Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – Mgr. Lucia Tušová: tusova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

Aktuálne informácie ohľadne prijímania do 1.ročníka medzinárodného programu PYP budú zverejnené na našej stránke začiatkom Januára.

Vyučovací jazyk: anglický

1. termín: máj

Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky.

Dôležité informácie:

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania (podrobné informácie ohladne výberového konania budú zaslané rodičom na mialové adresy v mesiaci máj).
 • V prípade záujmu posielajte vplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk
 • Prihláška PYP 1 / Application from PYP 1 (2024/2025)
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

Kritéria prijatia: Na výberovom konaní sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré:

 • do konca augusta daného roku dovŕši vek 6 rokov do konca augusta 2024 a ešte nenavštevuje prvý ročník žiadnej základnej školy štátnej, súkromnej, ani cirkevnej,
 • zúčastnilo sa zápisu na niektorú základnú školu v zmysle školského zákona,
 • na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku.
 • Viac informácií ohľadne prijímania nájdete tu: Kritériá výberového konania  /Admission Criteria PYP 1

 

 

PYP (other grades) – prijatie žiaka do tried PYP programu je možné iba v prípade volného miesta v tiede

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.
 • Application form PYP (2-5) / Prihláška PYP (2 – 5)