Skip links

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii      a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia v našej škole sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020                     2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom zašleme pozvánky.

Osemročné štúdium (1 trieda), ŠkVP: európske štúdiá)

 • určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ
 • prijímanie prihlášok: najneskôr do 15. mája 2020
 • termín prijímacieho konania: 15. a 18. jún 2020
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 • nové kritériá
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL)
 • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT)

Priebežne Vás budeme informovať o záležitostiach súvisiacich s prijímacím konaním. Sledujte, prosím, našu webovú stránku.

 

 

 

Prijímacie konanie do 5-ročného bilingválneho štúdia a medzinárodnej triedy pre školský rok 2020/21

MŠVVaŠ SRzverejnilo (29. 04. 2020) nasledovné pokyny k prijímacím skúškam:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Na základe rozhodnutia ministra školstva (a súvisiacich pokynov) v spolupráci s kompetentnými orgánmi pristupujeme k úprave termínov, organizácie, kritérií a hodnotenia prijímacích skúšok.

Zverejňujeme rámcový harmonogram prijímacieho konania do 5-ročného štúdia: harmonogram

Päťročné bilingválne štúdium – anglický jazyk, ŠkVP: európske štúdiá (3 triedy z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe IB v anglickom jazyku)

 

Dôležité pokyny:

V zmysle zákona SNR č. 245/2008.

 • Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na prijatie do 1. februára (talentové odbory)
  b) do 31. marca (ostatné odbory)
 • Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ
  a) do 20. februára (talentové odbory),
  b) do 10. apríla (ostatné odbory).
  Na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky.
 • Termíny prijímacích skúšok
  a) 25. marec – 30. apríl (talentové odbory), presný termín bude zverejnený v kritériách na prijímanie žiakov,
  b) v pondelok resp. vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (ostatné odbory).
 • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
  a) do 28. februára (talentové odbory),
  b) do 20. apríla (ostatné odbory).
 • Podrobnejšie informácie sú v uvedenom zákone.
 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách. 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.