Skip links

Author: mezei

Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia našej školy sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020

2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom sme  zaslali pozvánky, ktoré boli expedované prostredníctvom pošty (Dátum odoslania: 2. 6. 2020). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese prijimacky@gympaba.sk.

Zverejnili sme nové kritériá.

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

v súčasnom období prebieha “zápis” žiakov na štúdium v strednej škole (formou potvrdenia / nepotvrdenia nastúpenia na štúdium). Mnohí žiaci boli prijatí na viaceré stredné školy a momentálne si zvažujú, ktorej strednej škole potvrdia nástup na štúdium. Zákonný zástupca žiaka má právo a povinnosť najneskôr do 4. júna oznámiť nastúpenie / nenastúpenie stredným školám, kde jeho dieťa bolo prijaté.

Niektorí rodičia sa už rozhodli, ich dieťa si vybralo príslušnú strednú školu a preto sa na ostatných stredných školách uvoľňujú miesta. Tieto miesta sa obsadzujú v odvolacom konaní. Preto odporúčame, ak naozaj máte záujem o konkrétnu strednú školu, neponáhľajte sa pri rozhodovaní, zvážte si všetky okolnosti – predovšetkým Vaše predstavy  o kvalitnom vzdelávaní a záujmy Vášho dieťaťa.

Z dôvodu, že niektorí žiaci mohli byť prijatí až na 4 stredné školy (po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania obsadili 4 miesta na štyroch rôznych školách, pričom reálne si uplatňujú len 1), je pomerne vysoká šanca na prijatie v odvolacom konaní – avšak len v prípade, ak nepotvrdíte inej strednej škole nastúpenie na štúdium.

V prípade nejasností ohľadne prijímania na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava, v prípade potreby poradenstva súvisiacim s procesom odvolacieho konania, alebo otázok smerom k zaradeniu žiaka do bilingválnej alebo medzinárodnej triedy neváhajte nás kontaktovať na info@gympaba.sk, prijimacky@gympaba.sk alebo na telefónnom čísle 02 62 312 706. Ak to bude v našich silách, radi Vám poradíme.

Vedenie Gympaby.

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/21. Prehľad prijatých a neprijatých uchádzačov nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie pokyny:

  1. Prijatí uchádzači – vytlačia a vyplnia dokument Potvrdenie/nepotrvdenie nastúpenia na štúdium v našej škole. Zákonný zástupca podpíše tlačivo a naskenovaný dokument odošle na adresu prijimacky@gympaba.sk čo najskôr, najneskôr však do 4. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia.
  2. Neprijatí uchádzači – do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zákonným zástupcom doručené mailom v priebehu 25.-29. 05.  2020.

Ďakujeme rodičom prijatých uchádzačov za skoré oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí majú stále záujem o prijatie na našu školu.

Prijímacie skúšky – aktualizované informácie (29. 04. 2020)

Vážení rodičia a milí uchádzači.

MŠVVaŠ SR zverejnilo (29. 04. 2020) nasledovné pokyny k prijímacím skúškam:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Na základe rozhodnutia ministra školstva (a súvisiacich pokynov) v spolupráci s kompetentnými orgánmi pristupujeme k úprave termínov, organizácie, kritérií a hodnotenia prijímacích skúšok.

Zverejňujeme rámcový harmonogram prijímacieho konania do 5-ročného štúdia: harmonogram

Priebežne Vás budeme informovať o záležitostiach súvisiacich s prijímacím konaním a o aktualizáciách príslušných školských dokumentov na tomto mieste. Sledujte, prosím, našu webovú stránku.

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači. Prosíme Vás o trpezlivosť v súvislosti s konaním prijímacích skúšok (5-ročné a 8-ročné štúdium). Vzhľadom na súčasnú pandémiu zatiaľ nevieme Vám poskytnúť bližšie informácie o termíne konania prijímacej skúšky, o jej forme a obsahu. V tejto záležitosti sa budeme riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy. Predpokladáme, že v súčasnej náročnej situácii môže dôjsť k zmene platných kritérií. O všetkých zmenách Vás budeme bezodkladne informovať na tomto mieste.

Junior Internet 2020

V dňoch 24. – 25. 04. 2020 sa konalo finále súťažnej konferencie Junior Internet 2020 a nášmu študentovi, Jakubovi Adamcovi (V.A) sa podaril husársky kúsok. Získal cenu dekana FIIT STU Bratislava, vyhral kategóriu JuniorWEB stredné školy a zároveň sa stal aj absolútnym víťazom 15. ročníka spomedzi 152 projektov.
Tomu sa hovorí žatva úspechov. Tento ročník sa vzhľadom na aktuálnu situáciu konal online, ak chcete, môžete si Jakubovu prezentáciu projektu pozrieť na tomto odkaze https://youtu.be/izK3DpPSvpE?t=5912. Blahoželáme a ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy.
Mimochodom autorom webovej stránky našej školy je tiež Jakub.

Ocenenie nášho pedagóga

Pri príležitosti Dňa učiteľov zriaďovateľ našej školy, Bratislavský samosprávny kraj, na základe nominácie vedenia školy udelil ocenenie nášmu kolegovi, učiteľovi našej školy, PaedDr. Ladislavovi Beňušovi. Náš kolega s aprobáciou telesná a športová výchova už niekoľko desaťročí pôsobí ako stredoškolský a vysokoškolský pedagóg a  tiež ako športový tréner. Zabezpečuje reprezentovanie školy v športových súťažiach, vedenie športových krúžkov, lyžiarskych výcvikov, plaveckých kurzov a iných športových sústredení.  V minulosti ako vedúci Školského športového strediska v modernom päťboji a osobný tréner reprezentanta SR sa viackrát zúčastnil súťaží Svetového pohára. Jeho zverenci získali viacnásobné tituly majstrov sveta ako i druhé a tretie miesta. Za najväčší úspech svojej trénerskej kariéry považuje zisk striebornej medaily a štvrtého miesta jeho bývalými zverencami na OH v Riu de Janeiro v roku 2016 . V pedagogickej oblasti si najviac cení, ak študenti prejavujú radosť z pohybu, športových hier a prirodzené nadšenie počas zápasov našej Gympaby.  Nášmu kolegovi blahoželáme.

Viac o oceňovaní pedagógov si môžete prečítať na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

Prijímacie skúšky – aktualizované informácie (31. 03. 2020)

Päťročné bilingválne štúdium

Otvárame 3 triedy (z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe International Baccalaureate -IB v anglickom jazyku). Zverejnili sme nové ukážkové testy pre uchádzačov o štúdium. Nájdete ich v časti Štúdium, v sekcii Prijímacie skúšky. Tiež tu nájdete informácie, ktoré priebežne aktualizujeme (termín prijímacej skúšky, zoznam uchádzačov, termín odoslania pozvánok, počet pridelených bodov za známky zo ZŠ a súťaže – pod E-kódom, …).

 

Osemročné štúdium

Otvárame 1 triedu. Zverejnili sme ukážkové testy a kritériá pre uchádzačov o štúdium v sekcii Prijímacie skúšky. Oznamujeme, že plánovaný prípravný kurz pre uchádzačov do 8-ročného štúdia z dôvodu prevencie pred chorobou COVID 19 sa nebude konať.

UPOZORŇUJEME rodičov a uchádzačov na  potrebu pravidelne sledovať našu webovú stránku v záujme bezproblémového priebehu prijímacích skúšok . Ďakujeme za spoluprácu.