Skip links

Gymnázium, ktoré Vás bude baviť

Priestor na kvalitné štúdiumekologické aktivityspoločenské podujatiahumanitné akciedružobné stykyreprezentáciu

Vitajte na Gympabe

Na našom gymnáziu, Pankúchova 6 v Bratislave, kladieme dôraz na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium. Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity. Máme študentskú radu a bohaté družobné styky so zahraničnými školami. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí či lyžiarske kurzy…

Novinky a oznamy

 • Dôležité
 • Exkurzie
 • Projekty
 • Reprezentácia
 • Všetky
Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

Prijímacie skúšky (8-ročné štúdium) – aktuálne informácie

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠR č. 2020/12091:1-A2200 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme, že prijímacie skúšky do 8-ročného štúdia našej školy sa uskutočnia prezenčnou formou v dvoch termínoch:

1. termín: 15. jún 2020

2. termín: 18. jún 2020

Úplné znenie predmetného rozhodnutia nájdete v tomto dokumente. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na tomto mieste. Uchádzačom sme  zaslali pozvánky, ktoré boli expedované prostredníctvom pošty (Dátum odoslania: 2. 6. 2020). V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese prijimacky@gympaba.sk.

Zverejnili sme nové kritériá.

Prijímanie do medzinárodného programu

Prijímanie do medzinárodného programu

Od nasledujúceho školského roku 2020/2021 sa na Gymnáziu, Pankúchova 6 idú implementovať medzinárodné programy s vyučovacím jazykom anglickým. Všetky programy sú podporované spoločnou filozofiou zameranou na medzinárodné zmýšľanie a rozvoj vlastností – profilu žiaka.  Programy pozostávajú z troch vekových kategórii, a to:

 • Primary Years Program (PYP) – je primárne vzdelávanie žiakov od 3 do 12 rokov.
 • Middle Years Program (MYP) – je sekundárne vzdelávanie žiakov vo veku od 11 do 16 rokov.

Prihlášky do jednotlivých programov a tried nájdete tu.

PYP – prihlášky posielajte do 19.06.2020

MYP – prihlášky posielajte do 11.06.2020

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Prijímačky do 5-ročného štúdia (aktuálne informácie)

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium,

v súčasnom období prebieha “zápis” žiakov na štúdium v strednej škole (formou potvrdenia / nepotvrdenia nastúpenia na štúdium). Mnohí žiaci boli prijatí na viaceré stredné školy a momentálne si zvažujú, ktorej strednej škole potvrdia nástup na štúdium. Zákonný zástupca žiaka má právo a povinnosť najneskôr do 4. júna oznámiť nastúpenie / nenastúpenie stredným školám, kde jeho dieťa bolo prijaté.

Niektorí rodičia sa už rozhodli, ich dieťa si vybralo príslušnú strednú školu a preto sa na ostatných stredných školách uvoľňujú miesta. Tieto miesta sa obsadzujú v odvolacom konaní. Preto odporúčame, ak naozaj máte záujem o konkrétnu strednú školu, neponáhľajte sa pri rozhodovaní, zvážte si všetky okolnosti – predovšetkým Vaše predstavy  o kvalitnom vzdelávaní a záujmy Vášho dieťaťa.

Z dôvodu, že niektorí žiaci mohli byť prijatí až na 4 stredné školy (po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania obsadili 4 miesta na štyroch rôznych školách, pričom reálne si uplatňujú len 1), je pomerne vysoká šanca na prijatie v odvolacom konaní – avšak len v prípade, ak nepotvrdíte inej strednej škole nastúpenie na štúdium.

V prípade nejasností ohľadne prijímania na Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava, v prípade potreby poradenstva súvisiacim s procesom odvolacieho konania, alebo otázok smerom k zaradeniu žiaka do bilingválnej alebo medzinárodnej triedy neváhajte nás kontaktovať na info@gympaba.sk, prijimacky@gympaba.sk alebo na telefónnom čísle 02 62 312 706. Ak to bude v našich silách, radi Vám poradíme.

Vedenie Gympaby.

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Výsledky prijímacieho konania (5-ročné štúdium)

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka 5-ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/21. Prehľad prijatých a neprijatých uchádzačov nájdete v tomto dokumente.

