Skip links

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR) je reprezentatívny orgán žiakov, ktorý zastupuje ich záujmy vo vzťahu k učiteľom a  vedeniu školy. ŽŠR je skvelá možnosť pre žiakov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Tvoria ju iniciatívni študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo aj mimo neho. Žiaci združujúci sa v ŽŠR prinášajú neustále nové nápady, pripomienky na zlepšenie prostredia a klímy školy.

Hlavnou úlohou ŽŠR je vyjadrovať sa k dôležitým otázkam, opatreniam a návrhom školy v oblastiach výchovy a vzdelávania. Podieľa sa na tvorbe školského poriadku, spoluorganizuje školské akcie, súťaže a v neposlednom rade ponúka žiakom cenné skúsenosti pri tvorbe, plánovaní rôznych podujatí a komunikácií medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy.

Predsedníčka ŽŠR – Zuzana Kŕčová (Ok.A)

Zástupca ŽŠR v Rade školy  – Sára Guspanová (III.A)

Koordinátor ŽŠR – Mgr. Oliver Chudovský