Skip links

Prijímanie – 8-ročné gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

v zmysle schváleného rozpisu počtu žiakov pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom ) pre školský rok 2022/23 oznamujeme, že v školskom roku 2021/22 organizujeme prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30.

Školský vzdelávací program: európske štúdiá

Vyučovací jazyk: slovenský

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 2. 5. 2022

2. termín: 9. 5. 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Osemročné štúdium je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

  • dôležité termíny
  • aktuálne kritériá si môžete pozrieť v tomto dokumente
  • podanie prihlášky s uvedením termínu prijímacej skúšky: do 20. 3. 2022 (zákonný zástupca žiaka) inštruktážne video
  • upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
  • akceptujeme všetky formy prihlášky (tlačenú aj elektronickú – sú rovnocenné), privítame, ak prihlášky budú podané elektronicky prostredníctvom Edupage    možnosti podania prihlášky      prihláška v tlačenej podobe a pokyny
  • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika
  • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL,
  • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT).

 

  • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 nájdete  v tomto dokumente. UPOZORNENIE: tieto kritériá platia pre tých žiakov, ktorý v školskom roku 2022/23 budú navštevovať 5. ročník ZŠ.