Skip links

Student Led Conference – MYP

Drahí rodinní príslušníci a priatelia,
srdečne Vás pozývame na tohtoročnú Student Led Conference. Je to pre Vás jedinečná príležitosť nahliadnuť do vzdelávania Vášho dieťaťa. Úlohou študentov je predstaviť Vám ich celoročnú prácu v rámci rôznych vyučovacích predmetov a podrobne popísať svoje pokroky, ktoré sú výsledkom nadobudnutých skúseností z IB programu.
Na konferencii sa zúčastnia študenti všetkých MYP tried, od pMYP až po MYP5. Témy sú zamerané na rôzne oblasti ľudského poznania – fyzika, matematika, jazyk a literatúra, vedy, história, ale aj na mnoho ďalších oblastí, ktoré študenti počas štúdia skúmajú. V rámci týchto predmetov prebieha skúmanie a analýza prostredníctvom rozličných metód, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby finálnym výsledkom práce bola akademická, praktická a osobná znamenitosť v
každom jednom študentovi.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
S pozdravom
Spojená škola Pankúchova 6

Dear Family and Friends
We cordially invite you to this years’ Student Led Conference. This is a unique Opportunity to engage in your child’s education and progress. The students will partake in and present their work, explain and itemize in some detail the various subjects that they are studying. Exploring programs and topics from the previous IB schools’ programme.
The participants are from pMYP to MYP5 and the areas of focus range from Physics , Mathematics, Language and Literature, all the Sciences, History and many more. In these subjects we explore and analyze through our multiple methods designed to achieve academic, practical , and personal excellence .
We Are looking forward to meeting you all.
Sincerely,
Spojená škola, Pankúchova 6.