Skip links

Diploma Programme

Spojená škola, Pankúchova je IB kandidátskou školou * pre Diplomový program (IBD). Škola prechádza autorizáciou ako IB svetová škola. IB svetové školy zdieľajú spoločnú filozofiu – záväzujú sa ku kvalitnému medzinárodnému vzdelávaniu – ktoré je dôležité pre študentov.

* Iba školy oprávnené organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo svojich štyroch akademických programov: Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), Diploma Programme (IB DP) alebo Career-related Programme (CP). Štatút kandidáta nezaručuje, že sa škola stane IB Svetovou školou.
Ďalšie informácie o IB a jeho programoch nájdete na adrese http://www.ibo.org.

Diploma Programme je pokračovanie MYP študentov vo veku 16 – 19 rokov. IB DP je absolventský program. Hodnotenie štúdia pozostáva z internej (hodnotenej na škole a v zahraničí) a externej časti (hodnotenej iba v zahraničí). Je uznávaná poprednými univerzitami po celom svete. Program IB DP bol založený v roku 1968 s cieľom poskytnúť medzinárodné vzdelanie, ktoré by mladým ľuďom umožnilo lepšie porozumieť a riadiť zložitosti nášho sveta. IB DP poskytuje študentom náročnú, medzinárodne zameranú, širokú a vyváženú vzdelávaciu skúsenosť. Študenti študujú súčasne šesť predmetov a učebných osnov súčasne v priebehu dvoch rokov. Prvkami jadra sú:

  • Teória poznania (ToK) – je predmet, ktorý sa v zameriava na kritické myslenie a skúmanie procesu poznania, ako na učenie konkrétneho súboru vedomostí. Predmet ToK skúma povahu znalostí a to, ako vieme, to čo tvrdíme. Robí to tak, že povzbudzuje študentov, aby analyzovali tvrdenia o vedomostiach a skúmali otázky týkajúce sa konštruktivizmu.
  • Extended Essay (EE) – ponúka študentom možnosť preskúmať tému vlastného záujmu, formou vedeckej práce, pod vedením školiteľa. Ide o rozsiahlu prácu 4000-slovného nezávislého výskumu.
  • Kreativita, Aktivita, Servis (CAS) – dôraz je zameraný na pomoc študentom pri rozvíjaní ich vlastnej identity v súlade s etickými princípmi zakotvenými v poslaní IB a profilom študenta IB. CAS komplexne dopĺňa celý akademický program a poskytuje príležitosti na seba vyjadrovanie sa, spoluprácu, úspech a potešenie. Zahŕňa celý rad aktivít študentov popri štúdiu v DP.

Kurikulum  IBDP obsahuje osem predmetových skupín:

  • Jazyk a literatúra
  • Osvojovanie si jazyka
  • Človek a spoločnosť
  • Vedy
  • Matematika
  • Umenie

Záverečné skúšky (Maturita) v IB Diplomovom programe sú Ministerstvom školstva SR zrovnoprávnené s maturitnými skúškami na slovenských stredných školách. V prípade záujmu absolventi IB môžu pokračovať vysokoškolským štúdiom aj na Slovensku alebo v Českej republike. IB diplom predovšetkým oprávňuje absolventov na vstup na univerzity celého sveta bez ďalšej nostrifikácie. Je akceptovaný vysokými školami vo viac ako 110 krajinách sveta, vrátane Slovenskej republiky.