Skip links

Školský klub detí (ŠKD)

Poslanie  školského klubu detí (ŠKD)

Školský klub Pankucháčik je miestom,  kde v 7 oddeleniach trávi voľný čas až 140 detí. Školský klub detí na Spojenej škole, Pankúchova 6 je určený pre žiakov 1. až 4 ročníka ZŠ. Čas po vyučovaní je využitý zmysluplne a plnohodnotne. Žiaci sa venujú rôznym aktivitám a činnostiam, ktoré ich nielen zabávajú, ale aj napĺňajú a obohacujú. Ide o tvorivú činnosť, ktorá rozvíja talenty detí, estetické cítenie, vzťah k prírode a všetkému živému. Spoločensko – prospešné činnosti ich zasa učia láske k vlasti, zodpovednosti a úcte voči iným ľuďom i k sebe samému. Športové aktivity  vedú deti k pohybovej zdatnosti, disciplíne, vytrvalosti, obratnosti.

Hoci v dnešnej dobe pandémie sú mnohé činnosti obmedzené, deti školského klubu majú každodenný pestrý program vďaka kreativite a nápaditosti vychovávateliek, ktoré sa im s láskou venujú, a pre ktoré je práca poslaním.
U prváčikov je dôležité rozvíjať jemnú motoriku i samoobslužné činnosti, preto sa dennodenne rozvíjame a zdokonaľujeme  v konkrétnych činnostiach a to najmä pri strihaní, lepení, modelovaní, maľovaní, ale aj pri stravovaní v školskej jedálni, či  upratovaní triedy.
Starší žiaci v týchto činnostiach nezaostávajú, v mnohom sú vzorom pre mladšiu vekovú skupinu.
Veľkým prínosom pri vzdelávaní našich detí zohráva aj interaktívna tabuľa, ktorú naplno využívame a to nielen na spríjemnenie si upršaných dní, ale taktiež aj na výučbu a rozvoj anglického jazyka, ktorý je prioritný v komunikácii.
Keďže naša škola je environmentálne zameraná, využívame všetky druhy materiálov  a dávame im druhú šancu na použitie. Vyrábame z nich rôzne predmety, darčeky, kreatívne veci, ktoré ešte poslúžia a dokonca i potešia.
To, že v škole triedime odpad  a sami si ho aj vynášame do správnych zberných nádob nie je náhoda. Pestujeme si tak lásku a zodpovednosť voči prírode, ale aj človeka k človeku. V našom školskom klube je vždy živo a  vládne tam príjemná priateľská atmosféra. U nás je každý žiak jedinečnou osobnosťou, ktorú podporujeme a pristupujeme k nej citlivo, s úctou a láskou.
Škola i školský klub je miestom, kde sa školíme do života, hľadáme správne cesty a riešenia. Každý má možnosť napredovať, zdokonaľovať sa, učiť sa a spoznávať nepoznané.  Každý žiak má priestor povedať svoj názor, vyjadriť svoje pocity i túžby. Každý má právo cítiť sa v  našom školskom klube šťastný, chcený a dôležitý. Najväčšou odmenou a spätnou väzbou pre vychovávateľku je chvíľa, keď pre dieťa prichádza rodič a dieťa odchádza domov s radosťou, spokojnosťou a túžbou vrátiť sa, pretože sa u nás cíti  dobre, príjemne a bezpečne. Sme radi, že sa nám takéto prostredie žiakom podarilo vytvoriť a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené dni. Lebo škola a školský klub môžu byť aj druhým domovom… Veríme, že u nás to tak naozaj aj je. Spýtajte sa našich detí…

ŠKD je súčasťou základnej školy a jeho hlavným poslaním je:

  1. zabezpečiť deťom odpočinok a relaxáciu po vyučovaní,
  2. umožniť deťom zmysluplne tráviť voľný čas formou záujmových a rekreačných činností,
  3. pomáhať deťom uspokojovať a rozvíjať ich kultúrne potreby a rozmanité záujmy,
  4. dohliadať na bezpečnosť žiakov pred a po vyučovaní.

Hodnoty uznávané v ŠKD: 

  1. sloboda
  2. ľudskosť
  3. vzdelanie

Tieto  hodnoty sa vzájomne podmieňujú. Každá z nich predstavuje súbor práv a povinností.

Prevádzka ŠKD

Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja  a štátnych sviatkov denne. ŠKD je počas dní školského vyučovania v prevádzke nasledovne:

Ranný ŠKD: od 6:30 – 7:40hod 

Popoludňajší ŠKD: od 13:30 – 15:50 hod.

Záverečný ŠKD: od 16:00 – 17:00 hod 

 

V školskom roku 2022/2023 je vytvorených 7 oddelení a v každom oddelení pracuje jeden/jedna vychovávateľ/ka:

Trieda Vychovávateľ/ka Počet detí
1.PYP A Bc Miriam Ježeková 20
1.PYP B Mgr. Ivetka Higgins 20
2.PYP A Mgr. Barbora Lukáčová 20
2.PYP B Nikihil Pawar 20
3.PYP A Ing. Marián Makva 20
3.PYP B Mgr. Pavol Holák 20
4.PYP Ing. Michaela Píšová 20

 

Výchovný program – Školský klub detí 2022/2023

 

Na stiahnutie:

Zápisný lístok / Student Enrollment Form

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD/Request to cancel the child’s registration from AFC

Úhrada za pobyt detí v ŠKD pre školský rok 2023/2024 / Payments for AFC for school year 2023/2024