Skip links

Školská jedáleň

Category Archive Subtitle
Platby / Payments

Platby / Payments

Milí stravníci a rodičia,

Podľa vnútorných predpisov ŠJ, musí byť plavda za stratvné uhradená do konca mesiaca, a teda ak platíte na mesiac február, platba musí prebehnúť do konca januára.

Je dôležité aby bol pri platbe správne zadaný variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený v školskej jedálni. Pri nesprávnom zadaní VS platba nebude priradená k žiakovi/študentovi.

 

PLATBY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

D.                            1,25€

ZAM                        1,25€

I. st.                         1,46€

II. st.                        1,55€

III. st.                       1,66€

Školská jedáleň má v ponuke aj desiatu. Kto by mal záujem, stačí prísť sa nahlásiť u vedúcej ŠJ. Cena za desiatu je 1,25 €

Číslo účtu ŠJ vo forme IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

VÝŠKA STRAVNÉHO

O výške stravného na ďalší mesiac budete informovaí prostredníctvom  e-mailových adries  približne týždeň pred začiatkom nového mesiaca.

Odhlášky sa realiujú z mesiaca na mesiac nasledovne : pokiaľ ste mali odhlášky do vytlačenia šeku, tie sú už zohľadnené v šeku na daľší mesiac.

 

NOVÍ STRAVNÍCI GYMNÁZIA:

Poprosíme nových stravníkov gymnázia, aby si vybavili ISIC karty, ktoré im budú slúžiť aj ako čip k výdaju stravy v školskej jedálni. ISIC karty si žiaci vybavia cez školu.

 

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE PLATCOV CEZ INTERNET BANKING

Pri platbe cez internet banking je dôležité zaplatiť stravné najneskôr 2 dni pred posledým pracovným dňom v mesiaci. V tomto prípade nie je potrebné preukázať sa potvrdením o vykonaní transakcie. Ak bude však platba vykonaná po tomto termíne, je nevyhnutné vytlačiť potvrdenie o vykonaní transackie a doručiť ho do školskej jedálne.

 

  • Druhé jedlo v školskej jedálni sa varí v prípade, ak je dostatočný oň dostatočnž záujem, a teda ak počet objednávok na druhé jedlo presiahne počet štyridsať.
  • V prvom a poslednom školskom dni sa nevarí.
  • Žiaci maturitných ročníkov pred skončením školskej dochádzky by mali priniesť číslo účtu na ktorý im v prípade preplatku budú poukázané peniaze. Preplatky za stravné sa vracaju maximalne tri mesiace po skončení stravovania sa v ŠJ.
  • Ak sa chcete skontaktovať s vedúcou ŠJ a je dostupný len odkazovač zanechajte na seba telefonický kontakt.
  • Kontakty:  telefónne číslo: +421262312902, email: jedalen@gympaba.sk

 

Dear parents and students, 

The payment for school lunch has to be made in advance by the end of the month. If you want to pay for February, you must make a payment by the end of January.

If you use internet banking, make sure you use the correct variable symbol and the name of your child. If you fail to use the correct variable symbol, we cannot match your payment.

PAYMENTS FOR SCHOOL YEAR 2021 / 2022

I. st.                         1,46€ (PYP1 – PYP 4) – 1,46 x 19

II. st.                        1,55€ (PYP 5,PreMYP, MYP 1) – 1,55 x 19

The school canteen offers snack for children from grade 5 too. If you would be interested, please inform canteen manager. The price for the snack is € 1.25

The number of the bank account for school canteen: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

CHECKS / EMAILS

Emails informing you about the sum to be paid for school lunch will regularly be sent to your email account approximately one week before the end of the month. If you cancel the lunch before the emails are sent, your account will already be credited and the sum for the following month will be lower. If you cancel the lunch after the emails are sent, your account will be credited the month later.

NEW BOARDERS

The students of elementary school (PYP 1-5 and PreMYP – MYP 1) must buy an electronic chip for school lunch.

