Skip links

O škole

Základné informácie

Riaditeľ školy: PaedDr. Zuzana Butler
  • Štúdijné programy: International Baccalaureate (Candidate school), 8-ročné štúdium, 5-ročné štúdium
  • Počet študentov: 680
  • Počet zamestnancov: 82

História

Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke si v roku 2017 pripomenulo 25. výročie svojho založenia. Za ten čas prešlo rôznymi etapami a zmenami, dokázalo promptne reagovať na požiadavky doby i úspešne obstáť v konkurencii.

Začiatky gymnázia siahajú do 90. rokov minulého storočia, keď tu fungovala ešte základná škola. Okolo roku 1990 sa zrodila myšlienka zriadenia gymnázia. Prví žiaci sem začali chodiť od 1. septembra 1992. Začínalo sa so štvorročným a osemročným štúdiom, pre každé s dvoma triedami s maximálne 34 žiakmi v každej z nich.

Záujem o gymnázium bol značný, čomu pomohlo neposlednom rade aj zameranie školy. Zo začiatku to bola matematika a fyzika, biológia a chémia, isté obdobie aj telesná výchova a šport, či zameranie sa školy na ekológiu a cudzie jazyky. So záujmom o ekologický projekt, na ktorý mala škola vypracované vlastné učebnice schválené ministerstvom školstva, prejavila záujem napr. Banská Bystrica.

Po vstupe Slovenska do EÚ začala s bilingválnym štúdiom. Najprv fungovalo v rámci osemročného gymnázia, neskôr s ním škola prešla na päťročné bilingválne štúdium. Jeho súčasťou nie je len vyučovanie niektorých predmetov, ako napr. biológie, chémie či geografie, v anglickom jazyku, ale aj pokračujúci predmet Európske štúdiá, čo ale nie je len konverzácia v anglickom jazyku, ale zároveň vzdelávanie v rôznych vedách či dejinách v rámci Európy a sveta. Predmet bol zo začiatku vytvorený ako projekt spolupráce so školami vo Viedni, Českej republike a Budapešti, neskôr sa stal plnohodnotnou súčasťou štúdia, dokonca s vlastnými učebnicami.

Vízia

Cieľom školy do budúcnosti je vytvorenie a realizovanie uceleného systému jazykového vzdelávania od prvého ročníka základnej školy až po maturitu. Gymnázium, Pankúchova 6 sa plánuje zaradiť medzi IB Kandidátske školy. Zavedením medzinárodného programu IB môžeme zlepšiť kvalitu výučby prostredníctvom štandardov a postupov používaných v IB programe. IB ponúka kontinuum troch medzinárodných vzdelávacích programov, podporujúce osobné a akademické úspechy študentov, ktoré zažívajú pri vzdelávaní sa ale aj v osobnom rozvoji.

Veríme, že formovanie kladných postojov žiakov k jazykovému vzdelávaniu a ich aktívne zapájanie sa do praktického využívania nadobudnutých jazykových zručností  sa odrazí na kvalitných vedomostiach a schopnostiach absolventov Gymnázia, Pankúchova 6 v Bratislave.

Študenti

Gymnázium na Pankúchovej ulici v bratislavskej Petržalke je hrdé na žiakov, ktorým sa darí v krajských, národných i medzinárodných kolách rôznych súťaží, v ktorých vyhrávajú prvé miesta, resp. sa umiestňujú na popredných priečkach. V rámci slovenského jazyka vyzdvihuje napr. súťaž Mladá slovenská poviedka, celoslovenskú literárnu súťaž Škultétyho rečňovanky či Štúrov Zvolen. V oblasti prírodných vied ide napr. o olympiády, súťaže či turnaje vo fyzike či chémii, škola boduje aj v geografických či dejepisných olympiádach, športových súťažiach alebo v súťažiach stredoškolských odborných činností.

Hrdé je však aj na nášho absolventa, Viktora Kačmára, ktorý od francúzskej ambasády získal titul rytier frankofónie.

Vysokoškolské štúdium

Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium

Ekologické aktivity

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity, sme realizátormi Ekologického projektu pod patronátom Ministerstva školstva SR a ŠPÚ

Študentská rada

Máme študentskú radu, ktorá vyvíja bohatú činnosť, organizujeme spoločenské podujatia študentov (primácie, imatrikulácie a iné) a zúčastňujeme sa rôznych humanitných akcií

Družobné styky

Máme bohaté družobné styky so zahraničnými školami (Česká republika, Rakúsko), uskutočňujeme spoločné športové akcie, výlety a exkurzie (aj do zahraničia)

Úspešná reprezentácia

Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych predmetových i športových súťažiach

Škola v prírode

Organizujeme pobyty žiakov v školách v prírode, lyžiarske kurzy v atraktívnych oblastiach Slovenska