Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

 

 

Podrobnejšie informácie a kritériá pre výberového konania (2023/2024) ohľadne prijímania detí do 1. ročníka medzinárodného programu IB – PYP budú zverejnené v na konci mesiaca január 2023. V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku PYP programu – PaedDr. Katarína Patúcová: patucova@gympaba.sk

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

 • Prijímanie žiakov do 1.ročníka medzinárodného programu PYP sa uskutoční prostredníctvom výberového konania (podrobné informácie ohladne výberového konania budú zaslané rodičom na mialové adresy v mesiaci máj).
 • V školskom roku 2023/24 plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka (PYP 1) s maximálnym počtom žiakov v triede 20.
 • V prípade záujmu posielajte vplnené prihlášky na pyp@gympaba.sk do 6. mája 2023, prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Prihláška PYP 1 / Application PYP 1 (2022/2023)
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)
 • Na výberovom konaní sa hodnotí schopnosť dieťaťa počúvať s porozumením a sústrediť sa s dôrazom na vedomosti získané v materskej škole; úroveň vizuálnej pamäti dieťaťa a analytickosyntetickú úroveň poznania, jeho matematickologické uvažovanie a schopnosť  porozumieť pokynom a vyjadrovať sa v anglickom jazyku.
 • Výsledok výberového konania bude zverejnený na webovej stránke školy do 7 pracovných dní po vykonaní skúšky.

 

 

PYP (other grades) – prijatie žiaka do tried PYP programu je možné iba v prípade volného miesta v tiede

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk, Vašu prihlášku si zaradíme na čakaciu listinu a v prípade konania prestupových skúšok Vás budeme kontaktovať.
 • Prestupová skúška bude vykonaná z anglického jazyka a matematiky.
 • Application PYP (2-5) / Prihláška PYP (2 – 5)

 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte prosím koordinátorku MYP programu – PaedDr. Silvia Dadajová: dadajova@gympaba.sk

MYP 3 (1.ročník bil. gym.)

V školskom roku 2022/23 plánujeme organizovať prijímaciu skúšku do medzinárodného programu – trieda MYP 3 s maximálnym počtom žiakov 28

Vyučovací jazyk: anglický

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín: 3. 5. 2023

2. termín: 12. 5. 2023

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/24 je 19. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Štúdium je určené pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.

 

Ďalšie informácie Vám poskytne koordinátorka pre MYP pogram: PaedDr. Silvia Dadajová – dadajova@gympaba.sk 

Užitočná môže byť aj stránka Školského výpočtového strediska ŠVS-BA.

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/25 zverejníme na tomto mieste. UPOZORNENIE: tieto kritériá platia pre tých žiakov, ktorý v školskom roku 2023/24 budú navštevovať 8. alebo 9. ročník ZŠ.

 

 

Prestupové skúšky do MYP programmu

 • Prijímani žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu myp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Prihláška MYP /Application-MYP
 • Upozorňujeme, že prihlášku na štúdium musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (prípadne jeden z nich musí disponovať splnomecnením od druhého – v tomto prípade splnomocnenie sa prikladá k prihláške)

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/