Skip links

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Vážení rodičia, milí uchádzači o prijatie na štúdium,

oznamujeme Vám, že informácie týkajúce sa prijímacieho konania Vám priebežne oznamujeme mailom cez Edupage. Prosíme Vás, aby ste dôsledne sledovali Vašu mailovú schránku a webovú stránku našej školy. Rozhodnutia sa vydávajú obidvom zákonným zástupcom – osobná účasť obidvoch je nutná (okrem prípadov, keď ste v návratke uviedli, ktorý zo zákonných zástupcov bude jednať v mene žiaka). V prípade, ak sa objavili nové skutočnosti znemožňujúce účasť niektorého zo zákonných zástupcov pri odovzdávaní rozhodnutí, je potrebné odovzdať podpísané vyhlásenie, ktoré prikladáme na tomto mieste.

Harmonogram administrácie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí:

1. Zaslanie predbežnej informácie o prijatí alebo neprijatí prostredníctvom Edupage na mailovú adresu zákonných zástupcov (13. 5. 2024, pon). Táto informácia nie je rozhodnutie, nie je právoplatná a nie je možné sa proti nej odvolať.

Následne prebehne administrácia rozhodnutí:

a) Rozhodnutia o neprijatí

a) 8-ročné štúdium – informácie sú uvedené TU , odvolanie – tlačivo        

b) 5- ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP –informácie sú uvedené TU

b) Rozhodnutia o prijatí

a) 8- ročné štúdium – informácie sú uvedené TU                                

b) 5 -ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP- informácie sú uvedené TU

nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie               nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie – pdf

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii Štúdium (horná lišta) v častiach Prijímanie.

Dear parents, dear applicants,

We are informing you about the admission procedure by email via Edupage. We kindly ask you to carefully check your email inbox and our school website. Decisions are issued to both legal representatives – presence of both legal representatives is necessary (except in cases when you indicated in the return slip which of the legal representatives will act on behalf of the student). In the event that new facts have emerged preventing the participation of one of the legal representatives in handing over the decisions, it is necessary to hand over a signed declaration of honour attached here.

Schedule of administration of decisions of acceptance or non-acceptance:

Sending preliminary information about acceptance or non-acceptance via Edupage to the email address of legal representatives (13 May 2024, Mon). This information is not a valid document, it is not final and it is not possible to appeal against it.

Subsequently, the administration of decisions will take place:

Decisions on non-acceptance

Acceptance decisions

Confirmation of enrollment/non-enrollment               Confirmation of enrollment/non-enrollment (PDF)