Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (PYP, MYP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6 (Kandidátska škola)

pre školský rok 2021/2022

PYP 1  – 1. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V  školskom roku 2021/2022 otvárame dve triedy prvého ročníka (ZŠ) v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 20.

 • Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli na prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu pyp@gympaba.sk.

PYP 5  – 5.ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť jednu triedu 5. ročníka (ZŠ) za predpokladu, že sa trieda naplní. Počet žiakov 20.

 • Informácie a pozvánku s presným časom, na ktorý sa má Vaše dieťa dostaviť Vám zašleme prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli na prihláške. Detaily priebehu výberového konania a prestupovej skúšky závisia aj od aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Žiak vykoná úspešne skúšku ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako 50% z
  matematiky.

 

PYP (ostatné ročníky)

Prestup do ostatných ročníkov je možný iba v prípade voľného miesta v triede.

 • Prijímanie žiakov sa uskutoční prestupom.
 • V prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku na adresu pyp@gympaba.sk
 • Prestupová skúška bude z anglického jazyka a matematiky.
 • Žiak vykoná úspešne skúšku ak dosiahol viac ako 65 % z anglického jazyka a viac ako 50% z
  matematiky.

 

preMYP – 6. ročník ZŠ (organizačná zložka základnej školy)

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu preMYP  v medzinárodnom programe IB s počtom žiakov 26.

 • Trieda preMYP je určená pre uchádzačov z 5. ročníka ZŠ.
 • Prestupová skúška do medzinárodného programu je z anglického jazyka a matematiky.

 

 

MYP 3 – 1. ročník bilingválneho gymnázia (organizačná zložka gymnázia)

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame triedu MYP 3 medzinárodného programu IB  s maximálnym počtom žiakov 28.

 • Trieda MYP 3 je určená pre uchádzačov z 8. a 9. ročníka ZŠ.
 • Prijímacie konanie do medzinárodného programu je z anglického jazyka a matematiky.

 

 

 

Admission Policy at Spojená škola, Pankúchova 6

Dôležité dokumenty súvisiace s medzinárodným programom IB:

Program pre 6 – 12 ročných žiakov 

Program pre 11 – 16 ročných žiakov

Program pre 16 – 19 ročných žiakov

Pre viac informácii navštívte stránku:

https://ibo.org/programmes/