Skip links

Dokumenty

Školský poriadok:

Žiadosti:

Žiadateľ vyplní tlačivo (odporúčame si ho uložiť), vytlačí ho a podpísané tlačivo zašle (príp. odovzdá) triednemu učiteľovi.

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Smernice: