Skip links

Dokumenty

Školský poriadok:

  • Školský poriadok
  • Dodatok č. 1/2022 ku Školskému poriadku: Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady zo dňa 9. 2. 2022 sa ruší bod č. 4 časti 3 (článok II. Zásady správania sa žiakov) Školského poriadku a nahrádza sa prechodným ustanovením č. 4a na obdobie od 14. 2. do 30. 6. 2022 v nasledovnom znení: „Žiak smie použiť mobilný telefón v škole iba po predchádzajúcom súhlase učiteľa (triedny učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ, dozor konajúci učiteľ). Všetkým žiakom je zakázané navštevovať sociálne siete a hranie hier na mobilnom telefóne. Toto ustanovenie sa vzťahuje na celý čas prítomnosti žiaka v škole – nielen na vyučovacie hodiny, ale napríklad na prestávky, obedy v školskej jedálni a pod. „
  • Dodatok č. 2/2022 zo dňa 24. 8. 2022 ku školskému poriadku: predlžuje sa stanovený režim v zymsle Dodatku č. 1 (režim používania mobilných telefónov v budove školy)  na neurčité obdobie (až do zrušenia Dodatkov č. 1 a 2).

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Žiadosti:

Žiadateľ vyplní tlačivo (odporúčame si ho uložiť), vytlačí ho a podpísané tlačivo zašle (príp. odovzdá) triednemu učiteľovi.

 

Smernice: