Skip links

Príchod a odchod žiakov – pokyny platné od 28. 09. 2020 (pon)

Oznamujeme všetkým rodičom, kolegom a žiakom, že od 28. 09. 2020 (pon) nastávajú zmeny v organizácii príchodu žiakov do školy a tiež v organizácii odchodu žiakov zo školy v porovnaní s režimom, ktorý platil do 25. 09. 2020 (pia) a to nasledovným spôsobom:

  1. Žiaci prichádzajú na vyučovania podľa rozvrhu platného od 28. 09. 2020 a to takto: hlavným vchodom prichádzajú na 1. hodinu žiaci, ktorí majú svoju kmeňovú učebňu v blokoch A a B (okrem triedy III.B), bočným vchodom v bloku B prichádzajú žiaci, ktorí majú kmeňovú učebňu v bloku C a tiež trieda III.B. Bočný vchod v bloku B sa zamyká o 8:00 h.
  2. Žiaci, ktorí meškajú na 1. hodinu, príp. prichádzajú na 2. alebo neskoršiu vyučovaciu hodinu, prichádzajú výlučne cez hlavný vchod.
  3. Odchod žiakov zo školy sa uskutočňuje výlučne cez hlavný vchod.
  4. V záujme zvýšenia hygienických štandardov od 28. 09. sa všetci žiaci povinne prezúvajú (v šatniach zostávajú bundy, kabáty a topánky). Maximálny počet prítomných žiakov v jednej šatni je 5. Niektoré šatne (polovica všetkých šatní) budú mať odomknuté aj zadné  (kovové) dvere – z týchto šatní žiaci vychádzajú práve cez tieto dvere.
  5. Škola pokračuje v zelenej fáze súčasnej pandemickej situácie, znamená to, že rúška sú naďalej povinné, povinné je absolvovanie dezinfekcie rúk pri vchode, je zákaz používania látkových uterákov v triedach, je nevyhnutné intenzívne vetrať a je zakázané sa zdržiavať na chodbách, vestibule a iných spoločných priestoroch školy. V prípade závažných zdravotných dôvodov, ktoré neumožňujú žiakovi dodržiavať niektoré opatrenia, zákonný zástupca žiaka je povinný o tom predložiť lekárske potvrdenie triednemu učiteľovi, ktorý o tejto skutočnosti bezodkladne informuje vedenie školy.
  6. Odchody na obed sa naďalej riadia rozpisom zverejneným na našej webovej stránke. Upozorňujeme na skutočnosť, že odchodom na obed sa vyučovanie automaticky nekončí. Ak žiaci majú naďalej vyučovanie, vrátia sa do tried a absolvujú zvyšok vyučovacej hodiny, prípadne aj ďalšiu vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu.

Poznámka: tieto usmernenia sa týkajú žiakov gymnázia, 1MYP a 4MYP.

Ďakujeme, že sa správame zodpovedne a preto môžeme napĺňať poslanie školy v čo najväčšej miere.