The students of GYMNÁZIUM + MYP 3 and MYP 4, class will use their ISIC cards instead of an electronic chip. Pupils recall ISIC cards through school.

  • Usually, there are 2 meal options. The second option is available only if there are over 40 orders. If there are fewer than 40 orders, only one meal option served.
  • We do not cook and serve lunch on the first and the last school day.
  • The students in their final year are supposed to give the bank account number where the unused credit will be sent. This must be done no later than 3 months after you leave school.Please, contact the manager on +421262312902. If the answer phone is on, leave your phone number and we will contact you as soon as we can.
Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

1, Telefonicky – na aktuálny deň sa odhlášky odhlasujú do 8:00  hod. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek do uvedenej hodiny, aj cez odkazovač, ktorý je v prevádzke nonstop. Telefónne číslo: 02/ 6231 2902

2, Cez box  na objednávanie v školskej jedálni – deň a viac dopredu.

3, Písomne – odhlásenie z obeda formou vhodenej odhlášky na lístku s menom, dátumom a triedou.

4, Cez internet – ak máte aktivovanú možnosť internetového prihlásenia na www.strava.cz, môžete si odhlásiť obed deň a viac dopredu, najneskôr však do 6:30 v deň, kedy žiak nepôjde na obed.

Odhlásenie z bode, ktoré ste uskutočnili až po vytlačení šeku Vam budú zohľadnené až ďalší mesiac. To znamená, že ak si odhlásite obedy po vytlačení šeku v mesiaci september, toto odhlásenie Vám bude zohľadnené až v mesiaci november.

V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť z obedov (obed nebude vydaný do obedára).

Pri mylnom odhlásení bude obed vydaný až po 14:00.

 

1. by phone – If your child is ill and cannot attend school that day, please, telephone +421262312902 by 8:00 a.m.. After 8:00 cancellation is no longer possible. You can leave the message on the answer phone any time.

2. by using a school lunch kiosk – you can cancel your meals one day or several days in advance when the kiosk is on.

3. in writing – write the child´s name, date(s) and class and put the message into the post box at the front door of the school cafeteria.

4. via internet – after you activate your lunch account at www.strava.cz you can cancel your lunch one day or several days in advance.

Cancelling from lunch that you made after the check was printed will not be taken into account until another month. This means that if you cancel lunch after the check is printed in September, this cancel will not be taken into account until November.

If your child is ill and cannot attend school that day you must cancel the meal. The lunch cannot be taken home in a lunch box.

If you cancel your lunch by mistake, you can get the meal only after 2 p.m.

Potravinové intolerancie / Children with dietary restrictions

Potravinové intolerancie / Children with dietary restrictions

Milí rodiča a stravníci,

keďže v dnešnej dobe pribúdajú deti s potravinovými intoleranciami, radi by sme Vám ponúkli možnosť, aby si dieťa prinieslo vlastnú stravu. Stravu prosíme priniesť v uzavretej nádobe ráno do kuchyne do 7:55. Počas obeda bude strava ohriata v kuchyni. V prípade ďalších otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Prosíme rodičov dotknutých žiakov, aby danú skutočnosť doložili lekárskym potvrdením. Zároveň je nutné doručiť čestné prehlásenie o nezávadnosti používaných prepravných nádob, a že dané jedlo bolo pripravené v súlade s hygienickými zásadami. Bez daných potvrdení jedlo nemôže byť prevzaté.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dear parents and students,

since there has been an increase in the number of children with food intolerances and dietary restrictions, we would like to offer the opportunity to bring your own food for your child to school. We ask you to bring the food in a closed container to the school cafeteria no later than 7:55 am. The food will be heated and served to your child during the lunch break. For more information, contact the school cafeteria manager.

We would like to ask the parents of such students to bring the doctor´s note confirming the condition. The parents are also required to submit a Declaration of Honour that the food containers are hygienically clean and the food was prepared in accordance with the hygienic standards. We cannot accept the food without the two above mentioned documents.

Thank you for your understanding.