Skip links

Zahájenie školského roku 2021/22

Začiatok školského roku: 2. 9. 2021, podrobný harmonogram zamestnania pre žiakov nájdete v tomto rozpise.

Pokyny MŠVVaŠ SR – školský semafor.

Písomné oznámenie o výnimke z karantény odovzdá žiak pri nástupe do školy 2. 9. 2021 triednemu učiteľovi.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné vyplniť a podpísať pri nástupe žiaka do školy  a po každom prerušení dochádzky žiaka do školy, ktoré trvá viac ako 3 dni (vrátane víkendov) v závislosti od zaradenia okresu podľa Covid – automatu. Pokiaľ je okres v stupni „Monitoring“ (okres je „zelený“) predkladanie tlačiva je dobrovoľné a odporúčané MŠVVaŠ SR. V ostatných stupňoch (ostražitosť – I. , II. a III. stupeň varovania je predkladanie vyhlásenia povinné. Tlačivo nájdete  v tomto dokumente. Potvrdenie odovzdáva žiak triednemu učiteľovi.

Informácie o zaradení okresov do jednotlivých fáz nájdete prostredníctvom Covid – automatu.

Zamestnanie na 3. 9. 2021 (pia) nájdete v tomto súbore.