Skip links

Poplatky za obedy a ŠKD/ Fees for lunch and AFC

Od 1.10.2023 je v platnosti aktualizované znenie Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN BSK“) č. 6/2023.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny zákonný zástupca dieťaťa nehradí, uhrádza však príspevok na režijné náklady.

  • Výška príspevku zák. zástupcu na režijné náklady na jedno jedlo v školskej jedálni je určená vo výške 0,60 € (Príloha 2 VZN BSK – Sadzba A).
  • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je určený vo výške 25 €.

Úplné znenie nariadenia si môžete zobraziť kliknutím na tento link.

 

From October 1, 2023, the updated VZN BSK No. 6/2023 is in effect.

The contribution for the partial reimbursement of food costs is not covered by the legal representative of the child; however, they do cover the contribution for overhead costs.

  • The amount of the legal representative’s contribution to overhead costs for one meal in the school cafeteria is set at €0,60.
  • The monthly contribution for the partial reimbursement of costs for the AFC is €25.

You can view the full text of the regulation by clicking on this link (only in Slovak).