Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

 

Podrobnejšie informácie ohľadne prijímania detí do 1. ročníka medzinárodného programu IB – PYP budú zverejnené v na konci mesiaca január 2022. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Katarína Patúcová: patucova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania 3. júna 2022 (podrobné informácie ohladne výberového konania budú zaslané rodičom na mialové adresy v mesiaci máj).
 • V školskom roku 2022/23 plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka (PYP 1) s maximálnym počtom žiakov v triede 20.
 • V prípade záujmu posielajte vplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk do 6. mája 2022, prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Prihláška PYP 1 / Application PYP 1 (2022/2023)
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku. Podrobnejšie informácie nájdete tu: 
 •  Kritériá výberového konania (2022/2023) /Admission Criteria PYP 1 (2022/2023)
 • Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky.

 

NOVÉ Prestupové skúšky pre školský rok 2022/2023 do medzinárodného programu PYP:

PYP – 2.PYP (2.ročník ZŠ), 3.PYP (3. ročník ZŠ)

 • Pretupové skúšky do tried 2.PYP, 3.PYP medzinárodného programu PYP  sa uskutočnia 23.júna 2022 
 • V oboch ročníkoch sa uvoľnilo jedno miesto, a teda aj do prvého aj druhého ročníka sa s počtu prihlásených uchádzačov vyberie len jeden žiak.
 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Žiak vykoná úspešne skúšku ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako 50% z
  matematiky.
 • Prihláška PYP (2 – 5) / Application PYP (2-5)
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)


 

PYP 5  – 5. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku MYP programu – PaedDr. Silvia Dadajová: dadajova@gympaba.sk

Prestupové skúšky pre školský rok 2022/2023 do medzinárodného programu MYP:

MYP – 1.MYP (7.ročník ZŠ), 2.MYP (8. ročník ZŠ)

4.MYP (2.roč.bil.gym.)

 • Pretupové skúšky do tried 1.MYP, 2.MYP, 4.MYP medzinárodného programu MYP  sa uskutočnia 15.júna 2022 (podrobné informácie ohladne prestupových skúšok budú zaslané rodičom na mialové adresy týždeň pred termínom prestupových skúšok).
 • Prijímani žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Prihláška MYP /Application-MYP
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

Prestup do iných ročníkov sa tento rok neuskutočnia.

preMYP (6.ročník ZŠ)

 • Pretupové skúšky do 6. ročníka medzinárodného programu MYP  sa uskutočnia 4.mája 2022 (podrobné informácie ohladne prestupových skúšok budú zaslané rodičom na mialové adresy týždeň pred termínom prestupových skúšok).
 • Navýšenie počtu žiakov už v existujúcej triede o 7.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk do 22. apríla 2022.
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Požiadavky na prijatie budú zverejnené na našej webovej stránke koncom marca.

 

 

 

MYP 3 (1.ročník bil. gym.)

V školskom roku 2021/22 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do medzinárodného programu – trieda MYP 3 s maximálnym počtom žiakov 26

Vyučovací jazyk: anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 5. 5. 2022

2. termín: 12. 5. 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

Zverejňujeme poradie uchádzačov na prijímacích skúškach do medzinárodného programu MYP 2022/2023

Päťročné bilingválne štúdium (medzinárodný program MYP, vyučovací jazyk: anglický)

Prijatí žiaci                

Neprijatí žiaci (nedostatok miesta)        

Neprijatí žiaci (nevyhoveli podmienkam)

Kritériá do 3. MYP pre školský rok 2023/2024

Kritériá 3.MYP 2023-2024 / Criteria 3.MYP (English Language) 2023 -2024

 

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/