Skip links

Author: mezei

Koncoročné rodičovské združenie – 30. 5. 2024/ The end of the school year parents meeting – May 30th, 2024 (GYM, MYP, DP)

Vážení rodičia, pozývame Vás na koncoročné rodičovské združenie. / Dear parents, We would like to invite you for the end of the school year parents meeting.

Termín: 30. 5. 2024, štvrtok / Date: May 30th, 2024

Predsedovia tried: 16:15 h, učebňa B12 (blok B, 2. poschodie) / Class representatives (GYM, PYP, MYP, DP): 16:15, class B2 (block B, 2nd floor)

Triedne rodičovské združenia: 17:00 h, v kmeňových učebniach / Parents meetings with classroom teachers/ 17:00, in the classrooms

Konzultácie s vyučujúcimi: 17:30 – 18:15 h / Consultations with teachers: 17:30 – 18:15

Vyučujúci, ktorí nebudú k dispozícii (v prípade potreby je možné si dohodnúť individuálny termín konzultácií cez Edupage alebo mailom: priezvisko@gympaba.sk): Mgr. Gabriela Juríková, Mgr. Andrea Karelová, PaedDr. Adrián Mariják, Ing. Ľubica Magnússon, Mgr. Úradníčková Jana.

Tešíme sa na Vašu účasť. / We are looking forward to see you.

Prijímacie skúšky – poradie žiakov

Poradie žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejníme na tomto mieste 17. 5. 2024 (pia).

a) 8-ročné štúdium, vyučovací jazyk: slovenský

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 8R (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred)

MAT1-5 – bodovanie úloh č. 1 – 5 z matematiky, SJL – 1 – bodovanie úlohy č. 1 zo slovenského jazyka a literatúry

b) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, ŠkVP: Európske štúdiá

Prijatí     Neprijatí pre nedostatok miesta     Nevyhoveli podmienkam     Nenaplnený počet miest: 0

Kritériá 5R EŠ – SJ, AJ (v kritériách sú uvedené podrobnosti k určovaniu poradia žiakov)

Vysvetlivky k tabuľkám: Kód = kód rozhodnutia, Kód testu = kód žiaka (oznámený zákonným zástupcom vopred),

K1 – test SJL, K2 – test AJ, K3 – test MAT

c) 5-ročné bilingválne štúdium, 7902 J 74, vyučovacie jazyky: slovenský a anglický, medzinárodný program MYP/ International Baccalaureate MYP

Prijatí/Accepted     Neprijatí pre nedostatok miesta/Not accepted due to lack of space     Nevyhoveli podmienkam/Did not meet the criteria     Nenaplnený počet miest: 0

 

V prípade rovnosti bodov, boli postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a) zmenená pracovná schopnosť žiaka (§ 67 ods. 3 zákona č. 245 / 2008, vyžaduje sa potvrdenie lekára, doručené zákonným zástupcom žiaka na riaditeľstvo školy).
b) väčší bodový zisk za štúdium v IB programe – Middle Years Programme,
c) väčší bodový zisk za test z anglického jazyka a rozhovor v anglickom jazyku,
d) väčší bodový zisk za test z matematiky.

Cases of identical scores were resolved upon the following criteria:

a) Disabled or handicapped children (Article 67(3) of the Act 245/2008 requires certificate of the social insurance medical examiner submitted by the legal representative of the pupil to the office of the Head of school no later than 3 working days prior to entrance exam),
b) Higher score for studing in IB programme – Midde Years Programme,
c) Higher score in the English language test and interview in English,
d) Higher score in the test in Mathematics.

Kritériá 5R MYP (SJ)/Criterion to 5R MYP (EL

Prijímacie konanie – výsledky a rozhodnutia

Vážení rodičia, milí uchádzači o prijatie na štúdium,

oznamujeme Vám, že informácie týkajúce sa prijímacieho konania Vám priebežne oznamujeme mailom cez Edupage. Prosíme Vás, aby ste dôsledne sledovali Vašu mailovú schránku a webovú stránku našej školy. Rozhodnutia sa vydávajú obidvom zákonným zástupcom – osobná účasť obidvoch je nutná (okrem prípadov, keď ste v návratke uviedli, ktorý zo zákonných zástupcov bude jednať v mene žiaka). V prípade, ak sa objavili nové skutočnosti znemožňujúce účasť niektorého zo zákonných zástupcov pri odovzdávaní rozhodnutí, je potrebné odovzdať podpísané vyhlásenie, ktoré prikladáme na tomto mieste.

