Skip links

Prijímacie skúšky

V šk. roku 2019/20 budeme organizovať prijímacie skúšky do tried:

Päťročné bilingválne štúdium – anglický jazyk, ŠkVP: európske štúdiá (3 triedy z nich jedna trieda na prípravu žiakov v medzinárodnom programe IB v anglickom jazyku)

 • určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ
 • termín prijímacej skúšky: 07. 04. 2020 (utorok)
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, test študijných predpokladov
 • kritériá
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry číslo 1
 • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry číslo 2
 • Prípravný kurz – termíny 23. 3. a 30. 3. 2020 (pon), 14.00 – 15.45 h, ide o dve na seba nadväzujúce stretnutia, podmienka účasti na kurze: zaevidovaná prihláška uchádzača o štúdium na Gymnáziu, Pankúchova 6, Bratislava a registrácia na adrese kurz@gympaba.sk (predmet správy: kurz 5R), do správy je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača a informáciu, či sa zúčastní obidvoch stretnutí. Registráciu je potrebné vykonať najneskôr do 16. 3. 2020. Účasť na prípravnom kurze je dobrovoľná a bezplatná.

Osemročné štúdium (1 trieda), ŠkVP: európske štúdiá

 • určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ
 • termín prijímacej skúšky: 11. 05. 2020 (pondelok) resp. 14. 05. 2020 (štvrtok)
 • prijímacia skúška: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 • kritériá zverejníme do 31. 03. 2020
 • organizujeme prípravný kurz (apríl 2020)

Dôležité pokyny:

V zmysle zákona SNR č. 245/2008.

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá na prijatie do 1. februára (talentové odbory)
b) do 31. marca (ostatné odbory)

Prihlášku na štúdium na strednej škole podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ
a) do 20. februára (talentové odbory),
b) do 10. apríla (ostatné odbory).
Na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky.

Termíny prijímacích skúšok
a) 25. marec – 30. apríl (talentové odbory), presný termín bude zverejnený v kritériách na prijímanie žiakov,
b) v pondelok resp. vo štvrtok v druhom úplnom májovom týždni (ostatné odbory).

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
a) do 28. februára (talentové odbory),
b) do 20. apríla (ostatné odbory).

Podrobnejšie informácie sú v uvedenom zákone.

Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách. 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.

Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.