Skip links

Školská jedáleň

Aktuálny jedálny lístok nájdete na stránke Edupage.

Oznamy školskej jedálne

Zmena poplatkov obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Zmena poplatkov obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Radi by sme Vás informovali, že na základe VZN BSK č. 4/2022 zo dňa 9.9.2022 s účinnosťou od 1.1.2023 boli upravené jednotlivé poplatky nasledovne:

 • Obedy: Úprava režijných nákladov na jedno jedlo – suma 0,45 zvýšená o 0,15 € (všetky skupiny stravníkov rovnako). Výška úhrady na potraviny na jedno jedlo zostáva nezmenená.

Pôvodná suma obedu sa navýši o 0,15 €

 • Príspevok ŠKD sa mení na 20,-€ mesačne.

 

We would like to inform you, that based on VZN BSK n. 4/2022 with effect from 1 January 2023, the individual fees were adjusted as follows:

 • Lunches: The adjustment of overhead costs for one meal – amount of 0.45 increased by 0.15 € (The same amount for boarders of all age groups.). The amount for food remains unchanged.

The original price for lunch will be increased by €0.15

 • The payments for AFC changes to €20 per month.
Platby / Payments

Platby / Payments

Milí rodičia a stravníci,

Všetci žiaci a učitelia (vrátane nových) sú implicitne prihlásení na odber stravy.
Prosíme tých, ktorí si neprajú sa stravovať, aby nás o tom informovali na jedalen@gympaba.sk .

Prosíme pri úhrade stravného použite správny variabilný symbol a sumu uvedenú v Edupage, inak vaša platba nebude spárovaná. Stravné je potrebné uhradiť najmenej 2 dni pred začiatkom stravovacieho mesiaca. Ďakujeme Vám za včasné uhradenie stravného.

Objednávky a odhlášky zo stravy sa vykonávajú pomocou Edupage. Vždy pred koncom mesiaca vás Edupage notifikuje.
Číslo účtu ŠJ vo forme IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

 

NOVÍ STRAVNÍCI:

Študenti školy používajú na výdaj stravy ten istý chip prípadne ISIC kartu ako na vstup do budovy školy. Študenti dostanú chip v prvý deň školského roka.

 • Druhé jedlo v školskej jedálni sa varí v prípade, ak je dostatočný oň dostatočný záujem, a teda ak počet objednávok na druhé jedlo presiahne počet štyridsať.
 • V prvom a poslednom školskom dni sa varí iba pre žiakov 1.st ZŠ (PYP 1 – PYP 4).
 • Žiaci maturitných ročníkov pred skončením školskej dochádzky by mali priniesť číslo účtu na ktorý im v prípade preplatku budú poukázané peniaze. Preplatky za stravné sa vracaju maximalne tri mesiace po skončení stravovania sa v ŠJ.
 • Školská jedáleň má pre žiakov od 2.st ZŠ a gymnázia v ponuke aj desiatu v cene 1,33 €  v prípade záujmu nám to oznámte na jedalen@gympaba.sk
 • Telefónne číslo: +421 262 312 902

 

PLATBY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
D.                            1,33€

ZAM                        1,45€

I. st.                         1,66€

II. st.                        1,75€

III. st.                       1,86€

 

Dear parents and students, 

All pupils and teachers (including new) are now registered in school canteen.
We ask those who
are not interested in canteen offering to inform us about that on jedalen@gympaba.sk

Please use use acorrect variable symbol and amount listed in Edupage during payment, or else your payment won’t be paired. It’s required to clear the payment at least 2 days before the start of the month in which you wish to receive meals. Thank you for clearing the payment in advance.

You can cancel or order the lunch via Edupage, you will also be notified by Edupage regularly one week before the end of the month.
The number of the bank account for school canteen: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0065 1171

NEW BOARDERS

The students of the school use the same electronic chip or ISIC card for school lunch as they use for school entry. Students will receive the chip the first day of the school year.

 • Usually, there are 2 meal options. The second option is available only if there are over 40 orders. If there are fewer than 40 orders, only one meal option served.
 • We do not cook and serve lunch on the first and the last school day.
 • The students in their final year are supposed to give the bank account number where the unused credit will be sent. This must be done no later than 3 months after you leave school. Please, contact the manager on +421262312902. If the answer phone is on, leave your phone number and we will contact you as soon as we can.
 • The school canteen also offers an optional snack for students since grade 5, for 1.33€ in case you’re interested, please let us know on jedalen@gympaba.sk

PAYMENTS FOR SCHOOL YEAR 2022 / 2023

I. st.                         1,66€ (PYP1 – PYP 4) – 1,65 x 19

II. st.                        1,75€ (PYP 5,PreMYP, MYP 1, MYP 2) – 1,75 x 19

III.st                        1,86€ (MYP 3 – MYP 4)

Potravinové intolerancie / Children with dietary restrictions

Potravinové intolerancie / Children with dietary restrictions

Milí rodiča a stravníci,

keďže v dnešnej dobe pribúdajú deti s potravinovými intoleranciami, radi by sme Vám ponúkli možnosť, aby si dieťa prinieslo vlastnú stravu. Stravu prosíme priniesť v uzavretej nádobe ráno do kuchyne do 7:55. Počas obeda bude strava ohriata v kuchyni. V prípade ďalších otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

Prosíme rodičov dotknutých žiakov, aby danú skutočnosť doložili lekárskym potvrdením. Zároveň je nutné doručiť čestné prehlásenie o nezávadnosti používaných prepravných nádob, a že dané jedlo bolo pripravené v súlade s hygienickými zásadami. Bez daných potvrdení jedlo nemôže byť prevzaté.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dear parents and students,

since there has been an increase in the number of children with food intolerances and dietary restrictions, we would like to offer the opportunity to bring your own food for your child to school. We ask you to bring the food in a closed container to the school cafeteria no later than 7:55 am. The food will be heated and served to your child during the lunch break. For more information, contact the school cafeteria manager.

We would like to ask the parents of such students to bring the doctor´s note confirming the condition. The parents are also required to submit a Declaration of Honour that the food containers are hygienically clean and the food was prepared in accordance with the hygienic standards. We cannot accept the food without the two above mentioned documents.

Thank you for your understanding.