Harmonogram administrácie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí:

1. Zaslanie predbežnej informácie o prijatí alebo neprijatí prostredníctvom Edupage na mailovú adresu zákonných zástupcov (13. 5. 2024, pon). Táto informácia nie je rozhodnutie, nie je právoplatná a nie je možné sa proti nej odvolať.

Následne prebehne administrácia rozhodnutí:

a) Rozhodnutia o neprijatí

a) 8-ročné štúdium – informácie sú uvedené TU

b) 5- ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP –informácie sú uvedené TU

odvolanie – tlačivo

Upozornenie: Odvolania sa podávajú osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v termíne určenom zákonom. Odvolania podané cez Edupage nie sú podané v zmysle platnej legislatívy.

b) Rozhodnutia o prijatí

a) 8- ročné štúdium – informácie sú uvedené TU                                

b) 5 -ročné bilingválne štúdium, EŠ + MYP- informácie sú uvedené TU

nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie               nastúpenie na štúdium – záväzné potvrdenie – pdf

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete v sekcii Štúdium (horná lišta) v častiach Prijímanie.

Dear parents, dear applicants,

We are informing you about the admission procedure by email via Edupage. We kindly ask you to carefully check your email inbox and our school website. Decisions are issued to both legal representatives – presence of both legal representatives is necessary (except in cases when you indicated in the return slip which of the legal representatives will act on behalf of the student). In the event that new facts have emerged preventing the participation of one of the legal representatives in handing over the decisions, it is necessary to hand over a signed declaration of honour attached here.

Schedule of administration of decisions of acceptance or non-acceptance:

Sending preliminary information about acceptance or non-acceptance via Edupage to the email address of legal representatives (13 May 2024, Mon). This information is not a valid document, it is not final and it is not possible to appeal against it.

Subsequently, the administration of decisions will take place:

Decisions on non-acceptance

Acceptance decisions

Confirmation of enrollment/non-enrollment               Confirmation of enrollment/non-enrollment (PDF)

 

 

V4 Mini grant Fund

Visegrad Fund | V4 Recharging EuropeMinister vnútra hovoril s českým veľvyslancom o spolupráci bezpečnostných  zložiek oboch krajín v čase krízy spôsobenej pandémiou, Ministerstvo vnútra Slovenskej  republikyMedzinárodná mobilita, partnerská škola: Gymnázium, Čakovice, Praha

Medzinárodný vyšehradský fond podporuje regionálnu spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom zlepšovania vzájomných vzťahov v regióne V4. Prostredníctvom výmeny a zdieľania poznatkov a podporou Európskych hodnôt pomáha mladým ľuďom k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.

Naša škola sa zapojila do jednej z výziev V4 Mini grants svojím projektom mobility žiakov 8-ročného gymnázia s partnerskou školou Gymnázium Čakovice v Prahe. Na základe schválenia projektu a poskytnutia finančných prostriedkov sa v školskom roku 2023/24 uskutočnia 2 návštevy. Tá prvá z nich už prebehla, koncom októbra 20 detí z Tercie A spolu s 3 pedagógmi vyrazilo do Prahy, kde strávili necelé 4 dni spoznávaním českej kultúry, jazyka a nových kamarátov.

Druhou plánovanou návštevou bude mobilita 20 českých žiakov k nám, do Bratislavy, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca 2024. Žiaci z Prahy budú mať možnosť nielen odprezentovať svoju prácu na projekte, ale aj zúčastniť sa na spoločnom česko-slovenskom vyučovaní na pôde našej školy. V popoludňajších hodinách plánujeme českým študentom ukázať časť našej spoločnej histórie v praxi a to návštevou Devína, Bratislavského hradu a remeselných dielní ÚĽUV. Veríme, že nájdeme čas aj na prehliadku historického centra Bratislavy.

Tešíme sa na nové zážitky a prácu na projekte.

Testovanie T9 2024

Riadny termín: 20. marec 2024 (streda)

Náhradný termín: 4. apríl 2024 (štvrtok)

Testovaní žiaci: všetci žiaci triedy K.A a tí žiaci triedy I.A, ktorí boli prijatí na našu školu z 8. ročníka ZŠ

Testované predmety: SJL, MAT

Testované učivo: v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré pero

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Miesto testovania: blok D, učebne D2 – D5.

