Skip links

Dôležité

Category Archive Subtitle
Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia našej školy sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020

2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom sme  zaslali pozvánky, ktoré boli expedované prostredníctvom pošty (Dátum odoslania: 2. 6. 2020). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese prijimacky@gympaba.sk.

Zverejnili sme nové kritériá.

Prijímanie do medzinárodného programu

Prijímanie do medzinárodného programu

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pozostávajú z troch vekových kategórii, a to:

  • Primary Years Program (PYP) – je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
  • Middle Years Program (MYP) – je sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.

Prihlášky do jednotlivých programov a tried nájdete tu.

PYP – prihlášky posielajte do 19.06.2020

MYP – prihlášky posielajte do 11.06.2020

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

v súčasnom období prebieha “zápis” žiakov na štúdium v strednej škole (formou potvrdenia / nepotvrdenia nastúpenia na štúdium). Mnohí žiaci boli prijatí na viaceré stredné školy a momentálne si zvažujú, ktorej strednej škole potvrdia nástup na štúdium. Zákonný zástupca žiaka má právo a povinnosť najneskôr do 4. júna oznámiť nastúpenie / nenastúpenie stredným školám, kde jeho dieťa bolo prijaté.

Niektorí rodičia sa už rozhodli, ich dieťa si vybralo príslušnú strednú školu a preto sa na ostatných stredných školách uvoľňujú miesta. Tieto miesta sa obsadzujú v odvolacom konaní. Preto odporúčame, ak naozaj máte záujem o konkrétnu strednú školu, neponáhľajte sa pri rozhodovaní, zvážte si všetky okolnosti – predovšetkým Vaše predstavy  o kvalitnom vzdelávaní a záujmy Vášho dieťaťa.

Z dôvodu, že niektorí žiaci mohli byť prijatí až na 4 stredné školy (po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania obsadili 4 miesta na štyroch rôznych školách, pričom reálne si uplatňujú len 1), je pomerne vysoká šanca na prijatie v odvolacom konaní – avšak len v prípade, ak nepotvrdíte inej strednej škole nastúpenie na štúdium.

V prípade nejasností ohľadne prijímania na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava, v prípade potreby poradenstva súvisiacim s procesom odvolacieho konania, alebo otázok smerom k zaradeniu žiaka do bilingválnej alebo medzinárodnej triedy neváhajte nás kontaktovať na info@gympaba.sk, prijimacky@gympaba.sk alebo na telefónnom čísle 02 62 312 706. Ak to bude v našich silách, radi Vám poradíme.

Vedenie Gympaby.

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/21. Prehľad prijatých a neprijatých uchádzačov nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie pokyny:

  1. Prijatí uchádzači – vytlačia a vyplnia dokument Potvrdenie/nepotrvdenie nastúpenia na štúdium v našej škole. Zákonný zástupca podpíše tlačivo a naskenovaný dokument odošle na adresu prijimacky@gympaba.sk čo najskôr, najneskôr však do 4. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia.
  2. Neprijatí uchádzači – do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zákonným zástupcom doručené mailom v priebehu 25.-29. 05.  2020.

Ďakujeme rodičom prijatých uchádzačov za skoré oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí majú stále záujem o prijatie na našu školu.

Nový program na škole – IB

Nový program na škole – IB

Gymnázium, Pankúchova sa  rozrastá o medzinárodný program International Baccalaureate (IB) s vyučovacím jazykom anglickým. O štúdium v medzinárodnom programe IB na Gymnáziu, Pankúchova 6 sa môžu uchádzať študenti 8. a 9. ročníka ZŠ.

Kritériá pre prijímanie žiakov do medzinárodného programu IB pre školský rok 2020/2021 čoskoro nájdete na webovej stránke školy.

Gymnázium, Pankúchova has grown and will offer the International Baccalaureate (IB) programme with the language of instruction in English. The programme is available to students of the 8th and 9th grades of the elementary school.

The criteria for acceptance into the IB study program for the 2020/2021 academic year will be available soon on the school web site.

Administratívna prevádzka školy – ZMENA: škola je ZATVORENÁ do odvolania

Administratívna prevádzka školy – ZMENA: škola je ZATVORENÁ do odvolania

Oznamujeme našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že na základe pokynov vedúceho OOMČ Okresného úradu Bratislava – Odbor školstva sme pristúpili k zrušeniu skôr zverejnenej administratívnej prevádzky školy. Z predmetného usmernenia vyplývajú pre riaditeľov škôl aj nasledovné povinnosti:

  • striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19,
  • neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám.

Preto Vás všetkých prosíme o zdieľanie študijných materiálov navzájom.

V prípade potreby kontaktujte vedenie školy mailom: info@gympaba.sk.

Ďakujeme.

Študijné materiály pre maturantov – RTVS

Študijné materiály pre maturantov – RTVS

Hrozba koronavírusu dočasne zatvorila na Slovensku školy a posunula aj termíny maturitných skúšok.  RTVS zareagovala na prerušenie štúdia zmenou vysielania televízneho programového okruhu Trojka, a to zaradením inscenácií do vysielania, ktoré sú súčasťou povinnej literatúry a často aj maturitných otázok. Žiaci si môžu v pracovných dňoch od 16. 3. – 27. 3. 2020 pozrieť na STV 3 nasledovné adaptácie diel slovenskej alebo svetovej literatúry: Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kolíska, Tri gaštanové kone, Peter a Lucia, Keď báčik z Chochoľova umrie, Hájnikova žena, Matka, Ťapákovci, Kým kohút nezaspieva, Soiree. Keďže prvé dielo bude odvysielané už najbližší pondelok ráno, v rámci online výučby sa žiaci nielen maturitných ročníkov vedia venovať týmto dielam a nájsť krásu slovenskej klasiky aj touto cestou.