Skip links

Prijímacia skúška – päťročné bilingválne štúdium EŠ-SJ-AJ (aktualizácia: 18. 05. 2021)

Prijímacia skúška do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia (ŠkVP: európske štúdiá, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický) sa uskutočnila v dňoch 5. a 12. 5. 2021. Náhradného termínu sa zúčastnili dvaja uchádzači. Jednému uchádzačovi bol povolený neskorší náhradný termín.

Celkový počet uchádzačov, ktorých možno prijať: 30.

Počet prijatých uchádzačov 29.

Bodovanie prijímacej skúšky: súčet bodov z testov (slovenský jazyk a literatúra, všeobecné študijné predpoklady = anglický jazyk + matematika), bodov za súťaže a štúdium anglického jazyka nad mieru učiva ZŠ (v súlade s kritériami).

Pomocné kritériá: pri rovnosti bodov (viac bodov za testy spolu: K1+K2+K3, viac bodov za test všeobecných študijných predpokladov: K2+K3, viac bodov za súťaže).

Priebežné výsledky:

Prijatí uchádzači (dvaja uchádzači z tohto zoznamu nastupujú na inú školu)

Neprijatí uchádzači pre nedostatok miesta

Neprijatí uchádzači, ktorí nesplnili kritériá