Tematický týždeň pre všetkých žiakov tried I.A a K.A: 26. 02. – 01. 03. 2024 (učebne C4 a D2). Harmonogram

 

 

Olympijský odznak všestrannosti – testovali sme našich žiakov

Naša škola uskutočnila testovanie OLOV (olympijský odznak všestrannosti), aby sme sa aj my, spolu s tisíckami detí z celého Slovenska zapojili do tejto aktivity. Všetci učitelia TŠV testovali študentov tried príma – kvarta, pMYP- 3MYP. Disciplíny (Beep test – vytrvalostný beh, Člnkový beh – rýchlosť, Sed – ľah 30, Výdrž v zhybe, Hod medicimbalom 2kg, Skok do diaľky z miesta). Všetky údaje budú spracované Olympijským výborom a následne každému žiakovi zašlú certifikát na porovnanie z predošlého roka alebo na porovnanie v celoštátnom priemere. Minulý rok bolo viac ako 32 tisíc detí zapojených do projektu. Tento rok sa očakáva rekord… SME HRDÍ na naše deti, že nie sú len múdre, ale aj šikovné v športe. 20 detí sa zúčastnilo výberového testovania s Olympijskou odobnosťou. Boli sme jedinou školu v Bratislavskom kraji, kam prišli za odmenu olympionici kajakár Samuel Baláž- striebro z OH K4, bobistka Viki Čerňanská. Tešíme sa na výsledky z tohto roka. Tím učiteľov TŠV.

Ďakujeme našim učiteľom TŠV za túto aktivitu.

V4 Mini grant Fund – Návšteva Gymnázia, Praha – Čakovice, október 2023

V rámci plánovanej časti projektu V4 Mini grant vyrazilo 20 detí z tercie A spolu s triednou učiteľkou a ďalšími pedagógmi, aby navštívili partnerské Gymnázium Čakovice v Prahe. Spolu s českými študentami z prvého ročníka 6-ročného štúdia vzájomne spoznávali slovenskú a českú históriu, kultúru, umenie, stereotypy a spôsob života v susednej krajine. Na spoločnej hodine biológie  porovnávali slovenské a české výrazy pre cicavce, na hodine anglického, nemeckého a španielskeho jazyka sa mali možnosť porozprávať aj v inej ako materinskej reči. Športové sily si zmerali v priateľskom zápase v hádzanej.

Popoludní sa všetky dni výletu niesli v znamení spoznávania Prahy. Spoločne si prešli Pražský Hrad, nevynechali Nerudovu Ulicu, Staromestské námestie, Orloj, aj Václavské námestie.

V rámci spoznávania spoločnej histórie bola zaujímavou návštevou Retro výstava v OD Kotva, český jazyk u teenagerov zase dominoval v súčasnom filme Normální autistický film, ktorý si deti spolu s učiteľmi pozreli ako súčasť projektu a jeho časti na tému materinský jazyk druhej krajiny.

Tešíme sa na návštevu našich českých kamarátov z triedy 1S v marci 2024. Ing. Kristína Kováčiková

Koordinátorka a realizátori projektu: Ing. Kristína Kováčiková, Ing. Ľubica Magnússon, PaedDr. Marián Verešš.

Kolegom a žiakom ďakujeme za vzorné reprezentovanie našej školy v zahraničí.

Navštívili sme výskumné pracovisko LF UK – ústav molekulárnej biomedicíny

Dňa 8.11.2023 sa niekoľko seminaristov z chémie vo svojom voľnom čase odhodlalo na návštevu výskumného pracoviska Lekárskej fakulty v Bratislve – Ústav molekulárnej biomedicíny. Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH nám predstavil ústav: porozprával o vedeckých projektoch, ktorými sa zaoberajú a takisto sme mohli nahliadnuť do biomedicínskych laboratórií. Táto návšteva priniesla povzbudenie do spolupráce s ústavom, keďže sme dostali ponuku realizácie prác na SOČ na spomínanom pracovisku.
Tento ústav je otvorený aj iným študentom, ktorí majú záujem o spoluprácu na projektoch už od gymnázia. Voľne citujem pána Celeca: ” Nech sa páči, kto má čas a záujem, pokojne napíšte komukoľvek na imbm@imbm.sk . Vieme sa dohodnúť, vy sem prídete na 1-2 týždne, budete pracovať v laboratóriu pod vedením a potom sa rozhodnete. Všetko vás naučíme.”
Čo iné dodať? Ďakujeme. Anna Orságová

Vedenie školy ďakuje za organizovanie tejto exkurzie pani Ing. Anne Orságovej.