Skip links

International Baccalaureate

Naša ambícia.

Cieľom zavedenia medzinárodného programu IB je zlepšiť kvalitu výučby prostredníctvom štandardov a postupov používaných v IB programe. IB ponúka kontinuum troch medzinárodných vzdelávacích programov. Programy podporujú osobné a akademické úspechy študentov, ktoré zažívajú pri vzdelávaní sa ale aj v osobnom rozvoji.

Poslaním medzinárodného programu je rozvíjať informovaných, starostlivých, mladých ľudí, ktorí pomáhajú vytvárať lepší a pokojnejší svet prostredníctvom medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. Program IB je zameraný na osobnosť študenta a zdôrazňuje konštruktivistický prístup k vedomostiam a vzdelávaniu sa do reálneho sveta. Prostredníctvom filozofie organizácie, jej profilov (IB Profiles) a prístupov k vzdelávaniu je IB vzdelávanie navrhnuté tak, aby rozvíjal akademický a osobný potenciál každého dieťaťa.

Vzdelávanie IB tiež podporuje rozvoj medzinárodného zmýšľania prostredníctvom viacjazyčnosti. Všetky programy IB vyžadujú aby študenti študovali vo viac ako v jednom jazyku, pretože sú presvedčení, že takéto štúdium poskytne vynikajúcu príležitosť na rozvoj medzikultúrneho porozumenia a rešpektu. Pomáha žiakom uvedomiť si, že jeho vlastný jazyk, kultúra a svetonázor sú len jedným z mnohých.

The Primary Years Program (PYP) – je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov. Zameriava sa na rozvoj celistvej osobnosti žiaka. Je to vzdelávanie zamerané na prekročenie tradičných hraníc medzi jednotlivými predmetmi. Študenti skúmajú šesť transdisciplinárnych tém globálneho významu:

 • Kto sme
 • Miesto a čas kde sa nachádzame
 • Ako sa vyjadrujeme
 • Ako funguje svet
 • Ako sa organizujeme
 • Ako sa delíme o planétu.

The Middle Years Programme (MYP) – pre žiakov vo veku od 11 – 16 rokov. Je to päť ročný program, ktorého rámec vzdelávania je zameraný na prepojenie štúdia s reálnym svetom. Študenti MYP sú pripravení na absolvovanie IB Diplomového programu. Kurikulum  MYP obsahuje osem predmetových skupín:

Jazyk a literatúra – zahŕňa vyvážené štúdium žánrov a literárnych testov vrátane svetovej literatúry.

Osvojenie si jazyka – cieľom je povzbudiť a umožniť študentom:

 • získať znalosti v ďalšom jazyku a zároveň podporovať ich materinský jazyk a kultúrne dedičstvo,
 • rozvíjať úctu a porozumenie k rôznym jazykovým a kultúrnym dedičstvám,
 • rozvíjať komunikačné zručnosti potrebné na ďalšie štúdium jazykov a na štúdiu, prácu a voľný čas v rôznych kontextoch,
 • rozvíjať zručnosti v oblasti gramotnosti pomocou rôznych učebných nástrojov.

Matematika – je prispôsobená potrebám študentov, snaží sa ich zaujať a motivovať k tomu, aby sa naučili jej princípy. Študenti by mali vidieť autentické príklady toho, ako je matematika užitočná a relevantná pre ich životy, a mali by byť povzbudzovaní k tomu, aby ju aplikovali na nové situácie.

Prírodné vedy – majú za cieľ povzbudiť a umožniť študentom:

 • pochopiť a oceniť vedu a jej dôsledky,
 • považovať vedu za ľudské úsilie s výhodami a obmedzeniami,
 • kultivovať analytické, pútavé a flexibilné myslenie,
 • naučiť sa klásť dobré otázky, riešiť problémy, konštruovať vysvetlenia a posudzovať argumenty,
 • rozvíjať zručnosti na navrhovať a vykonávať výskumy, vyhodnocovať dôkazy a dosiahnuť závery.

