Skip links

Author: mezei

Úspech našej študentky

Kristína Kollárová, žiačka triedy V.B získala dve vynikajúce športové ocenenia:

  1. Najlepší Modran pôsobiaci mimo mesta Modry za rok 2019,
  2. Najpopulárnejší športovec mesta Modry za rok 2019.

Našej žiačke blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších športových úspechov.

Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,

dovoľte nám, aby sme aj touto cestou Vás upozornili na nutnosť dodržiavať hygienické opatrenia, ktoré boli zverejnené v rámci rozhodnutia ministra školstva o obnovení prevádzky škôl. Súčasťou týchto opatrení je aj povinnosť žiakov priniesť rodičom vyplnené a podpísané prehlásenie.  Žiaka bez tohto prehlásenia nebude možné vpustiť do budovy školy. Prosíme Vás, aby ste si podrobne preštudovali aj časť rozhodnutia ministra, ktorá sa týka práve povinností zákonných zástupcov.

Prehlásenie      Oznam zákonným zástupcom          Stredné školy – pokyny

Ďakujeme za spoluprácu, vedenie školy.

 

Zmena v organizácii vyučovania (25. 06. – 30. 06. 2020)

Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci.

Touto cestou Vás informujeme o organizácii vyučovania na konci školského roka 2019/20:

Vyučovanie bude prebiehať naďalej dištančnou formou do 24. 06. 2020 – (str), koncoročné známky majú byť uzavreté najneskôr 24. 06. 2020 (str) v zmysle predchádzajúcich pokynov riaditeľky školy.

Od 25. 06. 2020 (teda v dňoch 25., 26., 29. a 30. 06.) vyučovanie pokračuje prezenčnou formou (príma až kvarta v čase 8:00 – 12:00 h, ostatné ročníky 8:00 – 11:30 h). Žiaci sa zúčastnia vyučovania v týchto dňoch dňoch v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR. Plánovaná činnosť: výmena učebníc a iné. Pedagogickí zamestnanci od 25. 06. 2020 vykonávajú svoje pracovné povinnosti prezenčnou formou. Vo štvrtok (25. 06. 2020) sa koná klasifikačná porada (12:15 h) v zborovni školy. Vysvedčenie sa vydáva 30. 06. 2020 (uto, 8.30 – 9:30 h).

Upozorňujeme na potrebu aktualizovať Váš záujem o obedy (žiaci aj učitelia) v dňoch 25., 26. a 29. 06. (30. 06. sa v školskej jedálni nevarí vzhľadom na čas odchodu žiakov zo školy) – čakajte na príslušný dotazník od vedenia školy.

Tešíme sa na Vás v priestoroch školy, PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy

Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia našej školy sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020

2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom sme  zaslali pozvánky, ktoré boli expedované prostredníctvom pošty (Dátum odoslania: 2. 6. 2020). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese prijimacky@gympaba.sk.

Zverejnili sme nové kritériá. Komunikácia s rodičmi prebieha prostredníctvom Edupage. Prosíme rodičov, ktorí neuviedli svoje telefónne číslo alebo mailovú adresu v prihláške na štúdium, aby nám poskytli tieto údaje. Kontakt: prijimacky@gympaba.sk.

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

v súčasnom období prebieha “zápis” žiakov na štúdium v strednej škole (formou potvrdenia / nepotvrdenia nastúpenia na štúdium). Mnohí žiaci boli prijatí na viaceré stredné školy a momentálne si zvažujú, ktorej strednej škole potvrdia nástup na štúdium. Zákonný zástupca žiaka má právo a povinnosť najneskôr do 4. júna oznámiť nastúpenie / nenastúpenie stredným školám, kde jeho dieťa bolo prijaté.

Niektorí rodičia sa už rozhodli, ich dieťa si vybralo príslušnú strednú školu a preto sa na ostatných stredných školách uvoľňujú miesta. Tieto miesta sa obsadzujú v odvolacom konaní. Preto odporúčame, ak naozaj máte záujem o konkrétnu strednú školu, neponáhľajte sa pri rozhodovaní, zvážte si všetky okolnosti – predovšetkým Vaše predstavy  o kvalitnom vzdelávaní a záujmy Vášho dieťaťa.

Z dôvodu, že niektorí žiaci mohli byť prijatí až na 4 stredné školy (po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania obsadili 4 miesta na štyroch rôznych školách, pričom reálne si uplatňujú len 1), je pomerne vysoká šanca na prijatie v odvolacom konaní – avšak len v prípade, ak nepotvrdíte inej strednej škole nastúpenie na štúdium.

V prípade nejasností ohľadne prijímania na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava, v prípade potreby poradenstva súvisiacim s procesom odvolacieho konania, alebo otázok smerom k zaradeniu žiaka do bilingválnej alebo medzinárodnej triedy neváhajte nás kontaktovať na info@gympaba.sk, prijimacky@gympaba.sk alebo na telefónnom čísle 02 62 312 706. Ak to bude v našich silách, radi Vám poradíme.

Vedenie Gympaby.

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/21. Prehľad prijatých a neprijatých uchádzačov nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie pokyny:

  1. Prijatí uchádzači – vytlačia a vyplnia dokument Potvrdenie/nepotrvdenie nastúpenia na štúdium v našej škole. Zákonný zástupca podpíše tlačivo a naskenovaný dokument odošle na adresu prijimacky@gympaba.sk čo najskôr, najneskôr však do 4. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia.
  2. Neprijatí uchádzači – do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zákonným zástupcom doručené mailom v priebehu 25.-29. 05.  2020.

Ďakujeme rodičom prijatých uchádzačov za skoré oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí majú stále záujem o prijatie na našu školu.

Prijímacie skúšky – aktualizované informácie (29. 04. 2020)

Vážení rodičia a milí uchádzači.

MŠVVaŠ SR zverejnilo (29. 04. 2020) nasledovné pokyny k prijímacím skúškam:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Na základe rozhodnutia ministra školstva (a súvisiacich pokynov) v spolupráci s kompetentnými orgánmi pristupujeme k úprave termínov, organizácie, kritérií a hodnotenia prijímacích skúšok.

Zverejňujeme rámcový harmonogram prijímacieho konania do 5-ročného štúdia: harmonogram

Priebežne Vás budeme informovať o záležitostiach súvisiacich s prijímacím konaním a o aktualizáciách príslušných školských dokumentov na tomto mieste. Sledujte, prosím, našu webovú stránku.

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači. Prosíme Vás o trpezlivosť v súvislosti s konaním prijímacích skúšok (5-ročné a 8-ročné štúdium). Vzhľadom na súčasnú pandémiu zatiaľ nevieme Vám poskytnúť bližšie informácie o termíne konania prijímacej skúšky, o jej forme a obsahu. V tejto záležitosti sa budeme riadiť pokynmi MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy. Predpokladáme, že v súčasnej náročnej situácii môže dôjsť k zmene platných kritérií. O všetkých zmenách Vás budeme bezodkladne informovať na tomto mieste.