Skip links

Prijímacia skúška – osemročné štúdium (aktualizácia: 18. 05. 2021)

Prijímacia skúška do 1. ročníka 8-ročného štúdia sa uskutočnila v dňoch 3. a 10. 5. 2021. Uchádzačom, ktorí sa ospravedlnili, bol určený náhradný termín na 17. 05. 2021. Náhradného termínu sa zúčastnilo 12 uchádzačov.

Celkový počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 30.

Počet prijatých uchádzačov 30.

Bodovanie prijímacej skúšky: súčet bodov z testov (slovenský jazyk a literatúra, matematika).

Pomocné kritériá: pri rovnosti bodov (viac bodov z matematiky, viac bodov z úloh č. 1 – 5 z matematiky, viac bodov z úlohy č. 1 zo slovenského jazyka).

 

Konečné výsledky:

Prijatí uchádzači (traja uchádzači, ktorí sú uvedení v zozname, nastupujú na inú školu)

Neprijatí uchádzači pre nedostatok miesta

Neprijatí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám