Skip links

International Baccalaureate

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu - zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

MISSION STATEMENT, Spojená škola, Pankúchova

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Prostredníctvom štandardov a postupov používaných v IB programe. IB ponúka kontinuum troch medzinárodných vzdelávacích programov. Programy podporujú osobné a akademické úspechy študentov, ktoré zažívajú pri vzdelávaní sa ale aj v osobnom rozvoji. IB je viac, ako len vzdelávacie programy a certifikáty. V srdci IB je poslanie, ktoré motivuje a vytvára prostredníctvom vzdelávania lepší svet. IB má získanú kvalitnú povesť s vysokými štandardmi a dobrým pedagogickým vedením. Cieľom IB je dosiahnuť dobrú spoluprácu s partnermi a aktívne zapojiť všetky zainteresované strany (pedagógov, žiakov, vedenie, rodičov, a všetkých zamestnancov pracujúcich v škole). IB podporuje medzikultúrne porozumenie a rešpekt, nie ako alternatívu k zmyslu pre kultúrnu a národnú identitu, ale ako nevyhnutnú súčasť života v tomto storočí.

Cieľom IB programu je rozvíjať zvedavých, informovaných a starostlivých mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať lepší a pokojnejší svet prostredníctvom medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. Pre dosiahnutie tohto cieľa IB organizácia spolupracuje so školami, vládami a medzinárodnými organizáciami na rozvoji medzinárodného vzdelávania a dôsledného hodnotenia. Programy IB povzbudzujú študentov z celého sveta, aby sa stali aktívnymi, tolerantnými študentmi so záujmom o celoživotné vzdelávanie, ktorí chápu, že aj ostatní ľudia môžu mať so svojimi rozdielnymi názormi pravdu.

História

International Baccalaureate ponúka vysoko kvalitné programy medzinárodného vzdelávania  v celosvetovej komunite škôl. V roku 1968 bol založený IB, diplomový program, ktorého cieľom bolo poskytnúť náročné, ale vyvážené vzdelávanie, ktoré by uľahčilo geografickú a kultúrnu mobilitu žiaka poskytnutím medzinárodnej uznávanej kvalifikácie potrebnej na prijatie na univerzitu, ktorá by zároveň mala hlbší zmysel, a to podporu medzikultúrneho porozumenia a rešpektu.

Zavedením Middle Years Programme v roku 1994 a Primary Years Programme v roku 1997 sa IB program identifikoval ako kontinuum medzinárodného vzdelávania pre študentov vo veku od 3 – 19 rokov. Neskôr v roku 2012 predstavil IB Career-related Programme pre žiakov vo veku od 16-19 rokov. V súčasnosti existuje viac ako 876.000 IB študentov a 5000 IB škôl138 krajinách.

Čím je IB  výnimočné

IB programová štruktúra môže efektívne fungovať aj s národnými učebnými plánmi vo všetkých vekových skupinách. Viac ako 50% svetových škôl IB je financovaných štátom.

Programy IB sa líšia od iných učebných osnov pretože:

  • povzbudzujú študentov všetkých vekových skupín, aby kriticky mysleli a vedeli spolupracovať,
  • sa rozvíjajú nezávisle od vládnych a národných systémov, zahŕňajúcich prax v oblasti kvality z výskumu a globálnej komunity škôl,
  • povzbudzujú študentov všetkých vekových skupín, aby sa zaujímali o miestne aj globálne súvislosti,
  • rozvíja viacjazyčných študentov.

IB školy väčšinou poskytujú kontinuum vzdelávania pozostávajúce zo štyroch programov, ktoré sú prepojené jednotnou filozofiou IB a prístupmi k výučbe a vzdelávaniu. Programy sú postavené tak aby povzbudzovali osobné aj akademické úspechy študentov, a podporujú ich k dobrým výkonom v štúdiu aj v osobnom rozvoji.

Základom vzdelávania IB je, že sa študenti učia ako sa majú učiť. V rámci všetkých programov si študenti rozvíjajú svoje prístupy k učeniu a rozvíjajú svoj osobnostný profil pomocou tzv. Learner Profile (Profil žiaka).

Študenti preberajú zodpovednosť za učenie a skúšajú rôzne prístupy k učeniu a preberajú zodpovednosť za svoj posun vo vzdelávaní, vedia klásť náročné otázky, myslieť kriticky, rozvíjať výskumné zručnosti, ktoré sa osvedčili ako vynikajúca pomôcka pre vysokoškolské štúdium. Študenti IB sú povzbudzovaní aj k tomu, aby boli aktívni v spoločnosti a  vedeli využiť svoje vedomosti aj v reálnom živote.

V globálnej hodnotiacej štúdii medzinárodných škôl sa preukázalo, že študenti v Primary Years Programme (PYP) a Middle Years Programme (MYP) boli hodnotení lepšie ako iní študenti. Ďalšie výskumy naznačujú, že študenti po absolvovaní Diploma Programme (DP) dokončia štúdium rýchlejšie ako ich kolegovia, cítia sa byť lepšie pripravení na štúdium na univerzitách a lepšie zvládajú pracovné zaťaženie a výzvy v oblasti časového manažmentu.

Zavádzanie medzinárodných programov IB je reakciou na meniacu sa spoločenskú situáciu, na novú európsku dimenziu vo vzdelávaní a tiež na požiadavky rodičov, ktorí sú medzinárodne mobilní a potrebujú pre svoje deti kompatibilný spôsob vzdelávania. Realizácia týchto programov potrebuje tvorivých učiteľov, ktorí pracujú na tvorbe nových učebných plánov, používajú moderné spôsoby hodnotenia a formy práce a majú výbornú znalosť anglického jazyka. Každý z programov prináša nové prístupy ku vzdelávaniu.

Poslaním medzinárodného programu je rozvíjať informovaných, starostlivých, mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať lepší a pokojnejší svet prostredníctvom medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. Program IB je zameraný na osobnosť študenta a zdôrazňuje konštruktivistický prístup k vedomostiam a vzdelávaniu sa do reálneho sveta. Prostredníctvom filozofie organizácie, jej profilov (IB Profiles) a prístupov k vzdelávaniu je IB vzdelávanie navrhnuté tak, aby rozvíjal akademický a osobný potenciál každého dieťaťa.

Vzdelávanie IB tiež podporuje rozvoj medzinárodného zmýšľania prostredníctvom viacjazyčnosti. Všetky programy IB vyžadujú aby študenti študovali vo viac ako v jednom jazyku, pretože sú presvedčení, že takéto štúdium poskytne vynikajúcu príležitosť na rozvoj medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. Pomáha žiakom uvedomiť si, že jeho vlastný jazyk, kultúra a svetonázor sú len jedným z mnohých.

(from www.ibo.org)

„Cieľom organizácie International Baccalaureate je rozvíjať zvedavých, bystrých a starostlivých mladých ľudí, ktorí prostredníctvom medzikultúrneho pochopenia a rešpektu, pomáhajúvytvoriť lepší a mierumilovnejší svet. V snahe dosiahnuť tento cieľ organizácia IB spolupracuje so školami, vládami a medzinárodnými organizáciami, aby vytvorila podnetné programy medzinárodného vzdelávania a dôsledného hodnotenia. Tieto programy podnecujú žiakov na celom svete k tomu, aby boli aktívnymi a súcitnými študentmi, ktorí sa radi učia celý život, a ktorí chápu, že aj ľudia, ktorí sú rozdielny, môžu mať pravdu. (preložené z www.ibo.org/)