Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

 

Milí rodičia/ zákonní zástupcovia záujemcov do PYP programu (1.ročník)

Dňa 24.mája 2024 sa uskutoční výberové konanie do prvého ročníka PYP programu v troch časoch. Všetky potrebné informácie ako aj kód žiaka, pod ktorým uverejníme výsledkovú listinu, boli zaslatné minulý týždeň na uvedené mailové adresy na prihláškach. Prosím, ak ste takýto mail nedostali, aby ste nám dali vedieť na adresu: patucova@gympba.sk

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – Mgr. Lucia Tušová: tusova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ pre školský rok 2024/2025 (organizačná zložka základnej školy)

Vyučovací jazyk: anglický

1. termín: 24. máj 2024

Maximálny počet prijatých žiakov: 40 (2 triedy)

Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky (4.6.2024).

Dôležité informácie:

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania. V mesiaci máj Vám bude na mailovú adresu uvedenú na prihláške zaslaná pozvánka s potrebnými údajmi ohľadne výberového konania. Na pozvánke bude uvedený presný termín výberového konania, časový harmonogram a kód dieťaťa, pod ktorým budú zverejnené výsledky výberového konania na webovej stránke školy.
 • V prípade záujmu posielajte vyplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk
 • Prihláška PYP 1 / Application from PYP 1 (2024/2025)
 • Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať do 6.5.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Na každú prihlášku, je osobne zaslaný mail s potvrdením o prijatí/zaregistrovaní.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

Kritériá prijatia: Na výberovom konaní sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré:

 • do konca augusta 2024 dovŕši vek 6 rokov a ešte nenavštevuje prvý ročník žiadnej základnej školy štátnej, súkromnej, ani cirkevnej,
 • zúčastnilo sa zápisu na niektorú základnú školu v zmysle školského zákona,
 • ak sa výberového konania zúčastní dieťa, ktoré chce rodič predčasne zaškoliť (teda do konca augusta nedosiahne vek 6 rokov), je rodič povinný predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • ak sa výberového konania zúčastní dieťa, ktorého rodič požiadal o odklad povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2023/2024, je potrebné k prihláške doložiť aj rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky.

Obsah výberového konania je v súlade s osnovami predškolskej prípravy MŠ:

 • na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku.
 • Viac informácií ohľadne prijímania nájdete tu: Kritériá výberového konania (2024/2025)  /Admission Criteria PYP 1 (2024/2025)

 

NOVÉ: Prestupové skúšky do PYP 2 – školský rok 2024/2025

Vyučovací jazyk: anglický

1. termín: 11. jún 2024

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu pyp@gympaba.sk do 3.6.2024. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihlášku stačí poslať v elektronickej podobe vo forme PDF/WORD. Na každú prihlášku, je osobne zaslaný mail s potvrdením o prijatí/zaregistrovaní. Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške).

Výsledok výberového konania bude zaslaný na uvedené emailové adresy do 15.06.2024.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • Prestupová skúška bude vykonaná z:
 • anglického jazyka/test+rozhovor (čítanie a písanie jednoduchých viet, čítanie s porozumením, nasledovanie inšturkdie, rozprávanie)
 • matematiky (sčítavanie a odčítavanie do 100 s prechodom aj bez prechodu; vymenovať a opísať 2D a 3D tvary, počítanie po 2, 5, 10; rozoznávanie zlomky (celá, pol, štvrť); rozpoznávanie času/hodín (celá, pol)
 • Application form PYP (2) / Prihláška PYP (2)

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – Mgr. Lucia Tušová: tusova@gympaba.sk

 

PYP (other grades) – prijatie žiaka do tried PYP programu je možné iba v prípade voľného miesta v triede

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.
 • Application form PYP (2-5) / Prihláška PYP (2 – 5)

 

Admission Policy /Podmienky prijímania /