Skip links

Prijímacie skúšky

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii      a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia v našej škole sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020                     2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom zašleme pozvánky.

Osemročné štúdium (1 trieda), ŠkVP: európske štúdiá)

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia našej školy sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020

2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom sme  zaslali pozvánky, ktoré boli expedované prostredníctvom pošty (Dátum odoslania: 2. 6. 2020). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese prijimacky@gympaba.sk.

 

 • určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ
 • prijímanie prihlášok: najneskôr do 15. mája 2020
 • termín prijímacieho konania: 15. a 18. jún 2020
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 • nové kritériá
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL, upozorňujeme, že pôvodný materiál obsahoval chyby – ospravedlňujeme sa, tento test je už opravený)
 • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT)
 • zadelenie uchádzačov do skupín počas prijímacej skúšky
 • zverejnili sme výsledky prijímacej skúšky v tomto dokumente
 • ďalší priebeh prijímacieho konania –  pokyny
 • vzor odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí

 

 

 

 

Prijímacie konanie do 5-ročného bilingválneho štúdia a medzinárodnej triedy pre školský rok 2020/21

MŠVVaŠ SRzverejnilo (29. 04. 2020) nasledovné pokyny k prijímacím skúškam:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.

Na základe rozhodnutia ministra školstva (a súvisiacich pokynov) v spolupráci s kompetentnými orgánmi pristupujeme k úprave termínov, organizácie, kritérií a hodnotenia prijímacích skúšok.

Zverejňujeme rámcový harmonogram prijímacieho konania do 5-ročného štúdia: harmonogram

Päťročné bilingválne štúdium – anglický jazyk, ŠkVP: európske štúdiá (3 triedy z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe IB v anglickom jazyku)

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/21. Prehľad prijatých a neprijatých uchádzačov nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie pokyny:

 1. Prijatí uchádzači – vytlačia a vyplnia dokument Potvrdenie/nepotrvdenie nastúpenia na štúdium v našej škole. Zákonný zástupca podpíše tlačivo a naskenovaný dokument odošle na adresu prijimacky@gympaba.sk čo najskôr, najneskôr však do 4. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia.
 2. Neprijatí uchádzači – do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zákonným zástupcom doručené mailom v priebehu 25.-29. 05.  2020.

Ďakujeme rodičom prijatých uchádzačov za skoré oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí majú stále záujem o prijatie na našu školu.

 

Dôležité pokyny:

V zmysle zákona SNR č. 245/2008.

 • Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na prijatie do 1. februára (talentové odbory)
  b) do 31. marca (ostatné odbory)
 • Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ
  a) do 20. februára (talentové odbory),
  b) do 10. apríla (ostatné odbory).
  Na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky.
 • Termíny prijímacích skúšok
  a) 25. marec – 30. apríl (talentové odbory), presný termín bude zverejnený v kritériách na prijímanie žiakov,
  b) v pondelok resp. vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (ostatné odbory).
 • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
  a) do 28. februára (talentové odbory),
  b) do 20. apríla (ostatné odbory).
 • Podrobnejšie informácie sú v uvedenom zákone.
 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách. 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.