Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Katarína Patúcová: patucova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V školskom roku 2022/23 plánujeme organizovať výberové konanie do medzinárodného programu Interantional Baccalareuate – trieda PYP 1. V školskom roku 2023/24 plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka (PYP 1) s maximálnym počtom žiakov v triede 20.

Vyučovací jazyk: anglický

1. termín: 9. 6. 2023 (Každý zaregistrovaný záujemca dostane milom pozvánku na výberové konanie s presným časom, kedy sa má dostaviť. Pozvánky budú zaslané v mesiaci máj.)

Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky, najneskôr 16. 6. 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Dôležité informácie:

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania (podrobné informácie ohladne výberového konania budú zaslané rodičom na mialové adresy v mesiaci máj).
 • V prípade záujmu posielajte vplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk do 6. mája 2023, prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Prihláška PYP 1 / Application from PYP 1 (2022/2023)
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

Kritéria prijatia: Na výberovom konaní sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré:

 • do konca augusta daného roku dovŕši vek 6 rokov do konca augusta 2023 a ešte nenavštevuje ročník žiadnej základnej školy štátnej, súkromnej, ani cirkevnej,
 • zúčastnilo sa zápisu na niektorú základnú školu v zmysle školského zákona,
 • na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku.
 • Viac informácií ohľadne prijímania nájdete tu: Kritériá výberového konania (2023/2024) /Admission Criteria PYP 1 (2023/2024)

 

 

PYP (other grades) – prijatie žiaka do tried PYP programu je možné iba v prípade volného miesta v tiede

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.
 • Application form PYP (2-5) / Prihláška PYP (2 – 5)