Skip links

Uncategorized @sk

Category Archive Subtitle
Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

Odhlasovanie obedov / Lunch canceling

1, Telefonicky – na aktuálny deň sa odhlášky odhlasujú do 8:00  hod. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek do uvedenej hodiny, aj cez odkazovač, ktorý je v prevádzke nonstop. Telefónne číslo: 02/ 6231 2902

2, Cez box  na objednávanie v školskej jedálni – deň a viac dopredu.

3, Písomne – odhlásenie z obeda formou vhodenej odhlášky na lístku s menom, dátumom a triedou.

4, Cez internet – ak máte aktivovanú možnosť internetového prihlásenia na www.strava.cz, môžete si odhlásiť obed deň a viac dopredu, najneskôr však do 6:30 v deň, kedy žiak nepôjde na obed.

Odhlásenie z bode, ktoré ste uskutočnili až po vytlačení šeku Vam budú zohľadnené až ďalší mesiac. To znamená, že ak si odhlásite obedy po vytlačení šeku v mesiaci september, toto odhlásenie Vám bude zohľadnené až v mesiaci november.

V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný dieťa odhlásiť z obedov (obed nebude vydaný do obedára).

Pri mylnom odhlásení bude obed vydaný až po 14:00.

 

1. by phone – If your child is ill and cannot attend school that day, please, telephone +421262312902 by 8:00 a.m.. After 8:00 cancellation is no longer possible. You can leave the message on the answer phone any time.

2. by using a school lunch kiosk – you can cancel your meals one day or several days in advance when the kiosk is on.

3. in writing – write the child´s name, date(s) and class and put the message into the post box at the front door of the school cafeteria.

4. via internet – after you activate your lunch account at www.strava.cz you can cancel your lunch one day or several days in advance.

Cancelling from lunch that you made after the check was printed will not be taken into account until another month. This means that if you cancel lunch after the check is printed in September, this cancel will not be taken into account until November.

If your child is ill and cannot attend school that day you must cancel the meal. The lunch cannot be taken home in a lunch box.

If you cancel your lunch by mistake, you can get the meal only after 2 p.m.

Rodičovské združenie – GYM

Rodičovské združenie – GYM

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že rodičovské združenie tried v organizačnej zložke Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava sa uskutoční podľa nasledovného harmonogramu:

23. 09. 2021 (štvrtok), 16:00 h predsedovia tried + vedenie školy, 17:00 triedne rodičovské združenia.

Rodičovské združenie sa uskutoční online (MS Teams) cez žiacke kontá. Pozvánka Vám bude doručená cez Edupage (príp. aj cez MS Teams).

Záujmová činnosť – krúžky

Záujmová činnosť – krúžky

Zverejňujeme predbežnú ponuku krúžkov, ktoré pre našich študentov pripravujeme:

1. Historicko – debatný krúžok,  vedúci krúžku: Mgr. A. Mariják, pravidlá akademickej debaty, Debatná liga, Modelové zasadnutia OSN, krúžok je určený pre ročníky: sexta – oktáva, 3. – 5. ročník BILGYM + 4.MYP, orientačný termín: štvrtok 14:00 h,

2. Dramatický krúžok, vedúca krúžku: Mgr. K. Valášková, krúžok je určený pre ročníky: kvinta – oktáva, 1.-5. ročník BILGYM, orientačný termín: utorok alebo štvrtok 14:00 h,

3. Športový krúžok – loptové hry, Mgr. M. Dužek, orientačný termín: utorok 14:00 h,

4. Športový krúžok – športová príprava, Mgr. E. Rašek, orientačný termín: streda 14:00 h,

5. Športový krúžok – posilňovňa, Mgr. E. Rašek, len pre žiakov nad 15 rokov, orientačný termín: pondelok a štvrtok 14:00 h,

6. Športový krúžok – šach, PaedDr. L. Beňuš, termín: na základe dohody so žiakmi,

7. Človek a právo, Mgr. O. Chudovský, politológia a štátoveda, aktuálne problémy sveta, krúžok je určený pre ročníky: sexta – oktáva, 2.-5. ročník BILGYM, termín: na základe dohody so žiakmi,

8. Krúžok francúzskeho jazyka, Mgr. K. Majdiaková, gramatika a konverzácia, francúzska kultúra, krúžok je určený pre mierne pokročilých až pokročilých, orientačný termín: utorok 14:00 h,

9. Matematicko – fyzikálny krúžok, Mgr. J. Urbánková, precvičovanie a doučovanie, orientačný termín: utorok 14:00 h,

10. Krúžok španielskeho jazyka, Mgr. K. Strihová Calolosio, španielčina pre začiatočníkov, ročníky: príma – oktáva, 1. – 5. roč. BILGYM,

orientačný termín: utorok a streda 14:00 h,

11. Chemický krúžok, Ing. Anna Orságová, chemické deje okolo nás, krúžok je určený pre ročníky sekunda – kvarta, orientačný termín: streda 14:15 h,

12. Európske štúdiá, Ing. Ľubica Magnússon, maturanti,

13. Zelená škola, Ing. Ľubica Magnússon,

14. Reading Club, Mary Grace Sprockett , len pre žiakov nad 15 rokov.

Vitajte v novom školskom roku / Welcome in the new school year

Vitajte v novom školskom roku / Welcome in the new school year

Vážení rodičia, študenti, žiaci, milí kolegovia
Do nového školského roka by som všetkým chcela popriať veľa úspechov ale najmä zdravia. Dovoľte mi poslať v prílohe zopár informácií k začiatku školského roka.
S pozdravom
Zuzana Butler
riaditeľka

List riaditeľky školy

Dear parents, students and colleagues,
I would like to wish all of you lots of success and mainly good health in the coming year.
Please find attached some important information about the start of the school year.
Kind regards,
Zuzana Butler
Head of School

Letter from the Head of the school