Skip links

Výchovný poradca

Výchovná a kariérová poradkyňa: Mgr. Katarína Hlavnová je pedagogickou zamestnankyňou školy. Poskytuje poradenstvo rodičom a žiakom pri riešení rozmanitých výchovných a vzdelávacích situácií. Spolupracuje so žiakmi pri výbere príslušnej vysokej školy a poskytuje im administratívnu podporu. Kontakt: hlavnova@gympaba.sk.

Poradenská psychologička: PhDr. Eva Mochlárová poskytuje poradenstvo v škole vždy v utorok v čase 8.00 – 12.00. Menovaná je zamestnankyňou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského 7, Bratislava 5. Telefonický kontakt do Centra PPPaP: 02/48 208 113 (volať prednostne poobede, toto telefónne číslo nepatrí škole)