Ďalšie pokyny:

 1. Prijatí uchádzači – vytlačia a vyplnia dokument Potvrdenie/nepotrvdenie nastúpenia na štúdium v našej škole. Zákonný zástupca podpíše tlačivo a naskenovaný dokument odošle na adresu prijimacky@gympaba.sk čo najskôr, najneskôr však do 4. júna 2020. Rozhodujúci je termín doručenia.
 2. Neprijatí uchádzači – do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia sa môžu odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí. Vzor odvolania.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú zákonným zástupcom doručené mailom v priebehu 25.-29. 05.  2020.

Ďakujeme rodičom prijatých uchádzačov za skoré oznámenie nastúpenia / nenastúpenia žiaka na štúdium. Včasné informácie z Vašej strany majú veľký význam pre neprijatých uchádzačov, ktorí majú stále záujem o prijatie na našu školu.

Nový program na škole – IB

Nový program na škole – IB

Gymnázium, Pankúchova sa  rozrastá o medzinárodný program International Baccalaureate (IB) s vyučovacím jazykom anglickým. O štúdium v medzinárodnom programe IB na Gymnáziu, Pankúchova 6 sa môžu uchádzať študenti 8. a 9. ročníka ZŠ.

Kritériá pre prijímanie žiakov do medzinárodného programu IB pre školský rok 2020/2021 čoskoro nájdete na webovej stránke školy.

Gymnázium, Pankúchova has grown and will offer the International Baccalaureate (IB) programme with the language of instruction in English. The programme is available to students of the 8th and 9th grades of the elementary school.

The criteria for acceptance into the IB study program for the 2020/2021 academic year will be available soon on the school web site.

Administratívna prevádzka školy – ZMENA: škola je ZATVORENÁ do odvolania

Administratívna prevádzka školy – ZMENA: škola je ZATVORENÁ do odvolania

Oznamujeme našim zamestnancom, rodičom a žiakom, že na základe pokynov vedúceho OOMČ Okresného úradu Bratislava – Odbor školstva sme pristúpili k zrušeniu skôr zverejnenej administratívnej prevádzky školy. Z predmetného usmernenia vyplývajú pre riaditeľov škôl aj nasledovné povinnosti:

 • striktné dodržiavanie záverov Ústredného krízového štábu SR a pokynov MŠVVaŠ SR k COVID – 19,
 • neotvárať  a nepovolovať vstup do budovy školy žiakom a ani iným osobám.

Preto Vás všetkých prosíme o zdieľanie študijných materiálov navzájom.

V prípade potreby kontaktujte vedenie školy mailom: info@gympaba.sk.

Ďakujeme.

Študijné materiály pre maturantov – RTVS

Študijné materiály pre maturantov – RTVS

Hrozba koronavírusu dočasne zatvorila na Slovensku školy a posunula aj termíny maturitných skúšok.  RTVS zareagovala na prerušenie štúdia zmenou vysielania televízneho programového okruhu Trojka, a to zaradením inscenácií do vysielania, ktoré sú súčasťou povinnej literatúry a často aj maturitných otázok. Žiaci si môžu v pracovných dňoch od 16. 3. – 27. 3. 2020 pozrieť na STV 3 nasledovné adaptácie diel slovenskej alebo svetovej literatúry: Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kolíska, Tri gaštanové kone, Peter a Lucia, Keď báčik z Chochoľova umrie, Hájnikova žena, Matka, Ťapákovci, Kým kohút nezaspieva, Soiree. Keďže prvé dielo bude odvysielané už najbližší pondelok ráno, v rámci online výučby sa žiaci nielen maturitných ročníkov vedia venovať týmto dielam a nájsť krásu slovenskej klasiky aj touto cestou.

Volejbal

Volejbal

  V okresnom kole volejbalového turnaja stredných škôl získali naše žiačky 1. miesto po vynikajúcich výkonoch. Turnajom prechádzali suverénnym spôsobom a dávajú nám nádej, že aj v krajskom kole nás budú vzorne reprezentovať. Držíme im palce – trénerke a celej víťaznej zostave. Školu reprezentovali: Mgr. Eva Rašek, Alexandra Fričová (I.A),  Ivana Gašparovičová, Alexandra Hrdličková, Nina Miklošovičová (V.A), Oľga Gräffingerová (IV.B), Rebeka Gregorcová (III.A) a Zuzana Kŕčová (Sp.A).

