Skip links

Školský podporný tím

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA PRE GYMNÁZIUM

Mgr. Eva Malgotová

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom: malgotova@gympaba.sk, prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok: podľa dohody

 

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA PRE IB (PYP, MYP, DP)

Mgr. Michaela Artemiou

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom: artemiou@gympaba.sk, prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok: podľa dohody

Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Anna Sabóová

Objednávanie na konzultácie: osobne alebo mailom: saboova@gympaba.sk prípadne prostredníctvom triedneho učiteľa

Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok: podľa dohody

Národný projekt Metodicko-pedagogického centra Pomáhajúce profesie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

VÝCHOVNÁ A KARIÉROVÁ PORADKYŇA

Mgr. Katarína Hlavnová

je pedagogickou zamestnankyňou školy. Poskytuje poradenstvo rodičom a žiakom pri riešení rozmanitých výchovných a vzdelávacích situácií. Spolupracuje so žiakmi pri výbere príslušnej vysokej školy a poskytuje im administratívnu podporu. Kontakt: hlavnova@gympaba.sk.

 

Telefonický kontakt do Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského 7, Bratislava 5: 02/48 208 113 (volať prednostne poobede, toto telefónne číslo nepatrí škole).

Zverejňujeme linky pomoci v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR (Sprievodca školským rokom 2020/2021, bod č. 5 časti 2.2.1):

Linka detskej dôvery      Linka dôvery Nezábudka     Linka detskej istoty     Online poradňa

Psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Internetová linka dôvery 1      Internetová linka dôvery 2     Internetová linka dôvery 3