Skip links

Školský parlament

Školský parlament (ďalej len „ŠP“) je reprezentatívny orgán žiakov, ktorý zastupuje ich záujmy vo vzťahu k učiteľom a  vedeniu školy. ŠP je skvelá možnosť pre žiakov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Tvoria ju iniciatívni študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo aj mimo neho. Žiaci združujúci sa v ŠP prinášajú neustále nové nápady, pripomienky na zlepšenie prostredia a klímy školy.

Hlavnou úlohou ŠP je vyjadrovať sa k dôležitým otázkam, opatreniam a návrhom školy v oblastiach výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe školského poriadku, spoluorganizuje školské akcie, súťaže a v neposlednom rade ponúka žiakom cenné skúsenosti pri tvorbe, plánovaní rôznych podujatí a komunikácií medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy.

Koordinátor ŠP – Mgr. Oliver Chudovský

Zloženie Školského parlamentu pri Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava pre šk. rok 2023/2024:

predseda – Monika Selecká (IV.A),

podpredsedovia: Nina Mária Glatzner (IV.B), Filip Rafaj (Septima B),

zapisovateľ: Filip Rafaj (Septima B)

ostatní členovia: Stanislav Both (Sexta A), Miroslav Cvacho (III.A), Nina Holá (Tercia A), Adam Kiaba (II.A), Nataša Šándorčinová (Oktáva A), Veronika Vaňová (Kvarta A), Petra Wolfová (IV.B).