Skip links

Primary Years Programme

MISSION STATEMENT, Spojená škola, Pankúchova

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Primary Years Program (PYP)

PYP je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov. Transdisciplinárny rámec PYP sa zameria va na rozvoj dieťaťa ako bádateľa  v škole aj mimo nej. Kladie silný dôraz na učienie založené na bádaní (inquiry-based learing). PYP vyzýva žiakov aby mysleli sami za seba a prevzali zodpovednosť za svoje učenie.

Žiaci skúmajú šesť transdisciplinárnych tém globálneho významu. Učebné osnovy sú transdisciplinárne, čo znamená, že žiaci skúmajú jednotlivé témy z viacerých uhľov pohľadu – cez 6 predmetov:

  • Jazyk
  • Matematika
  • Prírodné vedy
  • Spoločenské vedy
  • Osobná, sociálna a telesná výchova
  • Umenie

Transdisciplinárne témy

Kto sme Skúmanie svojej povahy, zásad a hodnôt, osobného, fyzického, mentálneho, sociálneho a duševného zdravia, medziľudských vzťahov vrátane rodiny, priateľov, skupín a kultúr, práv a povinností, toho, čo znamená byť človekom.
Miesto a čas kde sa nachádzame Skúmanie orientácie v čase a priestore, osobnej minulosti, domovov a ciest, objavov, výskumov a migrácií ľudstva, vzťahov a prepojení jednotlivcov i civilizácií, a to z lokálnej i globálnej perspektívy.
Ako sa vyjadrujeme Skúmanie spôsobov, akými objavujeme a vyjadrujeme myšlienky, pocity, povahu, kultúru, zásady a hodnoty, spôsobov, akými o našej tvorivosti uvažujeme, šírime ju a máme z nej potešenie, a toho, ako oceňujeme estetickosť
Ako funguje svet Skúmanie prírodného sveta a jeho zákonitostí, interakcie medzi prírodným svetom (fyzickým a biologickým) a ľudskými spoločnosťami, toho, ako ľudia používajú svoje chápanie vedeckých princípov, dopadu vedeckého a technologického pokroku na spoločnosť a životné prostredie.
Ako sa organizujeme Skúmanie prepojenosti ľuďmi vytvorených systémov a spoločenstiev, štruktúry a funkcie organizácií, spoločenského rozhodovania sa, ekonomických aktivít a ich dopade na ľudstvo a životné prostredie.
Ako sa delíme o planétu Skúmanie práv a povinností pri využívaní obmedzených zdrojov spoločne s ostatnými ľuďmi a inými žijúcimi tvormi, skúmanie spoločenstiev a vzťahov v rámci nich a medzi nimi, šancí na rovnaké príležitosti, mieru a riešenia konfliktov.

 

 

Zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka nájdete tu (2023/2024)