Skip links

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Poradie žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejníme na tomto mieste 17. 5. 2024 (pia).

a) 8-ročné štúdium, vyučovací jazyk: slovenský

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 8R (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred)

MAT1-5 – bodovanie úloh č. 1 – 5 z matematiky, SJL – 1 – bodovanie úlohy č. 1 zo slovenského jazyka a literatúry

b) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, ŠkVP: Európske štúdiá

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 5R EŠ – SJ, AJ (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred),

K1 – test SJL, K2 – test AJ, K3 – test MAT

c) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, medzinárodný program MYP/ International Baccalaureate MYP

Prijatí/Accepted     Neprijatí pre nedostatok miesta/Not accepted due to lack of space     Nevyhoveli podmienkam/Did not meet the criteria     Nenaplnený počet miest: 0

 

V prípade rovnosti bodov, boli postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa potvrdenie lekára, doručené zákonným zástupcom žiaka na riaditeľstvo školy).
b) väčší bodový zisk za štúdium v IB programe – Middle Years Programme,
c) väčší bodový zisk za test z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku,
d) väčší bodový zisk za test z matematiky.

Cases of identical scores were resolved upon the following criteria:

a) Disabled or handicapped children (Article 67(3) of the Act 245/2008 requires certificate of the social insurance medical examiner submitted by the legal representative of the pupil to the office of the Head of school no later than 3 working days prior to entrance exam),
b) Higher score for studing in IB programme – Midde Years Programme,
c) Higher score in the English language test and interview in English,
d) Higher score in the test in Mathematics.

Kritériá 5R MYP (SJ)/Criterion to 5R MYP (EL