Skip links

Prijímanie – medzinárodný program (DP)

Kritéria prijímania žiakov do medzinárodných programov International Baccalaureate

na Spojenej škole, Pankúchova 6

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte prosím DP koordinátora: Mgr. Jana Sláviková –  slavikova@gympaba.sk

Prestupové skúšky pre školský rok 2023/2024

DP 1 (4.ročník bil. gym.)

Radi by sme poskytli možnosť 6 študentom prestúpiť do našej existujúcej triedy. Do triedy International Baccalaureate Diploma Programme sa uskutoční prestupová skúška.

Dátum prestupovej skúšky:

18. apríl 2023

Termín zverejnenia zoznamu úspešných kandidátov založený na výsledkoch prestupovej skúšky pre školský rok 2023/2024 je 25. apríl 2023 (od 0:00 do 23:59)

Študenti sa vyberú na základe výsledkov prestupovej skúšky a osobného pohovoru so študentom.

Dôležité informácie:

  • Prihlášky prosím zasielajte spolu s ostatnými požadovanými dokumentami na adresu: DPcoordinator@gympaba.sk (POZOR ZMENA ADRESY!!!)
  • Prihlášky do DP1 / Application form to DP1  (2023/2024)
  • Prihlášky musia byť zaslané do: 3. apríla 2023
  • Prihláška musí byť podpísaná OBOMA rodičmi/ zákonnými zástupcami, prípadne je potrebné doložiť splnomocnenie na tento úkon jednému zo zákonných zástupcov. Toto je potrebné zaslať spolu s prihláškou.

Dokumenty, ktoré je potrebné zaslať spolu s prihláškou:

Požiadavky na prijatie:

Študenti sa vyberú na základe výsledkov prestupovej skúšky a osobného pohovoru so študentom. Prestupová skúška otestuje vedomosti zo slovenského jazyka / anglického jazyka, matematiky a úroveň zručností kritického myslenia využívaných v prírodných vedách a humanitných predmetoch.

Formát prestupovej skúšky:

  1. Písomný test z:
  • matematiky – trvanie 60 minút  (Požiadavky na prijatie – Matematika)
  • slovenského jazyka / anglického jazyka a literatúry – v závislosti od voľby predmetu v skupine predmetov 1 – trvanie 60 minút (Požiadavky na prijatie slovenský jazyk / anglický jazyk)
  • test kritického myslenia (s dôrazom na prírodovedné predmety a humanitné predmety) – trvanie 60 minút
  1. Krátky osobný pohovor:
  • Všetci uchádzači absolvujú osobný pohovor na posúdenie úrovne zanietenia a schopnosti prevziať osobnú zodpovednosť za svoje učenie, rovnako ako aj ústnej úrovne ovládania anglického jazyka. Hlavný účel pohovoru je posúdiť potenciál uchádzača uspieť nie len vo svojich vybraných predmetoch ale aj kľúčových komponentoch CAS (kreativita-aktivity-služba),  teórie poznania (TOK) a záverečnej dlhšej eseje (EE).