Skip links

SK-Klíma Ekoučebňa

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

Základné informácie o projekte

  • Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Názov projektu: Ekoučebňa na GYMPABA
  • Číslo projektu: ACC03P16
  • Program: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
  • Prijímateľ: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
  • Partneri: Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
  • Trvanie projektu: 27.2. 2021 – 27.6. 2023
  • Rozpočet: 26 500,- EUR

Kontakt – osoba zodpovedná za publicitu

Ing. Lenka Peschlová
peschlova@gympaba.sk
02/62312706

Začali sme s realizáciou Ekoučebne!

Voľne dostupné výchovno-vzdelávacie materiály

Projekt Ekoučebňa na GYMPABA získal grant z Nórska v sume 26 500 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 3 975  € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.si.

Projekt sa realizuje v rámci programu SK-Klíma. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na www.minzp.sk/eea/.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Otváracia konferencia
25.5. 2021 sme uskutočnili prvú konferenciu k projektu Ekoučebňa na GYMPABA. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii sa uskutočnila on-line formou. Zúčastnili sa jej naši žiaci a učitelia, naši partneri (OA Dudova, Bratislava), pozvaní hostia a rečníci z viacerých organizácii. Celú konferenciu viedli a projekt prezentovali naši žiaci: Alen Imamovič, Laura Szalaiová, Karolína Ozimyová, Adam Jajcay.

Radi by sme sa poďakovali za neúnavnú pomoc Mgr. Kataríne Fajčíkovej, PhD. z Ministerstva životného prostredia SR, ako aj všetkým rečníkom za aktívnu účasť na konferencii.

Pozrite si krátky zostrih otváracej konferencie: https://drive.google.com/file/d/1WPfDabNbuS-6UYkcDfahuMsPNk0Wg1CO/view?usp=sharing

Workshop pre učiteľov
21.11. 2022 sme uskutočnili workshop pre našich učiteľov, ktorého súčasťou bola odborná prednáška na tému „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ prezentovanú Mgr. Jozef Pechom z Klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava a workshopy zamerané na prepojenie vzdelávania v oblasti zmeny klímy s využívaním Ekoučebne, vedené expertami projektu a projektovým tímom, pod vedením Ing. Ľubice Magnússon.

Eko-deň na GYMPABA
29.-30.3 2023 sa uskutočnila aktivita najmä pre žiakov našej školy „Eko-deň na GYMPABA“. Súčasťou boli prednášky a diskusie o klimatických zmenách a ich príčinách, globálnom otepľovaní, znečisťovaní vody a vzduchu, odlesňovaní a zmene biodiverzityy, ekologických katastrofách, ich príčinách a následkoch. Vybraní žiaci prednášali o týchto témach aj na iných školách formou rovesníckeho vyučovania. Po absolvovaní vzdelávania mali všetci zúčastnení možnosť vyplniť si dotazník, ktorého výsledky nás príjemne prekvapili – až 1201 respondentov nám uviedlo, že sa naučili šetrnejšie sa správať voči klíme 🙂

Záverečná konferencia
6.6. 2023 sa uskutočnila Záverečná konferencia k projektu Ekoučebňa na GYMPABA, na ktorej sme slávnostne otvorili našu ekoučebňu a odovzdali ju do užívania našim pedagógom a žiakom. Konferencia mala dve časti – oficiálnu od 10:00 a neformálnu medzi 14:00 – 17:00, kde sme privítali najmä rodičov našich mladčích žiakov.

Dňa 14.6.2022 sme cez Informačný systém EVO – Elektronické verejné obstarávanie Úradu pre verejné obstarávanie zaslali Výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou k projektu ACC3P16 „Ekoučebňa na GYMPABA“.

Zverejňujeme Výzvu s prílohami (Výkaz/výmer a Projektová dokumentácia):

V prípade záujmu o účasť na verejnom obstarávaní, ktoré sa uskutočňuje cez Informačný systém EVO kontaktujte:

Ing. Lenka Peschlová
peschlova@gympaba.sk
02/62312706