Skip links

Diploma Programme

Spojená škola, Pankúchova je IB kandidátskou školou * pre Diplomový program (IB DP). Škola prechádza autorizáciou ako IB svetová škola. IB svetové školy zdieľajú spoločnú filozofiu – záväzujú sa ku kvalitnému medzinárodnému vzdelávaniu – ktoré je dôležité pre študentov.

* Iba školy oprávnené organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo svojich štyroch akademických programov: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (IB DP) alebo Career-related Programme (CP). Štatút kandidáta nezaručuje, že sa škola stane IB Svetovou školou.
Ďalšie informácie o IB a jeho programoch nájdete na adrese http://www.ibo.org.

Diploma Programme je pokračovanie MYP študentov vo veku 16 – 19 rokov. IB DP je absolventský program. Hodnotenie štúdia pozostáva z internej (hodnotenej na škole a v zahraničí) a externej časti (hodnotenej iba v zahraničí). Je uznávaná poprednými univerzitami po celom svete. Program IB DP bol založený v roku 1968 s cieľom poskytnúť medzinárodné vzdelanie, ktoré by mladým ľuďom umožnilo lepšie porozumieť a riadiť zložitosti nášho sveta. IB DP poskytuje študentom náročnú, medzinárodne zameranú, širokú a vyváženú vzdelávaciu skúsenosť. Študenti študujú súčasne šesť predmetov a učebných osnov súčasne v priebehu dvoch rokov. Prvkami jadra sú:

  • Teória poznania (ToK) – je predmet, ktorý sa v zameriava na kritické myslenie a skúmanie procesu poznania, ako na učenie konkrétneho súboru vedomostí. Predmet ToK skúma povahu znalostí a to, ako vieme, to čo tvrdíme. Robí to tak, že povzbudzuje študentov, aby analyzovali tvrdenia o vedomostiach a skúmali otázky týkajúce sa konštruktivizmu. (Učebné osnovy)
  • Extended Essay (EE) – ponúka študentom možnosť preskúmať tému vlastného záujmu, formou vedeckej práce, pod vedením školiteľa. Ide o rozsiahlu prácu 4000-slovného nezávislého výskumu.
  • Kreativita, Aktivita, Servis (CAS)dôraz je zameraný na pomoc študentom pri rozvíjaní ich vlastnej identity v súlade s etickými princípmi zakotvenými v poslaní IB a profilom študenta IB. CAS komplexne dopĺňa celý akademický program a poskytuje príležitosti na seba vyjadrovanie sa, spoluprácu, úspech a potešenie. Zahŕňa celý rad aktivít študentov popri štúdiu v DP. (Učebné osnovy)

Kurikulum  IBDP obsahuje osem predmetových skupín:

  • JAZYK A LITERATÚRA (prvý jazyk)

Anglický jazyk A: Jazyk a literatúra (Učebné osnovy)

Jazyk A: Slovenská literatúra (Učebné osnovy)

  • DRUHÝ CUDZÍ JAZYK

Anglický jazyk (Učebné osnovy)

Nemecký jazyk (Učebné osnovy)

Francúzsky jazyk (Učebné osnovy)

Španielsky jazyk (Učebné osnovy)

  • ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Geografia (HL) (Učebné osnovy)

Geografia (SL) (Učebné osnovy)

Ekonomika (Učebné osnovy)

História (HL) (Učebné osnovy)

História (SL) (Učebné osnovy)

Psychológia (Učebné osnovy)

  • PRÍRODNÉ VEDY

Biológia (Učebné osnovy)

Chémia (Učebné osnovy)

Fyzika (Učebné osnovy)

  • MATEMATIKA

Matematika (Učebné osnovy)

  • UMENIE (momentálne sa neponúka)

Viac informácii nájdete tu.

Záverečné skúšky (Maturita) v IB Diplomovom programe sú Ministerstvom školstva SR zrovnoprávnené s maturitnými skúškami na slovenských stredných školách. V prípade záujmu absolventi IB môžu pokračovať vysokoškolským štúdiom aj na Slovensku alebo v Českej republike. IB diplom predovšetkým oprávňuje absolventov na vstup na univerzity celého sveta bez ďalšej nostrifikácie. Je akceptovaný vysokými školami vo viac ako 110 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky.

 

MISSION STATEMENT, Spojená škola, Pankúchova

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.