Skip links

O škole

Základné informácie

Riaditeľ školy: PaedDr. Zuzana Butler
  • Štúdijné programy: International Baccalaureate (PYP, MYP, DP), 8-ročné štúdium, 5-ročné bilingválne štúdium
  • Počet študentov: 826
  • Počet zamestnancov: 103

História

Začiatky gymnázia na Pankúchovej ulici siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď tu fungovala ešte základná škola. Okolo roku 1990 sa zrodila myšlienka zriadenia gymnázia. Prví žiaci sem začali chodiť od 1. septembra 1992. Začínalo sa so štvorročným a osemročným štúdiom, pre každé s dvomi triedami s maximálne 34 žiakmi v každej z nich.

Záujem o gymnázium bol značný, čomu pomohlo neposlednom rade aj zameranie školy. Zo začiatku to bola matematika a fyzika, biológia a chémia, isté obdobie aj telesná výchova a šport, či zameranie sa školy na ekológiu a cudzie jazyky.

Po vstupe Slovenska do EÚ začala škola s bilingválnym štúdiom. Najprv fungovalo v rámci osemročného gymnázia, neskôr s ním prešla na päťročné bilingválne štúdium. Jeho súčasťou je okrem vyučovania niektorých predmetov ako napr. biológie, chémie či geografie v anglickom jazyku, aj pokračujúci predmet Európske štúdiá. Predmet bol zo začiatku vytvorený ako projekt spolupráce so školami vo Viedni, Českej republike a Budapešti, neskôr sa stal plnohodnotnou súčasťou štúdia.

2. 9. 2020 Gymnázium oficiálne zaniklo, aby od 3. 9. 2020 mohla napĺňať svoju víziu jeho nástupnícka organizácia Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava s dvomi organizačnými zložkami, ZŠ a Gymnázium.

Vízia a ciele

Cieľom školy je realizovanie uceleného systému kvalitného jazykového vzdelávania od prvého ročníka základnej školy až po maturitu. Keď sa Spojená škola, Pankúchova 6 zaradila medzi IB školy, stala sa jednou z dvoch škôl na Slovensku, ktoré ponúkajú kontinuum troch medzinárodných vzdelávacích programov pre deti a mládež od 6 do 19 rokov.

Cieľom všetkých programov IB je rozvoj ľudí s medzinárodným zmýšľaním. Medzinárodné zmýšľanie je mnohostranný a komplexný koncept, ktorý zachytáva spôsob myslenia, bytia a konania, ktoré sa vyznačuje otvorenosťou voči svetu a uznaním našej prepojenosti s ostatným svetom. Každý z programov IB odráža ústrednú túžbu poskytnúť vzdelanie, ktoré pretína disciplinárne, kultúrne, národné a geografické hranice.

Programy IB poskytujú študentom príležitosti na bádanie v mnohých národných, či globálnych problémov a nápadov. Vzdelávanie IB podporuje medzinárodné zmýšľanie tým, že pomáha študentom premýšľať o ich vlastnej perspektíve, kultúre a identite. Študenti IB nadobúdajú porozumenie, premýšľajú a spolupracujú naprieč kultúrami a disciplínami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie pokroku smerom k mierovejšiemu a stabilnejšiemu svetu.

Študenti

Spojená škola na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke je hrdá na žiakov, ktorým sa darí v krajských, národných i medzinárodných kolách rôznych súťaží, v ktorých vyhrávajú prvé miesta, resp. sa umiestňujú na popredných priečkach.

Vysokoškolské štúdium

Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium

Ekologické aktivity

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity, sme realizátormi Ekologického projektu pod patronátom Ministerstva školstva SR a ŠPÚ

Školský parlament

Máme školský parlament, ktorá vyvíja bohatú činnosť, organizujeme spoločenské podujatia študentov (primácie, imatrikulácie a iné) a zúčastňujeme sa rôznych humanitných akcií

Družobné styky

Máme bohaté družobné styky so zahraničnými školami (Česká republika, Rakúsko), uskutočňujeme spoločné športové akcie, výlety a exkurzie (aj do zahraničia)

Úspešná reprezentácia

Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych predmetových i športových súťažiach

Škola v prírode

Organizujeme pobyty žiakov v školách v prírode, lyžiarske kurzy v atraktívnych oblastiach Slovenska