and for extra English lessons beyond the elementary school curriculum (in accordance with the criteria).
Auxiliary criteria: in case of equality of points (more points for tests together K1+K2+K4).
Final results:

Prijímanie do PYP programu / Admission to PYP Programme

Milí rodičia,

radi by sme Vás informovali o dátumoch pre výberové konanie a prestupové skúšky do PYP programu:

1.PYP – 11. jún 2021

5.PYP – 4. jún 2021

Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli v prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie školy

 

Dear parents,

We would like to inform you about the admissions dates to PYP:

1.PYP – June 11th, 2021

5.PYP – June 4th, 2021

You are going to be inform about the exact schedule via email provided on Application form. The details of the entry exams and the transfer examination test also depend on the current epidemiological situation. 

Thank you for understanding.

School Leadership Team

 

 

Pravidlá pre školy v červenom okrese od 3. mája 2021

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre plnoletého žiaka

Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zamestnanca

VYHLÁŠKA_200 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 

Nové knihy / New books

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám pomáhajú k vybudovaniu PYP triednych knižníc. / We would like to say thank you, to all of the parents that help us to create our PYP classroom libraries.