Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6 (Kandidátska škola)

pre školský rok 2021/2022

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V  školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy prvého ročníka (ZŠ) v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 20.

 • Prijímanie bude prebiehať na základe výberového konania 11. júna 2021 (NOVÉ)
 • Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli na prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu pyp@gympaba.sk do 7. mája 2021

PYP 5  – 5.ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť jednu triedu 5. ročníka (ZŠ) za predpokladu, že sa trieda naplní. Počet žiakov 20.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom 4. júna 2021 (NOVÉ)
 • Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli na prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu pyp@gympaba.sk do 30. apríla 2021
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.

 

PYP (ostatné ročníky)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.

 

MYP 1 – 6. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu MYP 1 v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 26.

 • Trieda MYP 1 je určená pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.
 • Prijímanie prihlášok: do 10.  8. apríla 2021
 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom 11.mája 2021.
 • Prestupová skúška do medzinárodného programu bude z anglického jazyka a matematiky.

 

 

MYP 4 – 1. ročník bilingválneho gymnázia (organizačná zložka gymnázia)

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu MYP 4 medzinárodného programu IB  s maximálnym počtom žiakov 28.

 • Trieda MYP 4 je určená pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.
 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prostredníctvom výberového konania 6. alebo 13. mája 2021 (podlieha schváleniu – budeme včas informovať).
 • Výberové konanie do medzinárodného programu bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Žiaci, ktorí navštevujú slovenskú základnú školu vyplnia oficiálnu prihlášku (ŠEVT), ktorú im poskytne škola. V bode 21. Názov študijného odboru je treba uviesť, že máte záujem o medzinárodný program MYP (4.MYP)
 • Prijímanie prihlášok: do 10.  8. apríla 2021, rodič odovzdáva prihlášku na štúdium na strednej škole riaditeľovi kmeňovej základnej školy, na prihláške sa uvádza aj termín (presný dátum) prijímacej skúšky.

 

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/