Skip links

OZNAMY

Category Archive Subtitle
PYP 1 (2024/2025)

PYP 1 (2024/2025)

Milí rodičia,

zoznam pomôcok do prvého ročníka (PYP1) pre škoslký rok 2024/2025 nájdete tu.

Dear paretns,

The list of supplise for grade 1 students (PYP1) for next academic year, you can find here.

Zadovážte si nový kúsok so školským logom!

Zadovážte si nový kúsok so školským logom!

Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok dokonca prichádza obohatená o nové produkty, farby a eko oblečenie. Aktuálne si ju môžete zaobstarať v našom e- shope:
https://www.kraloveskoly.cz/gympaba/

Objednávanie je možné len do 16.6.2024. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Zadovážte si nový kúsok so školským logom ešte dnes!

OBJEDNÁVKY SÚ UKONČENÉ.

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Výsledky výberového konania do 1. ročníka PYP programu (2024/2025) / The final results of the admission process to PYP Grade 1  (2024/2025)

Informácie o výsledkoch výberového konania do PYP programu (2024/2025) /Information about the admission process (2024/2025)

Rodičia/zákonní zástupcovia prvých 40 uchádzačov, si môžu prísť vyzdvihnúť rozhodnutie o prijatí dieťaťa osobne dňa 7. júna 2024 v čase od 09:00 do 12.30 v kancelárii zástupkyne pre medzinárodný program PaedDr. Kataríny Patúcovej. Pri preberaní rozhodnutia musia byť prítomní obaja zákonní zástupcovia.

Ostatným rodičom/zákonným zástupcom pošleme oznámenie o výsledku výberového konania poštou. Voči tomuto oznámeniu sa nie je možné odvolať. V prípade uvoľnenia miesta budeme kontaktovať ďaľších záujemcov v poradí pod čiarou.

The parents/guardians of the 40 accepted children need to pick up the Acceptance Letter personally on June 07, 2024 between 09:00 – 12:30 in the office of the Deputy Head of International Section, PaedDr. Katarína Patúcová. Both legal representatives have to be present.

Other parents will be sent a notification of the result of the entry exam by post. There is no appeal against this result. If a place becomes available, we will contact the next applicant in order under the line.

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Vážení rodičia, pozývame Vás na koncoročné rodičovské združenie. / Dear parents, We would like to invite you for the end of the school year parents meeting.

Termín: 30. 5. 2024, štvrtok / Date: May 30th, 2024

Predsedovia tried: 16:15 h, učebňa B12 (blok B, 2. poschodie) / Class representatives (GYM, PYP, MYP, DP): 16:15, class B2 (block B, 2nd floor)

Triedne rodičovské združenia: 17:00 h, v kmeňových učebniach / Parents meetings with classroom teachers/ 17:00, in the classrooms

Konzultácie s vyučujúcimi: 17:30 – 18:15 h / Consultations with teachers: 17:30 – 18:15

Vyučujúci, ktorí nebudú k dispozícii (v prípade potreby je možné si dohodnúť individuálny termín konzultácií cez Edupage alebo mailom: priezvisko@gympaba.sk): Mgr. Gabriela Juríková, Mgr. Andrea Karelová, PaedDr. Adrián Mariják, Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Úradníčková Jana.

Tešíme sa na Vašu účasť. / We are looking forward to see you.

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

Transfer exams to PYP 2 for the school year 2024/2024 / Prestupové skúšky do PYP2 pre školský rok 2024/2025

We would like to inform you that transfer exams to Grade 2 (PYP2) for next academic year (2024/2025) will be held on Tuesday, June 11th, at 14:00 at our school premises (Spojena skola Pankuchova 6).

It is necessary to fill in the application and send to the email address pyp@gympaba.sk it by June 3rd, 2024. Applications sent after this date will not be accepted. If you send the application form via email, please use only .doc, .docx, or .pdf formats. The application form must be signed by BOTH parents/legal guardians. Alternatively, if both legal guardians cannot sign, power of attorney is required. This should be sent together with the application form.

You can find more information about the transfer exams here

 

Dňa 11. júna 2024 (utorok) o 14:00 sa budú konať prestupové skúšky do 2.ročníka (PYP2) pre školský rok 2024/2025 v priestoroch našej školy (Spojená škola, Pankúchova 6).

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu pyp@gympaba.sk do 3.6.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške.

Viac informácii ohľadne prestupových skúšok nájdete tu.

PYP Entry Exams/Výberové konanie do PYP triedy

PYP Entry Exams/Výberové konanie do PYP triedy

Milí rodičia/ zákonní zástupcovia záujemcov do PYP programu (1.ročník)

Dňa 24.mája 2024 sa uskutoční výberové konanie do prvého ročníka PYP programu v troch časoch. Všetky potrebné informácie ako aj kód žiaka, pod ktorým uverejníme výsledkovú listinu, boli zaslatné minulý týždeň na uvedené mailové adresy na prihláškach. Prosím, ak ste takýto mail nedostali, aby ste nám dali vedieť na adresu: patucova@gympba.sk

Dear parents and legal guardians of applicants to PYP 1 class.

