Skip links

Prijímacia skúška MYP 4 – konečné výsledky / Entry Exam MYP 4 – final results

Prijímacia skúška do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia (medzinárodný program MYP 4: anglický) sa uskutočnila v dňoch 6. a 13. 5. 2021. Uchádzačom, ktorí sa ospravedlnili (choroba, karanténa, 1 žiak) bol určený náhradný termín na 18. 05. 2021.

Celkový počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 28.

Počet prijatých uchádzačov 28

Bodovanie prijímacej skúšky: súčet bodov z testov anglický jazyk a rozhovor,  matematika, body za súťaže a štúdium anglického jazyka nad mieru učiva ZŠ (v súlade s kritériami).

Pomocné kritériá: pri rovnosti bodov (viac bodov za testy spolu: K1+K2+K4).

Konečné výsledky:

The entrance exam for the 1st year 5-year bilingual study ( international programme MYP4: English) was held on 6 and 13 May 2021. The candidates who apologized ( illness,quarantine,1 student) were given an alternative date on May 18,2021.
The total number of candidates eligible for admission: 28.
The number of accepted candidates: 28.
Scoring of the entrance exam: the sum of points from the English language test and the speaking test (interview), Mathematics, points for competitions and for extra English lessons beyond the elementary school curriculum (in accordance with the criteria).
Auxiliary criteria: in case of equality of points (more points for tests together K1+K2+K4).
Final results: