Skip links

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810

Minister školstva , vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

– mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (príma – kvarta),
– v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Rozhodnutie_ministra_12-10-2020 – [PDF]