Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6 (Kandidátska škola)

pre školský rok 2021/2022

PYP 1  (1. ročník ZŠ)

V  školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy prvého ročníka (ZŠ) v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 20.

PYP 5 (5.ročník)

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť jednu triedu 5. ročníka (ZŠ) za predpokladu, že sa trieda naplní. Počet žiakov 20.

  • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
  • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
  • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
  • Prihláška PYP 5 / Application PYP 5

PYP (ostatné ročníky)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

MYP 1 – 6. ročník ZŠ

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu MYP 1 v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 26.

MYP 4 – 1. ročník bilingválneho gymnázia

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu MYP 4 medzinárodného programu IB  s maximálnym počtom žiakov 28.

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/