Skip links

Zmena organizácie vyučovania – 14. 09. 2020 (pon) /Day off on Monday September 14th, 2020

Riaditeľka Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava v súlade s ods. 5 § 150 zákona č. 245/2008 (školský zákon) poskytuje všetkým žiakom a študentom deň voľna na 14. 09. 2020 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

The Head of School Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava in accordance with para. 5 § 150 of Law no. 245/2008 (School Law) provides all pupils and students with a day off on September 14th, 2020 for organizational and operational reasons.