Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – Mgr. Lucia Tušová: tusova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ pre školský rok 2024/2025 (organizačná zložka základnej školy)

Vyučovací jazyk: anglický

1. termín: 24. máj 2024

Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky (4.6.2024).

Dôležité informácie:

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania. V mesiaci máj Vám bude na mailovú adresu uvedenú na prihláške zaslaná pozvánka s potrebnými údajmi ohľadne výberového konania. Na pozvánke bude uvedený presný termín výberového konania, časový harmonogram a kód dieťaťa, pod ktorým budú zverejnené výsledky výberového konania na webovej stránke školy.
 • V prípade záujmu posielajte vyplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk
 • Prihláška PYP 1 / Application from PYP 1 (2024/2025)
 • Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať do 6.5.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Na každú prihlášku, je osobne zaslaný mail s potvrdením o prijatí/zaregistrovaní.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

Kritériá prijatia: Na výberovom konaní sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré:

 • do konca augusta 2024 dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje prvý ročník žiadnej základnej školy štátnej, súkromnej, ani cirkevnej,
 • zúčastnilo sa zápisu na niektorú základnú školu v zmysle školského zákona,
 • ak sa výberového konania zúčastní dieťa, ktoré chce rodič predčasne zaškoliť (teda do konca augusta nedosiahne vek 6 rokov), je rodič povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • ak sa výberového konania zúčastní dieťa, ktorého rodič požiadal o odklad povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024, je potrebné k prihláške doložiť aj rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Obsah výberového konania je v súlade s osnovami predškolskej prípravy MŠ:

 • na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku.
 • Viac informácií ohľadne prijímania nájdete tu: Kritériá výberového konania (2024/2025)  /Admission Criteria PYP 1 (2024/2025)

 

 

PYP (other grades) – prijatie žiaka do tried PYP programu je možné iba v prípade voľného miesta v triede

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.
 • Application form PYP (2-5) / Prihláška PYP (2 – 5)

 

Admission Policy /Podmienky prijímania /