Skip links

Zahájenie školského roku 2020/21 – nové informácie

Otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

radi by sme Vás oboznámili s pokynmi k začiatku školského roka 2020/2021.

Nástup žiakov je 2.septembra 2020 podľa rozpisu.

Pri príchode do budovy platia usmernenia – pokyny, ktoré sú v zmysle Manuálu opatrení MŠVVaŠ SR .

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka„.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka“ o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci,

S radosťou by som chcela v novom školskom roku privítať všetkých doterajších ale aj nových študentov Gymnázia, Pankúchova 6, ako aj nových žiakov Základnej školy, Pankúchova 6. Od 3.9. sa stávame Spojenou školou, Pankúchova 6, Bratislava.

Keďže sa naše gymnázium rozrastá o triedy s medzinárodným programom IB, všetkých by som vás chcela požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich prosím mailom riaditeľke školy.

Všetkým žiakom a študentom prajem úspešný nový školský rok.

PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy

Dear Parents and students,

I would gladly like to welcome both current and new students of Gymnázium, Pankúchova 6, bratislava to the new school year. I would also like to welcome the new students to our Primary School. From the 3 September, we will become Combined School, Pankúchova 6, Bratislava.

As our school is growing with classes of the international IB program, I would like to ask for your patience and cooperation. If you will have any relevant information, questions or concerns, as well as new ideas, please email them to the School Principal.

I wish you all a successful new school year.

Yours sincerely,

PaedDr. Zuzana Butler, Head of School