Skip links

Prijímanie – 5-ročné bilingválne gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 5-ročného štúdia,

V školskom roku 2023/24 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do dvoch tried päťročného bilingválneho štúdia s maximálnym počtom žiakov 60.

Poznámka: Okrem tejto triedy otvárame aj jednu triedu gymnázia s medzinárodným štúdiom (vyučovací jazyk: anglický ). Informácie nájdete v medzinárodnej sekcii v časti MYP.

Školský vzdelávací program: Európske štúdiá

Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 29. 4. 2024

2. termín: 9. 5. 2024

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 je 17. 5. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač / zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na štúdium.

Bilingválne štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 • dôležité termíny – priebežne budeme aktualizovať
 • aktuálne kritériá si môžete pozrieť v tomto dokumente
 • podanie prihlášky s uvedením termínu prijímacej skúšky: do 20. 3. 2024 (zákonný zástupca žiaka) inštruktážne video
 • upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • akceptujeme všetky formy prihlášky (tlačenú aj elektronickú – sú rovnocenné), privítame, ak prihlášky budú podané elektronicky prostredníctvom Edupage    možnosti podania prihlášky      prihláška v tlačenej podobe a pokyny
 • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, test všeobecných študijných predpokladov (anglický jazyk, matematika)
 • ukážkové testy do 1. ročníka bilingválneho štúdia:
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 1
 • slovenský jazyk a literatúra číslo 2
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL3    SJL3 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL3)
 • slovenský jazyk a literatúra  SJL4    SJL4 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní SJL4)
 • ukážkové testy študijných predpokladov (časti A, B, C):

 

 • Ďalšie informácie Vám poskytnú výchovní poradcovia na základných školách, vedenie našej školy a výchovná poradkyňa na príslušných kontaktných adresách: 02 / 62 312 706, prijimacky@gympaba.sk.
 • Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.

 

 • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025/26 nájdete v tomto dokumente. UPOZORNENIE: tieto kritériá budú platiť pre tých žiakov, ktorí v školskom roku 2024/25 budú navštevovať 8. alebo 9. ročník ZŠ.