Skip links

Author: mezei

Testovanie 9

Úvodné informácie k testovaniu žiakov ročníka kvarta:

riadny termín testovania: 24. marec 2021,
testované vyučovacie predmety: MAT, SJL,
testovaní žiaci: všetci žiaci ročníka kvarta – testovanie je povinné,
miesto testovania: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava,

náhradný termín testovania: 14. apríl 2021,
testovaní žiaci: žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu,
miesto testovania v náhradnom termíne: miesto určí dodatočne OŠ príslušného okresného úradu.

Žiadame všetkých rodičov, aby na uvedené dni neplánovali pre svoje deti iné aktivity. Pre žiaka je vhodné sa zúčastniť riadneho termínu testovania, nakoľko sa uskutoční v jeho škole. Náhradný termín je určený len pre žiakov, ktorí zo závažných dôvodov (napr. zdravotných) sa nemôžu zúčastniť riadneho testovania.

Príprava žiakov na testovanie:

1. priebežná počas vyučovacích hodín SJL a MAT,
2. riaditeľská previerka začiatkom februára 2021,
3. sústredená forma prípravy – tematický týždeň, upravený rozvrh (len hodiny SJL a MAT)
v priebehu februára alebo marca 2021.

Počas prípravy žiaci budú absolvovať opakovanie učiva, jeho precvičovanie a tiež cvičné testy.

Ďalšie informácie súvisiace s Testovaním 9  poskytneme včas prostredníctvom Edupage alebo www.gympaba.sk. Užitočné informácie nájdete aj na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

 

Covid 19 – aktuálne usmernenie (“Spoločná zodpovednosť”)

Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” zo dňa 01. 11. 2020 (usmernenie, podmienky vstupu do školy a príslušné vyhlásenia zákonného zástupcu, zamestnanca a návštevníka školy) zverejňujeme v tomto dokumente. Žiadame všetky dotknuté osoby, aby sa dôkladne oboznámili s týmto materiálom a pri vstupe do školy sa preukázali potrebnými dokumentmi.

Dištančné vzdelávanie

Od 26. 10. 2020 sa dištančne vzdelávajú nasledujúce triedy našej školy:

Gymnázium – všetky triedy

Základná škola – trieda 1.MYP

Upozorňujeme všetkých rodičov a žiakov, že v súčasných podmienkach nejde o prerušenie vyučovania, ale o zmenu formy a organizácie vyučovania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Stručné zásady dištančného vyučovania nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie užitočné informácie: MŠVVaŠ SR  a Učíme na diaľku.

 

 

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka

Študenti našej školy tradične sa zapájajú do literárnej tvorby pod vedením svojich učiteľov. Svoje práce prezentujú každoročne na celoslovenskej súťaži začínajúcich autorov. Teší nás, že starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka, Ing. Ján Hrčka udelil pri príležitosti 31. ročníka súťaže pochvalné uznanie našej škole.

Výdaj obedov – od 19. 10. 2020

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania pre niektoré triedy stredných škôl upravujeme harmonogram odchodu našich žiakov na obed nasledovným spôsobom:

K.A, K.B – 12 : 25 h

S.A, T. A – 12 : 30 h

P.A, 1.MYP – 12 : 35 h

Oznamujeme kolegom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že strava sa vydáva do 13:30 h.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810

Minister školstva , vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

– mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (príma – kvarta),
– v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Rozhodnutie_ministra_12-10-2020 – [PDF]

 


 

Oznam pre učiteľov – dozory a obedy

Oznamujeme našim kolegom, že s platnosťou od 06. 10. 2020 (uto) nastáva zmena v organizácii dozorov a odchodov žiakov na obed.

Nový rozpis dozorov nájdete v tomto dokumente. Čo sa zmenilo? V niektorých prípadoch pridelenie dozorov a po novom sa vykonáva aj dozor v trakte TŠV.

Rozpis odchodov na obed platný od 06. 10. 2020 (uto) zverejňujeme v týchto materiáloch: utorok, streda, štvrtok, piatok (ide o rozpis v testovacom režime – prosíme, pripomienky hláste v kancelárii zástupcov riaditeľky školy). Zmena nastáva v tom, že žiaci nebudú odchádzať na obed v strede vyučovacej hodiny, ale na jeho konci alebo začiatku.  Táto zmena nám umožní plynulejšiu organizáciu vyučovania.

Plavecké úspechy našej študentky

Mia Lýdia Filipovičová (Sx.A) vzorne reprezentuje svoj plavecký klub a našu školu. V kalendárnom roku 2019 dosiahla nasledovné výsledky:

Majstrovstvá Slovenskej republiky (22.-24. 02. 2019): 3. miesto 4 x 100m voľný spôsob.

Jarné majstrovstvá Bratislavskej oblasti (17. 03. 2019): 1. miesto – 1500 m voľný spôsob, 2. miesto – 400 m voľný spôsob.

Jesenné majstrovstvá Bratislavskej oblasti (12. 10. 2019): 1. miesto – 1500 m voľný spôsob, 1. miesto – 400 m voľný spôsob.

Alpenmeeting – Innsbruck (26. 10. 2019): 3. miesto – 200 m voľný spôsob.

Medaily