Skip links

Prijímanie – 8-ročné gymnázium

Vážení rodičia a milí uchádzači o prijatie do 8-ročného štúdia,

V školskom roku 2022/23 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do jednej triedy osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30.

Školský vzdelávací program: európske štúdiá

Vyučovací jazyk: slovenský

Plánované termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 4. 5. 2023

2. termín: 9. 5. 2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 je 19. 5. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač / zákonný zástupca neplnoletého uchádzačanajneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole nastúpenie na štúdium.

Osemročné štúdium je určené pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.

  • dôležité termíny – priebežne budeme aktualizovať
  • aktuálne kritériá (pre školský rok 2023/24) si môžete pozrieť v tomto dokumente
  • na prihláške je potrebné uviesť termín prijímacej skúšky (prvý alebo druhý)  inštruktážne video
  • upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
  • akceptujeme všetky formy prihlášky (tlačenú aj elektronickú – sú rovnocenné), privítame, ak prihlášky budú podané elektronicky prostredníctvom Edupage    možnosti podania prihlášky      prihláška v tlačenej podobe a pokyny
  • skladba prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra, matematika
  • ukážkový test zo slovenského jazyka a literatúry  TEST SJL   TEST SJL – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu SJL,
  • ukážkový test z matematiky TEST MAT   TEST MAT – kľúč (otvárajte až po vypracovaní testu MAT).

 

  • Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 nájdete v tomto dokumente. UPOZORNENIE: tieto kritériá platia pre tých žiakov, ktorí v školskom roku 2023/24 budú navštevovať 5. ročník ZŠ.