Telesná a zdravotná výchova – študenti skúmajú rôzne koncepty, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o fyzickom vývoji a perspektívach zdravia, ako aj o pozitívnej sociálnej interakcii.

Umenie – podporuje fantáziu, vnímanie, rozvíja kreatívne a analytické zručnosti. Povzbudzuje študentov k tomu, aby porozumeli kontextu a kultúrnej histórii umeleckých diel, podporovali rozvoj žiadajúceho a empatického pohľadu na svet. Umenie spochybňuje a obohacuje osobnú identitu a zvyšuje povedomie o estetike v kontexte skutočného sveta.

Dizajn – vyzýva študentov aby:

 • aplikovali praktické a kreatívne myslenie pri riešení problémov s dizajnom,
 • skúmali úlohu dizajnu v historickom aj súčasnom kontexte,
 • pri rozhodovaní sa a prijímaní opatrení zvážili svoju zodpovednosť.

Študenti sa učia najlepšie, keď je ich vzdelávacie v kontext a prepojené s ich životmi a skúsenosťami zo sveta.

Študenti MYP skúmajú 6 globálnych kontextov:

 • totožnosti a vzťahy
 • osobný a kultúrny prejav
 • orientácie v priestore a čase
 • vedecké a technické inovácie
 • spravodlivosť a rozvoj
 • globalizácia a udržateľnosť

The Diploma Programme je pokračovanie MYP študentov vo veku 16 – 19 rokov. IB DP je absolventský program. Hodnotenie štúdia pozostáva z internej (hodnotenej na škole a v zahraničí) a externej časti (hodnotenej iba v zahraničí). Je uznávaná poprednými univerzitami po celom svete. Program DP IB bol založený v roku 1968 s cieľom poskytnúť medzinárodné vzdelanie, ktoré by mladým ľuďom umožnilo lepšie porozumieť a riadiť zložitosti nášho sveta. DP poskytuje študentom náročnú, medzinárodne zameranú, širokú a vyváženú vzdelávaciu skúsenosť. Študenti študujú súčasne šesť predmetov a učebných osnov súčasne v priebehu dvoch rokov. Prvkami jadra sú:

 • Teória poznania (ToK) – je predmet, ktorý sa v zameriava na kritické myslenie a skúmanie procesu poznania, ako na učenie konkrétneho súboru vedomostí. Predmet ToK skúma povahu znalostí a to, ako vieme, to čo tvrdíme. Robí to tak, že povzbudzuje študentov, aby analyzovali tvrdenia o vedomostiach a skúmali otázky týkajúce sa konštruktivizmu.
 • Extended Essay (EE) – ponúka študentom možnosť preskúmať tému vlastného záujmu, formou vedeckej práce, pod vedením školiteľa. Ide o rozsiahlu prácu 4000-slovného nezávislého výskumu.
 • Kreativita, Aktivita, Servis (CAS) – dôraz je zameraný na pomoc študentom pri rozvíjaní ich vlastnej identity v súlade s etickými princípmi zakotvenými v poslaní IB a profilom študenta IB. CAS komplexne dopĺňa celý akademický program a poskytuje príležitosti na seba vyjadrovanie sa, spoluprácu, úspech a potešenie. Zahŕňa celý rad aktivít študentov popri štúdiu v DP.

Kurikulum  DP obsahuje osem predmetových skupín:

 • Jazyk a literatúra
 • Osvojovanie si jazyka
 • Človek a spoločnosť
 • Vedy
 • Matematika
 • Umenie

Záverečné skúšky (Maturita) v IB Diplomovom programe sú Ministerstvom školstva SR zrovnoprávnené s maturitnými skúškami na slovenských stredných školách. V prípade záujmu absolventi IB môžu pokračovať vysokoškolským štúdiom aj na Slovensku alebo v Českej republike. IB diplom predovšetkým oprávňuje absolventov na vstup na univerzity celého sveta bez ďalšej nostrifikácie. Je akceptovaný vysokými školami vo viac ako 110 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky.

Použitá literatúra:

DP: From principles into practice

MYP: From principles into practice

What is IB?

www.ibo.org