Skip links

Informácie k prijímacím skúškam (8-ročné štúdium resp. medzinárodný program – MYP 1)

Vážení rodičia a uchádzači o štúdium,

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a Ministerstva školstva Vás prosíme o doržanie nasledovných postupov v deň prijímacieho konania do 8-ročného štúdia a do medzinárodného programu MYP:

  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky a   zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • V budove školy nosia všetky osoby rúška.
  • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Pri výkone skúšky si žiak môže rúško odložiť.
  • V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti  pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
  • Zákonný zástupca  predloží pri vstupe žiaka do školy poverenému zamestnancovi školy písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Vyhlásenie COVID-19