Diplom

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

Oznamy pre pedagogických zamestnancov

 1. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy dňa 09. 03. 2020 (po) v domácom prostredí. Úlohy sú špecifikované a budú upresňované prostredníctvom oznamov v Edupage – komunikácia.
 2. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu prerušenia štúdia pre žiakov (09.03. – 13. 03. 2020) odporúča pedagogickým zamestnancon vykonávať nepriame pedagogické úlohy v dňoch 10. – 13. 03. 2020 (ut – pi) naďalej v domácom prostredí. Priamu pedagogickú činnosť   pedagógovia sú povinní vykonávať prostredníctvom Edupage (príp. mailom). Priama pedagogická činnosť znamená: zadávanie úloh žiakom, prijímanie žiakmi vypracovaných úloh a ich kontrola.  Vyučujúci zadávajú žiakom úlohy v rozsahu svojho týždenného rozvrhu v príslušných triedach. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať vedenie školy.
 3. Riaditeľka školy oznamuje pedagogickým zamestnancom, že z dôvodu rozhodnutia Ústredného krízového štábu pokračujeme v režime dištančného vzdelávania našich žiakov v dňoch 16. až 27. 03. 2020.
Projekt Škola škole 1

Projekt Škola škole 1

  Odborne a s láskou k prírode, trvanie projektu: február – jún 2020

Cieľom spoločného projektu Gymnázia, Pankúchova 6, Bratislava a Obchodnej akadémie, Dudova, Bratislava 4 je podporiť environmentálne vzdelávanie oboch škôl a vzájomnú výmenu vedomostí a skúseností v tejto oblasti. Súčasťou tohto projektu je ekologický seminár, podpora separácie a recyklácie odpadu a podpora biodiverzity na oboch školách. Informácie o iných projektoch

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo

Študenti našej školy boli mimoriadne úspešní v olympiáde v anglickom jazyku. Z obvodného kola sa vrátili so štyrmi prvými miestami a jedným druhým miestom. Školu vzorne reprezentovali: Helena Bačková (K.B), Lukáš Albert Marônek (Sx.A), Adam Urbánek (Ok.A), Matúš Vančík (V.A) a Tomáš Zatloukal (P.A). Žiakov na súťaž pripravovali: RNDr. Zuzana Gašparíková, Mgr. Katarína Hlavnová, Mgr. Michal Kmeť, Ing. Jana Krajčírová, Mgr. Mária Miková. Ďakujeme.

Diplomy: Bačková, Marônek, Urbánek, Vančík, Zatloukal

Florbal – okresné kolo SŠ

Florbal – okresné kolo SŠ

Dievčatá nášho gymnázia získali v okresnom kole vo florbale dievčat stredných škôl o pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  3. miesto. Zostava: Sofia Baluchová (IV.A), Lucia Bartošová (Sx.A), Ivana Gašparovičová (V.A), Rebeka Gregorcová (III.A), Ema Hlavová (III.A), Natália Hebeňová (III.A), Veronika Kajanová (Sp.A), Sofia Liptáková (III.A), Natália Maderičová (V.A). Diplom

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Zmena organizácie vyučovania – 20. 12. 2019

Riaditeľka školy oznamuje zmenu organizácie vyučovania. V piatok 20. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnia vianočné podujatia, súčasťou ktorých bude kultúrny program, výmena oblečenia a kníh, predaj koláčikov a iné zaujímavé aktivity. Začiatok podujatia: 8.00 h, ukončenie 12.00 h, obedy sa v školskej jedálni vydávajú od 11.30 h. Sme si istí, že Vaše deti prídu domov zo školy správne vianočne naladené. Ďalšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Československý projekt „Záložka do knihy spája školy“

Aj v tomto školskom roku  sa tradične naši žiaci z  prímy, sekundy, 1. A a 1. B zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“…, ktorý bol realizovaný v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, dňa 22. októbra. Našimi partnerskými školami boli v tomto školskom roku Gymnázium a SOŠ pedagogická z Čáslavy a Gymnázium zo Sniny. So žiakmi z ich tried si naši žiaci vymenili záložky do kníh a odporúčania, aké knihy čítajú študenti u nás a v Čechách.

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

V školskom kole olympiády v nemeckom jazyku dosiahli študenti Oľga Gräffingerová (IV.B), Heidi Hlavnová (S.A), Marko Kasanický (I.B), Andreas Martin Michálek (S.A) a Lucia Veverková (K.B) vo svojich súťažných kategóriách prvé miesto. Blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3     Diplom 4     Diplom 5

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Shakespearov memoriál – 5. 12. 2019

Začiatkom decembra sa uskutočnilo 24. celoštátne kolo Shakespeare Memorial Competition. Z reprezentantov našej školy sa najlepšie umiestnili: Soňa Kršáková (K.B) – 2. miesto a Alen Imamovič (K.A) – 2. miesto. Našu medailovú zbierku skompletizovala maturantka Bernadetta Čaranová (V.B) – 3. miesto. Žiakov na súťaž pripravovali: Mgr. Eva Dobrovodská a PhDr. Darina Fiebigová.

