Skip links

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v 2. polroku šk. roku 2019/20

Oznamujeme, že 20. 04. 2020 sa konala online pedagogická porada (formou per rollam), na ktorej bolo prerokované usmernenie riaditeľky Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava vo veci hodnotenia a klasifikácie žiakov v 2. polroku šk. roku 2019/20. S predmetným usmernením sa môžete oboznámiť na tomto mieste.