Skip links

Author: kpatucova

Olympiáda v anglickom jazyku

V týždni od 23.11. do 27.11. sa konalo školské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Aj keď inak ako po minulé roky, naši najlepší angličtinári si opäť zmerali sily v jazykových zručnostiach. Súťažilo sa z domu online formou. Napriek drobným technickým problémom, s ktorými sa bolo treba popasovať, sa všetkým darilo výborne a výsledky boli tesné. Tí, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii prví, postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

Výsledky školského kola OAJ 2020-2021

Školský psychológ – oznámenie

Hoci osobné stretnutie má v psychologickom poradenstve veľký význam, v aktuálnej situácii je možné dohodnúť sa na online forme poradenstva (objednávanie na online konzultácie mailom: artemiou@gympaba.sk).

Nové logo

 

Spojená škola, Pankúchova 6 má nové logo. Za jeho tvorbu by sme chceli poďakovať nášmu zriaďovateľovi -Bratislavský samosprávny kraj.

Aktualizované manuály opatrení

Aktuálne pokyny  – opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nájdete na tejto stránke.

Ministerstvo školstva k 16.9.2020 aktualizovalo manuály opatrení pre školy a školské zariadenia. Aktualizované boli aj nasledovné dokumenty:

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA: Mgr. Michaela Artemiou

  • individuálna ale aj skupinová práca so žiakmi
  • pomoc pri riešení ťažkostí v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami dieťa-rodič-učiteľ
  • podpora pozitívnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi a medzi žiakmi navzájom
  • vedenie žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom (artemiou@gympaba.sk), prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa.

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok, podľa dohody.

Electronic chips / Elektronické čipy

Dear parents, the electronic chips for the school cafeteria will be available from Wednesday, September 2, 2020. You can visit the cafeteria manager´s office in the office hours: 8:00 am – 4:30 pm.

Thank you for your understanding.

Gympaba team

Milí rodičia, elektronické čipy do školskej jedálne budú k dispozícii od stredy 2. septembra 2020. Môžete ich dostať v kancelárii vedúcej školskej jedálne v stránkových hodinách medzi 8:00 a 16:30.

Ďakujeme za pochopenie.

Gympaba tím