Diplom 1     Diplom 2     Diplom 3

Piškvorky – krajské kolo

Piškvorky – krajské kolo

Krajského kola Piškvoriek sa zúčastnili silné zostavy žiakov z celého Západného Slovenska. Obidva naše tímy Gympaba OxOx a Gympaba PíŠkvarky postúpili zo základnej skupiny. V semifinále sa stretli so silnými hráčmi Gumkáčov a Piarakov, ktorí boli nad naše sily. Žiaci našej školy sa stretli v priamom súboji o 3. miesto.

Gympaba OxOx : Gympaba PíŠkvarky 11 : 9.

Zostavy: OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Daniel Chlpek (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Pohár

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorky – obvodné kolo, 22. 11. 2019

Piškvorkári našej školy vyslali na obvodné  kolo súťaže 4 tímy: Gympaba XoXo, Gympaba OxOx, Gympaba Chrobáčikovia a Gympaba PíŠkvarky. Obvodného kola sa zúčastnilo 20 tímov z rozličných kútov Bratislavy. Zo základných skupín postúpili tímy XoXo, OxOx a Píškvarky. Najlepšie sa umiestnil tím OxOx – na 2. mieste. PíŠkvarky získali 4. miesto. V krajskom kole nás budú reprezentovať tímy OxOx:  Juraj Marcinka (kpt.), Viktória Vinická, Matej Baník, Andrej Belan a Mikuláš Kvasnica (T.A) a Píškvarky: Hana Kollárová (kpt.), Lucia Bartošová, Branislav Bono Musala, Ján Švasta  (Sx.A) a Nina Banci (K.A). Vedúci výberu: Mgr. Róbert Mezei. Čítajte viac v tomto článku.

Diplom 1, Diplom 2, Diplom 3, Diplom 4, Diplom 5

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

V školskom kole olympiády v anglickom jazyku najlepšie umiestnenie dosiahli nasledujúci žiaci – víťazi vo svojich kategóriách: 1A – Tomáš Zatloukal (P.A), 1B – Helena Bačková (T.B), 2A – Lukáš Albert Marônek (Sx.A), 2B – Adam Urbánek (Ok.A), 2C1 – Mikuláš Andhélyi (III.B), 2C2 – Matúš Vančík (V.A). Títo študenti nás budú reprezentovať vo vyšších kolách olympiády. Prajeme im veľa úspechov a držíme im palce. Výsledky školského kola

 

 

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky ZR(PŠ)

Príspevky je možné posielať na účet: Školské združenie rodičov pri Gymnáziu Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
číslo účtu IBAN: SK03 3100 0000 0040 5009 3602
variabilný symbol: 20192020
účel platby: v tvare PriezviskoTrieda (napr. MrkvickaSpA)
výška platby: 50 € (jeden žiak), 70 € (dvaja žiaci), 80 € (traja žiaci)
termín: do konca októbra.
Predsedníčka ZR vopred ďakuje rodičom za príspevky.

Nové medzinárodné triedy v župnej škole – napísali o nás

Nové triedy aj pre najmenších

Prečo práve my?

Obývačka v Gympabe čaká na svojich študentov

Kalendár udalostí

máj

jún 2020

júl
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
1
2
3
4
5
6
7
Udalosti na dnes

1st

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

2nd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

3rd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

4th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

5th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

6th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

7th

Žiadne udalosti
8
9
10
11
12
13
14
Udalosti na dnes

8th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

9th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

10th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

11th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

12th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

13th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

14th

Žiadne udalosti
15
16
17
18
19
20
21
Udalosti na dnes

15th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

16th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

17th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

18th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

19th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

20th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

21st

Žiadne udalosti
22
23
24
25
26
27
28
Udalosti na dnes

22nd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

23rd

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

24th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

25th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

26th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

27th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

28th

Žiadne udalosti
29
30
1
2
3
4
5
Udalosti na dnes

29th

Žiadne udalosti
Udalosti na dnes

30th

Žiadne udalosti