Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Testovanie 9

Testovanie 9

Úvodné informácie k testovaniu žiakov ročníka kvarta:

riadny termín testovania: 24. marec 2021,
testované vyučovacie predmety: MAT, SJL,
testovaní žiaci: všetci žiaci ročníka kvarta – testovanie je povinné,
miesto testovania: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava,

náhradný termín testovania: 14. apríl 2021,
testovaní žiaci: žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu,
miesto testovania v náhradnom termíne: miesto určí dodatočne OŠ príslušného okresného úradu.

Žiadame všetkých rodičov, aby na uvedené dni neplánovali pre svoje deti iné aktivity. Pre žiaka je vhodné sa zúčastniť riadneho termínu testovania, nakoľko sa uskutoční v jeho škole. Náhradný termín je určený len pre žiakov, ktorí zo závažných dôvodov (napr. zdravotných) sa nemôžu zúčastniť riadneho testovania.

Príprava žiakov na testovanie:

1. priebežná počas vyučovacích hodín SJL a MAT,
2. riaditeľská previerka začiatkom februára 2021,
3. sústredená forma prípravy – tematický týždeň, upravený rozvrh (len hodiny SJL a MAT)
v priebehu februára alebo marca 2021.

Počas prípravy žiaci budú absolvovať opakovanie učiva, jeho precvičovanie a tiež cvičné testy.

Ďalšie informácie súvisiace s Testovaním 9  poskytneme včas prostredníctvom Edupage alebo www.gympaba.sk. Užitočné informácie nájdete aj na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

 

Covid 19 – aktuálne usmernenie (“Spoločná zodpovednosť”)

Covid 19 – aktuálne usmernenie (“Spoločná zodpovednosť”)

Aktuálne usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” zo dňa 01. 11. 2020 (usmernenie, podmienky vstupu do školy a príslušné vyhlásenia zákonného zástupcu, zamestnanca a návštevníka školy) zverejňujeme v tomto dokumente. Žiadame všetky dotknuté osoby, aby sa dôkladne oboznámili s týmto materiálom a pri vstupe do školy sa preukázali potrebnými dokumentmi.

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Od 26. 10. 2020 sa dištančne vzdelávajú nasledujúce triedy našej školy:

Gymnázium – všetky triedy

Základná škola – trieda 1.MYP

Upozorňujeme všetkých rodičov a žiakov, že v súčasných podmienkach nejde o prerušenie vyučovania, ale o zmenu formy a organizácie vyučovania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Stručné zásady dištančného vyučovania nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie užitočné informácie: MŠVVaŠ SR  a Učíme na diaľku.

 

 

Nové logo

Nové logo

 

Spojená škola, Pankúchova 6 má nové logo. Za jeho tvorbu by sme chceli poďakovať nášmu zriaďovateľovi -Bratislavský samosprávny kraj.

Výdaj obedov – od 19. 10. 2020

Výdaj obedov – od 19. 10. 2020

Z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania pre niektoré triedy stredných škôl upravujeme harmonogram odchodu našich žiakov na obed nasledovným spôsobom:

K.A, K.B – 12 : 25 h

S.A, T. A – 12 : 30 h

P.A, 1.MYP – 12 : 35 h

Oznamujeme kolegom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že strava sa vydáva do 13:30 h.

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810

Minister školstva , vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

– mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (príma – kvarta),
– v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Rozhodnutie_ministra_12-10-2020 – [PDF]