Skip links

Vzdelávacie poukazy 2023/24

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Vzdelávací poukaz je možné si uplatniť v rôznych inštitúciách (školy, centrá voľného času, …).

Postup pri administrácii vzdelávacích poukazov:

 1. Triedni učitelia odovzdávajú vzdelávacie poukazy svojim žiakom v období  do 12. 09. 2023.
 2. Rodič (resp. plnoletý žiak) podpíše vzdelávací poukaz.
 3. Žiak (resp. rodič) odovzdá podpísaný vzdelávací poukaz vedúcemu krúžku. Takto získa možnosť navštevovať  záujmový krúžok (pri dodržaní predpísaného počtu žiakov) v škole, príp. o jeho hodnotu je možné znížiť poplatok za navštevovanie centra voľného času. V našej škole je potrebné odovzdať vzdelávací poukaz do 21. 9. 2023.

Zoznam krúžkov, ktoré ponúka naša škola (zoznam priebežne dopĺňame):

 1. Športový krúžok (volejbal) – vyššie ročníky, p. Chudovský (utorok, 14:40 h)
 2. Športový krúžok (turistika) – kvarta a vyššie ročníky (streda resp. iné termíny určené vedúcou krúžku), p. Valášková
 3. Športový krúžok, (športové hry) – príma – kvinta, (streda, 16:00 – 18:00 h), p. Rašek
 4. Športový krúžok, (posilňovňa) – od 15 rokov, p. Rašek (ostatné informácie doplníme)
 5. Dramatický krúžok (v anglickom jazyku) – príma a vyššie ročníky, aj zo ZŠ, p. Boutros
 6. Konverzácia vo francúzskom jazyku – začiatočníci / pokročilí, utorok, streda 14:00 h, p. Sivčáková
 7. Debatný krúžok – sexta až oktáva, 3.-5. ročník BILGYM – národná sekcia, MYP4-5, DP1, štvrtok poobede
 8. Krúžok španielskeho jazyka, štvrtok, 14:00 h, ostatné informácie poskytne p. Strihová
 9. Matematický krúžok, utorok, 14:00 h, pre triedu MYP2, p. Chladná
 10. Krúžok nemeckého jazyka, streda 14:00, vyššie ročníky, p. Heinfling

Využite, prosím, túto možnosť zabezpečiť Vašim deťom vhodnú formu záujmovej činnosti.