Skip links

Prijímanie – 8-ročné gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

V školskom roku 2023/24 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30.

Školský vzdelávací program: európske štúdiá

Vyučovací jazyk: slovenský

Plánované termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 2. 5. 2024

2. termín: 6. 5. 2024

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 je 17. 5. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač / zákonný zástupca neplnoletého uchádzačanajneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na štúdium.

Osemročné štúdium je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

 • dôležité termíny – priebežne budeme aktualizovať
 • aktuálne kritériá (pre školský rok 2024/25) si môžete pozrieť v tomto dokumente
 • na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky (prvý alebo druhý)  inštruktážne video
 • upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • akceptujeme všetky formy prihlášky (tlačenú aj elektronickú – sú rovnocenné), privítame, ak prihlášky budú podané elektronicky prostredníctvom Edupage    možnosti podania prihlášky      prihláška v tlačenej podobe a pokyny
 • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika
 • ukážkový test č. 1 zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL1   TEST SJL1 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL),
 • ukážkový test č. 2 zo slovenského jazyka a literatúry TEST SJL2   TEST SJL2 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL),
 • ukážkový test č. 1 z matematiky TEST MAT1   TEST MAT1 – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT),
 • ukážkový test č. 2 z matematiky TEST MAT2   TEST MAT2 – kľúč (doplníme)
 • ukážkový test č. 3 z matematiky TEST MAT3   TEST MAT3 – kľúč

 

 • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025/26 nájdete v tomto dokumente. UPOZORNENIE: tieto kritériá budú platiť pre tých žiakov, ktorí v školskom roku 2024/25 budú navštevovať 5. ročník ZŠ.