The entry exams to PYP 1 class will be held on 24th May 2024 at Spojená škola, Pankúchova 6. Children have been split in three groups with specific starting time. All the important information with the code of your child were sent to parents (legal guardians) to their email addresses. If you haven´t received the email with all the information, please inform us here: patucova@gympaba.sk

 

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Poradie žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejníme na tomto mieste 17. 5. 2024 (pia).

a) 8-ročné štúdium, vyučovací jazyk: slovenský

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 8R (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred)

MAT1-5 – bodovanie úloh č. 1 – 5 z matematiky, SJL – 1 – bodovanie úlohy č. 1 zo slovenského jazyka a literatúry

b) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, ŠkVP: Európske štúdiá

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 5R EŠ – SJ, AJ (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred),

K1 – test SJL, K2 – test AJ, K3 – test MAT

c) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, medzinárodný program MYP/ International Baccalaureate MYP

Prijatí/Accepted     Neprijatí pre nedostatok miesta/Not accepted due to lack of space     Nevyhoveli podmienkam/Did not meet the criteria     Nenaplnený počet miest: 0

 

V prípade rovnosti bodov, boli postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa potvrdenie lekára, doručené zákonným zástupcom žiaka na riaditeľstvo školy).
b) väčší bodový zisk za štúdium v IB programe – Middle Years Programme,
c) väčší bodový zisk za test z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku,
d) väčší bodový zisk za test z matematiky.

Cases of identical scores were resolved upon the following criteria:

a) Disabled or handicapped children (Article 67(3) of the Act 245/2008 requires certificate of the social insurance medical examiner submitted by the legal representative of the pupil to the office of the Head of school no later than 3 working days prior to entrance exam),
b) Higher score for studing in IB programme – Midde Years Programme,
c) Higher score in the English language test and interview in English,
d) Higher score in the test in Mathematics.

Kritériá 5R MYP (SJ)/Criterion to 5R MYP (EL

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Vážení rodičia, milí uchádzači o prijatie na štúdium,

oznamujeme Vám, že informácie týkajúce sa prijímacieho konania Vám priebežne oznamujeme mailom cez Edupage. Prosíme Vás, aby ste dôsledne sledovali Vašu mailovú schránku a webovú stránku našej školy. Rozhodnutia sa vydávajú obidvom zákonným zástupcom – osobná účasť obidvoch je nutná (okrem prípadov, keď ste v návratke uviedli, ktorý zo zákonných zástupcov bude jednať v mene žiaka). V prípade, ak sa objavili nové skutočnosti znemožňujúce účasť niektorého zo zákonných zástupcov pri odovzdávaní rozhodnutí, je potrebné odovzdať podpísané vyhlásenie, ktoré prikladáme na tomto mieste.

Harmonogram administrácie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí:

1. Zaslanie predbežnej informácie o prijatí alebo neprijatí prostredníctvom Edupage na mailovú adresu zákonných zástupcov (13. 5. 2024, pon). Táto informácia nie je rozhodnutie, nie je právoplatná a nie je možné sa proti nej odvolať.

Následne prebehne administrácia rozhodnutí:

a) Rozhodnutia o neprijatí

a) 8-ročné štúdium – informácie sú uvedené TU

b) 5- ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP –informácie sú uvedené TU

odvolanie – tlačivo

Upozornenie: Odvolania sa podávajú osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v termíne určenom zákonom. Odvolania podané cez Edupage nie sú podané v zmysle platnej legislatívy.

b) Rozhodnutia o prijatí

a) 8- ročné štúdium – informácie sú uvedené TU                                

b) 5 -ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP- informácie sú uvedené TU

nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie               nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie – pdf

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii Štúdium (horná lišta) v častiach Prijímanie.

Dear parents, dear applicants,

We are informing you about the admission procedure by email via Edupage. We kindly ask you to carefully check your email inbox and our school website. Decisions are issued to both legal representatives – presence of both legal representatives is necessary (except in cases when you indicated in the return slip which of the legal representatives will act on behalf of the student). In the event that new facts have emerged preventing the participation of one of the legal representatives in handing over the decisions, it is necessary to hand over a signed declaration of honour attached here.

Schedule of administration of decisions of acceptance or non-acceptance:

Sending preliminary information about acceptance or non-acceptance via Edupage to the email address of legal representatives (13 May 2024, Mon). This information is not a valid document, it is not final and it is not possible to appeal against it.

Subsequently, the administration of decisions will take place:

Decisions on non-acceptance

Acceptance decisions

Confirmation of enrollment/non-enrollment               Confirmation of enrollment/non-enrollment (PDF)