Skip links

Middle Years Programme

MISSION STATEMENT, Spojená škola, Pankúchova

Naším cieľom je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať k vysokokvalitnému, náročnému medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Middle Years Programme (MYP) – pre žiakov vo veku od 11 – 16 rokov. Je to päť ročný program, ktorého rámec vzdelávania je zameraný na prepojenie štúdia s reálnym svetom. Študenti MYP sú pripravení na absolvovanie IB Diplomového programu. Kurikulum  MYP obsahuje osem predmetových skupín:

Jazyk a literatúra – zahŕňa vyvážené štúdium žánrov a literárnych testov vrátane svetovej literatúry.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – LLA

Osvojenie si jazyka – cieľom je povzbudiť a umožniť študentom:

 • získať znalosti v ďalšom jazyku a zároveň podporovať ich materinský jazyk a kultúrne dedičstvo,
 • rozvíjať úctu a porozumenie k rôznym jazykovým a kultúrnym dedičstvám,
 • rozvíjať komunikačné zručnosti potrebné na ďalšie štúdium jazykov a na štúdiu, prácu a voľný čas v rôznych kontextoch,
 • rozvíjať zručnosti v oblasti gramotnosti pomocou rôznych učebných nástrojov.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – LA

Matematika – je prispôsobená potrebám študentov, snaží sa ich zaujať a motivovať k tomu, aby sa naučili jej princípy. Študenti by mali vidieť autentické príklady toho, ako je matematika užitočná a relevantná pre ich životy, a mali by byť povzbudzovaní k tomu, aby ju aplikovali na nové situácie.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – MATHS

Prírodné vedy – majú za cieľ povzbudiť a umožniť študentom:

 • pochopiť a oceniť vedu a jej dôsledky,
 • považovať vedu za ľudské úsilie s výhodami a obmedzeniami,
 • kultivovať analytické, pútavé a flexibilné myslenie,
 • naučiť sa klásť dobré otázky, riešiť problémy, konštruovať vysvetlenia a posudzovať argumenty,
 • rozvíjať zručnosti na navrhovať a vykonávať výskumy, vyhodnocovať dôkazy a dosiahnuť závery.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – SCIENCES

Telesná a zdravotná výchova – študenti skúmajú rôzne koncepty, ktoré pomáhajú zvyšovať povedomie o fyzickom vývoji a perspektívach zdravia, ako aj o pozitívnej sociálnej interakcii.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – PHE

Umenie – podporuje fantáziu, vnímanie, rozvíja kreatívne a analytické zručnosti. Povzbudzuje študentov k tomu, aby porozumeli kontextu a kultúrnej histórii umeleckých diel, podporovali rozvoj žiadajúceho a empatického pohľadu na svet. Umenie spochybňuje a obohacuje osobnú identitu a zvyšuje povedomie o estetike v kontexte skutočného sveta.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – ARTS

Dizajn – vyzýva študentov aby:

 • aplikovali praktické a kreatívne myslenie pri riešení problémov s dizajnom,
 • skúmali úlohu dizajnu v historickom aj súčasnom kontexte,
 • pri rozhodovaní sa a prijímaní opatrení zvážili svoju zodpovednosť.

Subject Group Overview at Spojená škola, Pankúchova 6 – DESIGN

Študenti sa učia najlepšie, keď je ich vzdelávacie v kontext a prepojené s ich životmi a skúsenosťami zo sveta.

Študenti MYP skúmajú 6 globálnych kontextov:

 • Totožnosti a vzťahy
 • Osobný a kultúrny prejav
 • Orientácie v priestore a čase
 • Vedecké a technické inovácie
 • Spravodlivosť a rozvoj
 • Globalizácia a udržateľnosť