Skip links

Dokumenty

Organizačný poriadok:

Pracovný poriadok:

Školský poriadok:

  • Školský poriadok
  • Dodatok č. 1/2022 ku Školskému poriadku: Na základe rozhodnutia Pedagogickej rady zo dňa 9. 2. 2022 sa ruší bod č. 4 časti 3 (článok II. Zásady správania sa žiakov) Školského poriadku a nahrádza sa prechodným ustanovením č. 4a na obdobie od 14. 2. do 30. 6. 2022 v nasledovnom znení: „Žiak smie použiť mobilný telefón v škole iba po predchádzajúcom súhlase učiteľa (triedny učiteľ, zastupujúci triedny učiteľ, dozor konajúci učiteľ). Všetkým žiakom je zakázané navštevovať sociálne siete a hranie hier na mobilnom telefóne. Toto ustanovenie sa vzťahuje na celý čas prítomnosti žiaka v škole – nielen na vyučovacie hodiny, ale napríklad na prestávky, obedy v školskej jedálni a pod. „
  • Dodatok č. 2/2022 zo dňa 24. 8. 2022 ku školskému poriadku: predlžuje sa stanovený režim v zmysle Dodatku č. 1 (režim používania mobilných telefónov v budove školy)  na neurčité obdobie (až do zrušenia Dodatkov č. 1 a 2).
  • Dodatok č. 3/2022 zo dňa 15. 11. 2022 ku školskému poriadku: Do bodu č. 3 (Žiakovi nie je dovolené) časti 3 (Práva a povinnosti žiaka) sa dopĺňajú nové odseky: m) Žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Žiak nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé: fajčenie cigariet a iných tabakových výrobkov, fajčenie elektronických cigariet a podobných výrobkov, aplikovanie žuvacieho tabaku a iných výrobkov obsahujúcich nikotín, pitie alkoholických, energetických, kofeínových nápojov, nápojov označených ako radler a cider, požívanie psychotropných a iných zdraviu škodlivých látok. Tento zákaz platí v plnom rozsahu v škole aj mimo školy na školských akciách (napr.: kurzy, výlety, exkurzie, spoločenské a iné podujatia). n) Žiak nesmie znevažovať školu, učiteľov, ostatných zamestnancov a žiakov školy. Je prísne zakázané písať  o nich (alebo iným spôsobom rozširovať) urážlivé poznámky, zakladať skupiny a zúčastňovať sa komunikácie skupín, ktoré dehonestujú alebo iným spôsobom poškodzujú dobré meno školy, jej zamestnancov a žiakov. Tento zákaz sa týka všetkých foriem komunikácie nevynímajúc komunikáciu na verejných sociálnych sieťach. Do bodu č. 6 (Výchovné opatrenia) sa dopĺňajú postihy za vyššie uvedené priestupky nasledovným spôsobom podľa závažnosti: pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie žiaka zo školy. Tieto postihy môžu mať za následok zníženie známky zo správania.

Prevádzkový poriadok:

Etický kódex:

Kolektívna zmluva:

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Žiadosti:

Žiadateľ vyplní tlačivo (odporúčame si ho uložiť), vytlačí ho a podpísané tlačivo zašle (príp. odovzdá) triednemu učiteľovi.

Interné smernice: